Administrator

Administrator

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 2-05-2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉκαιώρα 12.00 π.μ. .με κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

 

 

 

 

Α/Α

Είδος

Μον.Μέτρ.

Αιτ. Ποσότ.

1

Λαμπτήρας Φθορισμού T8 18Watt/840 cool white ντουί G13, ελάχιστης φωτεινής ροής 1.350lm, θερμοκρασία χρώματος 4000°Κ, διάρκειας ζωής 15.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α, μήκους 590mm, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania , GE,

τεμ

200

2

Λαμπτήρας Φθορισμού T8 36Watt/840 cool white   ντουί G13, ελάχιστης φωτεινής ροής 3.350lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ, διάρκειας ζωής 15.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α, μήκους 1.200mm, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE,

τεμ

150

3

Λαμπτήρας Φθορισμού κυκλικός 32Watt/840 cool white   ντουί G10q, ελάχιστης φωτεινής ροής 2.375lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ, διάρκειας ζωής 9.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Β, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE,

τεμ

15

4

Λαμπτήρας αλογόνου 120Watt (παλιός 150Watt) ντουί R7s, τάσης 230volt, ελάχιστης φωτεινής ροής 2.250lm, θερμοκρασία χρώματος 2.900°Κ, διάρκειας ζωής 2.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, χωρίς Hg Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE, Leuci

τεμ

10

5

Διακόπτης μπουτόν (κλιμακοστασίου) χωνευτός με πλαίσιο, λευκός, ονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

6

Διακόπτης χωνευτός A/R , με πλαίσιο, λευκός, ονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

7

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ με πλαίσιο, λευκός, με πλαίσιο, λευκόςονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

8

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x18Watt για λαμπτήρα Τ8, θερμοκρασία μέτρησης 70°C, ελάχιστη διάρκεια ζωής 50.000h, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

9

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x36Watt για λαμπτήρα Τ8, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

10

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x58Watt για λαμπτήρα Τ8, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

11

Λαμπτήρας αλογονούχων μετάλλων ( metal halide) MH 150Watt, RX7s, φωτεινής ροής 12.000 lm, θερμοκρασία χρώματος 3.200°Κ, 12.000h με σήμανση CE, Ε.Τ. GE (ARC 150/UVC/TD/732, RX7s), Philips, Sylvania

τεμ

15

12

Λαμπτήρας αλογονούχων μετάλλων ( metal halide) MH 70Watt, RX7s, φωτεινής ροής 5.500lm, θερμοκρασία χρώματος 3.000°Κ, διάρκεια ζωής 12.000h με σήμανση CE, Ε.Τ. GE (ARC 70/UVC/TD/730, RX7s), Philips, Sylvania

τεμ

10

13

Ανεμιστηράκι 230Volt, (120mmx120mm), για τοποθέτηση σε πίνακα μεταλλικός, με σήμανση CE, Ε.Τ. PAPSTTYP 4656N 230V/50Hz/19Watt

τεμ

5

14

Πολύπριζο 5 θέσεων 3G2.5mm², 250Volt, έως 3.500Watt, έντασης ρεύματος 16Α με διακόπτη, καλώδιο μήκους 1.5μ, χρώματος μαύρο ή λευκό, με διακόπτη, με σήμανση CE,

τεμ

6

15

Μονωτική ταινία P.V.C. μαύρη βραδυφλεγής, 0,13mmx19mmx18m, ηλεκτρική αντοχή 11KV σε θερμοκρασία δωματίου, με σήμανση CE, Ε.Τ. Nitto,

τεμ

10

 

Στην προσφορά θα αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 litπερίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 30-4-2014ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 30/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 30/04/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

     3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

  Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

  4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

  5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  1. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  2. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  3. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

   6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

   7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

   8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 28-4-2014, ημέρα Δευτέρακαιώρα 12.00 π.μ. .με κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

 

 

 

 

Α/Α

Είδος

Μον.Μέτρ.

Αιτ. Ποσότ.

1

Λαμπτήρας Φθορισμού T8 18Watt/840 cool white ντουί G13, ελάχιστης φωτεινής ροής 1.350lm, θερμοκρασία χρώματος 4000°Κ, διάρκειας ζωής 15.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α, μήκους 590mm, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania , GE,

τεμ

200

2

Λαμπτήρας Φθορισμού T8 36Watt/840 cool white   ντουί G13, ελάχιστης φωτεινής ροής 3.350lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ, διάρκειας ζωής 15.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α, μήκους 1.200mm, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE,

τεμ

150

3

Λαμπτήρας Φθορισμού κυκλικός 32Watt/840 cool white   ντουί G10q, ελάχιστης φωτεινής ροής 2.375lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ, διάρκειας ζωής 9.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Β, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE,

τεμ

15

4

Λαμπτήρας αλογόνου 120Watt (παλιός 150Watt) ντουί R7s, τάσης 230volt, ελάχιστης φωτεινής ροής 2.250lm, θερμοκρασία χρώματος 2.900°Κ, διάρκειας ζωής 2.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, χωρίς Hg Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE, Leuci

τεμ

10

5

Διακόπτης μπουτόν (κλιμακοστασίου) χωνευτός με πλαίσιο, λευκός, ονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

6

Διακόπτης χωνευτός A/R , με πλαίσιο, λευκός, ονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

7

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ με πλαίσιο, λευκός, με πλαίσιο, λευκόςονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

8

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x18Watt για λαμπτήρα Τ8, θερμοκρασία μέτρησης 70°C, ελάχιστη διάρκεια ζωής 50.000h, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

9

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x36Watt για λαμπτήρα Τ8, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

10

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x25Watt για λαμπτήρα Τ8, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

11

Λαμπτήρας αλογονούχων μετάλλων ( metal halide) MH 150Watt, RX7s, φωτεινής ροής 5.500lm, θερμοκρασία χρώματος 3.200°Κ, 12.000h   με σήμανση CE, Ε.Τ. GE (ARC 150/UVC/TD/732, RX7s), Philips, Sylvania

τεμ

15

12

Λαμπτήρας αλογονούχων μετάλλων ( metal halide) MH 70Watt, RX7s, φωτεινής ροής 12.000lm, θερμοκρασία χρώματος 3.000°Κ, διάρκεια ζωής 12.000h με σήμανση CE, Ε.Τ. GE (ARC 70/UVC/TD/730, RX7s), Philips, Sylvania

τεμ

10

13

Ανεμιστηράκι 230Volt, Φ120, για τοποθέτηση σε πίνακα μεταλλικός, στεγανός IP54, με σήμανση CE,

τεμ

5

14

Πολύπριζο 5 θέσεων 3G2.5mm², 250Volt, έως 3.500Watt, έντασης ρεύματος 16Α με διακόπτη, καλώδιο μήκους 1.5μ, χρώματος μαύρο ή λευκό, με διακόπτη, με σήμανση CE,

τεμ

6

15

Μονωτική ταινία P.V.C. μαύρη βραδυφλεγής, 0,13mmx19mmx18m, ηλεκτρική αντοχή 11KV σε θερμοκρασία δωματίου, με σήμανση CE, Ε.Τ. Nitto,

τεμ

10

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 24-04-14, ημέρα Πέμπτη   καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1.

ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ

σε ανατομικό σχήμα οβάλ για καλύτερη εφαρμογή                                                                                                                                                                                                                                        

ΤΕΜ.

3.000

2.

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΧΕΡΙΩΝ αποστειρωμένες εμποτισμένες με αντισηπτικό

ΤΕΜ.

300

3.

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡ-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ

TYΠΟΥ Α   ΜΕΓΈΘΗ: L-XL

ΤΕΜ.

100

4.

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΘΕΝΩΝ   ΜΕΓΈΘΗ: (Μ-L- ΧL)

ΤΕΜ.

1.500

5.

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΛΑ Μ.Χ.   2στρωμ. 45X75 & 75X90cm

ΤΕΜ.

600 & 2.000

6.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜ.

100 & 20

7.

ΣΑΚΟΙ ΓΛΥΚΙΝΗΣ 3Lγια ορολογική χρήση. Να περιέχει σορβιτόλη & μανιτόλη να είναι στείρο & απυρετόγονο, ελεύθερο ηλεκτρολυτών και να μην έχει αιμολυτική δράση

3ΛΙΤΡΑ

700

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

6η Υ.ΠΕ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» μόλις πληροφορήθηκε την εκδημία του Μητροπολίτη Ιωαννίνων

 ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την κοίμηση  του  Μητροπολίτη Ιωαννίνων Θεόκλητου. Υπήρξε ένας σπουδαίος ιεράρχης που ξεχώρισε για το ήθος και την κοινωνική του προσφορά, υπηρετώντας τον τόπο  με ανιδιοτέλεια και αγάπη.

Η σχέση του Μητροπολίτη με το Νοσοκομείο μας υπήρξε ιδιαίτερη, καθώς διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μας επί πολλά έτη και είχαμε την ευτυχία να ωφεληθούμε από το πλούσιο πνευματικό, δημιουργικό και κοινωνικό έργο του, το οποίο και αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για μας.  

Εις μνήμην του Μητροπολίτη Θεόκλητου, η Διοίκηση αποφάσισε να:  

 • αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στο Νοσοκομείο μας μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, ημέρα της εξόδιου ακολουθίας
 • κατατεθεί χρηματικό ποσό στα συσσίτια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κοπάνων (αντί στεφάνου)
 • εκπροσωπηθεί το Νοσοκομείο μας, στην εξόδιο ακολουθία
 • δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ημερήσιο τοπικό τύπο
 • αναρτηθεί το παρόν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας

 

 

                                                                    Ιωάννινα 15 Απριλίου 2014

                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                        ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 17/04/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 17/04/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

   

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

     3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

  Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

  4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

  5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  1. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  2. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  3. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

   6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

   7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

   8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 15-4-2014, ημέρα Tρίτη καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Ουροκαθετήρες σιλικόνης 100% 2WayNo16 & Νο18

50 & 20 αντίστοιχα

2.

Σετ καθετήρων κεντρικών φλεβικών γραμμών 3 αυλών 7,5Fr ,   20cm

40

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.Α

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

/ΤΕΜ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ Η ΚΙΤΡΙΝΟ

5.500

μονά ρολά

 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ ή ΚΙΤΡΙΝΟ Βάρους 480 gr. ± 5%, Μήκους 50 m ± 5%, Διαστ. 20 Χ 25 εκ. περίπου.

Από λευκασμένο χημικό και μηχανικό πολτό σε ρολά με διπλά φύλλα.

2.

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ

30.000

μονά ρολά

 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ Πλάτους 10 εκ., Μήκους 28 μ.,  

Βάρος 120 γρ. περίπου.

Από λευκασμένο χημικό και μηχανικό πολτό σε ρολά με διπλά φύλλα.

3.

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

5.500 πακέτα

των 100 φύλων

Από λευκασμένο χημικό πολτό 100% διαστάσεων 30 Χ30 cm σε πακέτα των 100 φύλλων.

 

Για τα είδη 1 & 2 το προσφερόμενο βάρος του χαρτιού θα αντιστοιχεί στο καθαρό χαρτί χωρίς το ρολό στήριξης.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1. Να κατατεθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα.

2. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 

3. Η ΤΕΧΝΙΚΗ θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

A. Αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών καθώς και προσπέκτους.

B. Το εργοστάσιο παραγωγής και προέλευσης των ειδών.

Γ. Η συσκευασία του προϊόντος.

Δ. Θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης του χαρτιού, οι διαστάσεις φύλλου και το μήκος του ρολού, ο αριθμός φύλλων, το καθαρό βάρος (χωρίς το ρολό στήριξης). Το χαρτί κουζίνας και το χαρτί υγείας θα διαθέτουν απαραίτητα περφοράζ για τον εύκολο τεμαχισμό.

Ε. Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως με τα εγχειρίδια του εργοστασίου παρασκευής.

3.1. Τα προσφερόμενα είδη καθώς και τα δείγματα θα είναι στην εργοστασιακή συσκευασία στην εμπορική της μορφή, η οποία θα φέρει επάνω τυπωμένα: τη χαρακτηριστική ονομασία του προσφερόμενου είδους, το εργοστάσιο παραγωγής και τα χαρακτηριστικά αυτού όπως βάρος, διάσταση, μήκος κλπ, τα οποία θα ανταποκρίνονται πλήρως με αυτά που περιγράφονται στην Τεχνική προσφορά.

 

ΕΠΙΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

3.2. Να αναφέρεται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

3.3. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.

3.4. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά να επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

3.5.Πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ σειράς ISO 9000 του εργοστασίου παραγωγής για τα προσφερόμενα είδη, πρωτότυπο ή αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο.

 

 

4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Να κατατεθούν δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη, εις διπλούν και σε επαρκή ποσότητα για τη σωστή αξιολόγηση. Τα δείγματα να κατατεθούν μαζί με την προσφορά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από δείγματα θα απορρίπτεται.

5. Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ.

 

6. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια των έξι μηνών και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

 

7. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή με τη Χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α.α.) σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό, εφόσον εκπληρούνται οι όροι της παρούσας διακήρυξης.

 

 

8. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :

1) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

3) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).

4) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

 

9. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 

Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

Ακολουθούν Ειδικοί Όροι, Τεχνικές προδιαγραφές.                     

Α.Α

ΖΗΤΟΥΜΕΝA   ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Σάκοι πλαστικοί (ΜΕΓΑΛΟΙ) απορριμμάτων μιας χρήσης.

11.000

ΚΙΛΑ

Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων μιας χρήσης διαστάσεων 70 Χ 100 cm άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής και ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ χρώματος Μαύρου, Τεμάχια 14-15 ανά κιλό.

2

Σάκοι πλαστικοί (ΜΙΚΡΟΙ) απορριμμάτων μιας χρήσης.

2.000

ΚΙΛΑ

Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων μιας χρήσης διαστάσεων 52 Χ 54 cm άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής και ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ χρώματος Μαύρου.   Τεμάχια 43-45 ανά κιλό.

3

Τσάντα πλαστική Νο 40 με χερούλι μιας χρήσης .

50

ΚΙΛΑ

Τσάντα πλαστική   Νο 40 με χερούλι μιας χρήσης, μεγάλης αντοχής ΔΙΑΦΑΝΗΣ, Τεμ. 125 περίπου ανά κιλό.

4.

Σακουλάκια τυπωμένα γαλακτούχα (δίχρωμα) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 31Χ23cm

3.500

Τεμ.

Σύμφωνα με το δείγμα που διατίθεται από την υπηρεσία.

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Να κατατεθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα.
 2. 2.Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 3. 3.Οι ζητούμενες διαστάσεις των σάκων μπορούν να αποκλίνουν ως 3cm.
 4. 4.Οι ζητούμενες ποσότητες τεμαχίων ανά κιλό δεν μπορούν να αποκλίνουν από τις ζητούμενες προδιαγραφές. Προσφορές που θα δίνουν περισσότερα ή λιγότερα τεμάχια ανά κιλό από αυτά που ορίζονται, θα απορρίπτονται.
 5. 5. ΔΕΙΓΜΑΤΑ    

Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος, εις διπλούν και σε επαρκή ποσότητα για τη σωστή αξιολόγηση. Τα δείγματα θα είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Τα δείγματα να κατατεθούν μαζί με την προσφορά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον ποσότητα δειγμάτων και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν αυτά το αργότερο εντός τριών (3) ημερών. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από δείγματα θα απορρίπτεται.

Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού :

6.1. Να αναφέρεται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

6.2. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.

6.3. Όταν οι προσφέροντες που δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά να επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

6.4.Πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ σειράς ISO 9000 του εργοστασίου παραγωγής για τα προσφερόμενα είδη, πρωτότυπο ή αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο.

Επίσης στην ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού:

6.5. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών.    

6.6. Να αναφέρεται η προσφερόμενη ποσότητα τεμαχίων ανά κιλό.

Β. Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά κιλό ή ανά τεμάχιο, όπως ζητείται από τη διακήρυξη.

7. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

8.   Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

9.  Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

10. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται, εφ΄ όσον υπάρχει, ο αύξον αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι το αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

11. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :

1) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

3) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).

4) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

12. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

Α.Α

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟT.

/ΤΕΜ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Κύπελλα μιας χρήσης

250.000

Κύπελλα μιας χρήσης 220 γραμμ. Άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής ακόμη και για χρήση σε ζεστό ρόφημα (να μην αλλοιώνονται). Να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και ποτά και να φέρουν ανάγλυφα τυπωμένο το σήμα καταλληλότητας τροφίμων και ποτών.

2.

Α. Κεσεδάκια μιας χρήσης με καπάκι.

100.000

Κεσεδάκια μιας χρήσης με καπάκι 240 γραμμ. (ενισχυμένο για την μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση ζεστού περιεχομένου όπως κρέμα, ζελέ κλπ.) Άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής ακόμη και για χρήση σε ζεστό ρόφημα. Να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και ποτά και να φέρουν ανάγλυφα τυπωμένο το σήμα καταλληλότητας τροφίμων και ποτών.

Β. Κεσεδάκια μιας χρήσης χωρίς καπάκι.

60.000

Κεσεδάκια μιας χρήσης χωρίς καπάκι 240 γραμμ. Άριστης ποιότητας και να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και ποτά και να φέρουν ανάγλυφα τυπωμένο το σήμα καταλληλότητας τροφίμων και ποτών.

3.

Κεσεδάκια αλουμινίου τριών 3 θέσεων.

24.000

Κεσεδάκια αλουμινίου άριστης ποιότητας και να είναι κατάλληλα για τρόφιμα.

Κεσεδάκια αλουμινίου μιας 1 θέσης.

500

4.

Α. Πιρούνια πλαστικά.

50.000

Άριστης ποιότητας και να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και να φέρουν ανάγλυφα τυπωμένο το σήμα καταλληλότητας τροφίμων και ποτών.

5.

Β. Κουτάλια πλαστικά σούπας.

85.000

6.

Γ. Μαχαιράκια πλαστικά.

30.000

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα.

2. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι λευκού χρώματος και θα πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και οι οίκοι κατασκευής των προσφερόμενων ειδών διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ως προς τις απαιτήσεις του πρωτότυπου ISO 9000.

 

4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Να κατατεθούν δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη, εις διπλούν και σε επαρκή ποσότητα για τη σωστή αξιολόγηση. Τα δείγματα να κατατεθούν μαζί με την προσφορά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από δείγματα θα απορρίπτεται.

 

5. Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

Α. Να αναφέρεται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

Β. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.

Γ. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά να επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Δ. Πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ σειράς ISO 9000 του εργοστασίου παραγωγής για τα προσφερόμενα είδη, πρωτότυπο ή αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο.

6.   Αντίγραφο της Οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.

7. Επίσης στην ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού:

Α. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών.  

Β. Η συσκευασία του προϊόντος.

8. Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ.

9. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

10. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή με τη Χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α.α.) σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό, εφόσον εκπληρούνται οι όροι της παρούσας διακήρυξης.

11. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :

1) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

3) Υπέρ του Νοσοκομείου (άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3580/2007) : 2,00 ‰ (δύο τοις χιλίοις).

4) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).

5) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

12. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.        

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 46

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"