Administrator

Administrator

Αναφορικά με τις διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών υγείας, για την εγγραφή μαθητών-τριών και χρήσης αυτών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε. & Δ.Ε.), σας ενημερώνουμε:

 

1. Σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 7, των Π.Δ 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161 τ.Α’) και όπως ειδικότερα αναφέρεται σε σχετικές εγκυκλίους που κατ’ έτος εκδίδονται από τη Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2, 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014), όπως αντικαταστάθηκαν (περ. 3 και 4) με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014), μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο και στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι και τα εξής:

Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή

2. Με την περίπτωση 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α’/10.1.2014) αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν.3194/2013 (ΦΕΚ 267 τ. Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» και καθορίζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως ακολούθως: «3. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται, με την ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ.καταρτίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης. Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, οι παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς. Το περιεχόμενο του Α.Δ.Υ.Μ. είναι απόρρητο και δεν είναι ανακοινώσιμο εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών και των αρμοδίων ιατρών επαγγελματιών υγείας, για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών/τριων, καθώς και για τη στήριξη αυτών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η κατάρτιση, τήρηση και χρήση του Α.Δ.Υ.Μ. και η εν γένει επεξεργασία των δεδομένων που περιέχει το Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Α.Δ.Υ.Μ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή καθοριζόταν με την αριθμ. 58410/Γ4 «Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ)» (ΦΕΚ 859 τ. Β’/23-06-2005.) ΚΥΑ και πλέον καθορίζεται με την αρΦ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014 ) με τίτλο «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης,φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» και αποτελεί δικαιολογητικό που κατατίθεται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Με το Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό ΔίκτυοΥγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα αναμόρφωσης των παρεχομένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναδιάρθρωσης των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Π.ΕΔ.Υ., ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού κ.λ.π.. Οι σχετικές μεταβολές που έχουν προκύψει από τη μεταφορά μονάδων υγείας από το Ε.Σ.Υ. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο Π.ΕΔ.Υ. διαμορφώνουν ένα νέο καθεστώς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο πλαίσιο των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. των Τομέων Π.Φ.Υ. (ΤΟ.Π.Φ.Υ.) της χώρας. Με τις εγκυκλίους:

α) αρ. πρωτ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ), «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014- Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.»

β) αρ. πρωτ. Υ3/Γ.Π./οικ.34408/16.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97), «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας του Π.Ε.Δ.Υ.» ρυθμίζονται ειδικότερα κατά περίπτωση θέματα που αφορούν στη λειτουργία των εν λόγω μονάδων υγείας στο πλαίσιο του Π.Ε.Δ.Υ. οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδων υγείας των οποίων συνδέονται και με την εξέταση των παιδιών για τη συμπλήρωση και χορήγηση του Α.Δ.Υ.Μ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υ.Υ., προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές-τριες και οι οικογένειές τους για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ., παρέχουν με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινήσεις την άμεση διεξαγωγή ενεργειών για την παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρ Φ.6/304/75662/Γ1/ 21.5.2014 , (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014)ΚΥΑ με τίτλο “Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΝΟ), συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 11-06-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

Α΄ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ή GEL ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 7-10ML

65000

2

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 13ml διαστ.100Χ16mm(Μεγίστη)

2500

3

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 8ml διαστ.100Χ14mm (Μεγίστη)

40000

4

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 5ml

50000

5

Sample cup τύπου AXSYM

3500

6

Micronic tube P.P 1,5ml

3000

7

ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΩΝ 15ml,10ml,5ml ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12mm

10000

8

ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΩΝ 15ml,10ml,5ml ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 13mm

10000

9

ΠΑΡΑΦΙΛΜ 2ΙΝ. Χ 250FT. ROLL

2

10

ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

2

11

ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΓΚΟΥ 1-10μl

7000

12

ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΓΚΟΥ 10-100μl

30000

13

ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΓΚΟΥ 100-1000μl

25000

14

ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΓΚΟΥ 5000μl

2500

15

ΚΑΨΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 0,5ml

5000

16

ΦΥΛΛΑ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ (ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ)

30 πακέτα

17

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 10ML

1

18

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 25ML

1

19

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 50ML

1

20

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 100ML

1

21

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 500ML

1

22

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 1000ML

1

23

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 2000ML

1

24

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 1-10ML

1

25

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20ML

1

26

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 1-100ML

1

27

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 20-200ML

1

28

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 100-1000ML

1

29

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 1000-5000ML

1

30

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΤΩΝ 2000

2

31

ΣΤΑΤΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ

2

32

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR MΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ3ml

5000

33

 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΟΓΚΟΥ 2ml

5000

34

 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΟΓΚΟΥ 5ml

5000

35

 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΟΓΚΟΥ 10ml

5000

36

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΤΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ PLEXI TΩΝ 20ΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ

1

37

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΤΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ PLEXI TΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ 17mm

1

38

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΤΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ PLEXI TΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ 13mm

1

39

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΤΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ PLEXI TΩΝ 48 ΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ

1

40

ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

10

41

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 50ml

5000

42

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΩΝ 25ml

5000

43

ΠΟΥΑΡ ΣΙΦΩΝΙΩΝ RASTEUR PLASTIKA

5000

44

ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ60χ24

15000

45

ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22χ22

15000

46

ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ25χ50 και 24χ50

7000

47

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΠΛΥΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ

50000

48

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΕΝΟ (ΤΥΠΟΥ VACUTAINER) ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (των 2ml, ή των 2,7ml, ή των 3,5ml)

15000

49

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΕΝΟ (ΤΥΠΟΥ VACUTAINER) ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

35000

50

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΜΕ EDTA των 4 ml

4000

51

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΜΕ EDTA των 6 ml

3500

52

ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ

1000

53

 ΡΥΓΧΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 96 ΡΥΓΧΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ

10000

54

ΡΥΓΧΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 96 ΡΥΓΧΩΝ ΔΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ

2400

55

ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΟΡΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ

70

56

ΠΙΠΕΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΓΚΩΝ

1

57

ΡΥΓΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΓΚΩΝ 0,5μl

300

58

ΡΥΓΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΓΚΩΝ 1,25μl

300

59

ΡΥΓΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΓΚΩΝ 2,5 μl

300

60

ΡΥΓΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΓΚΩΝ 5 μl

30

61

ΡΥΓΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΓΚΩΝ 12,5 μl

30

62

ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΟΡΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ

150

63

ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 1ml AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 5  Ή 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

500

64

ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 10ml AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 5 Ή 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

4000

65

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΩΝ 1,2ml,ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝ ΣΤΑΤΩ –ΚΟΥΤΙ

90

66

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΩΝ 2ml,ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝ ΣΤΑΤΩ –ΚΟΥΤΙ

2000

67

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΩΝ 5ml,ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝ ΣΤΑΤΩ –ΚΟΥΤΙ

80

68

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΙ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΛΕΣ

20000

69

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ ΟΥΡΩΝ ΤΩΝ 10 ml

25000

70

ΠΩΜΑ

25000

71

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 2ml

20000

72

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 1,5ml

20000

73

ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ150ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ml ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

10000

74

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΩΜΑ ΚΟΧΛΙΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

500

75

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ11mm ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 130χ17

15000

76

ΤΡΙΒΛΙΑ PETRI ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ FLOW ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ WITH AIRVENIS 40/18

3000

77

ΤΡΙΒΛΙΑ PETRI ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ 3 ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΒΛΙΟ 100χ16 WITH AIRNENISPS

3000

78

TRIBLIA PETRI 150x120mm WITH AIRVENIS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ PS

2500

79

TΡΙΒΛΙΑΡETRI 90x17mm AIRVENIS APOSTEIRVMENA PS

25000

80

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΤΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΟΣ 100χ17

800

81

ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 150mm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2000

82

ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 100ml ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ

10000

83

ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ 250mmΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑς 3ml

8000

84

ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ 250mmΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑς 6ml

5000

85

ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ 96 ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ V

250

86

ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΥ U

250

87

ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ 1000

500

88

ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ

1000

89

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΤΤΕΣ 1 ml ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ

50

90

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5LT ΠΕΡΙΠΟΥ

1500

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ CPV 39800000-0

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από:

1) Την αριθμ. 7950/20-05-2014 εισήγηση της Διευθύντριας του Νοσοκομείου .

2) ΦΕΚ 390/Τ.Β/19-02-2014 με το οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση έγκρισης του ΠΠΥΥ

2013.

3) Το αριθ. πρωτ. 2053/25-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την προμήθεια υλικών,

υπηρεσιών και φαρμάκων μερί την ολοκλήρωση του ΠΠΥΦΥ 2013

4) Τον Ν. 3580/2007 <<Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007).

5)Ν. 3867/2010 ΑΡΘΡΟ 27 παρ.δ

6)Π.Δ 60/2007 & Π.Δ 118/07

7) Την αριθμ. πρωτ. 8264/26-5-2014 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 29.628,18 € με Φ.Π.Α.

· Ημερομηνία διενέργειας: 2/6/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

· Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 2/6/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

· Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή βάσει δείγματος (εφόσον εκπληρούνται οι

όροι της παρούσας διακήρυξης).

· Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει

ενιαία στον ίδιο χρόνο.

· Εγγυητική Επιστολής συμμετοχής δεν απαιτείται.

· Ισχύς προσφοράς: Τρεις (3) μήνες.

· Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.3580/07

& ΠΔ.118/07 Περί Προμηθειών.

· Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gnihatzikosta.

gr) και επίσης διατίθεται και από το γραφείο Προμηθειών (Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50, Ιωάννινα) κάθε εργάσιμη ημέρα και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 1 kgr. 1.000 τεμ.

2 Αποσμητικά 300 ml. 150 τεμ.

3 Αραχνόσκουπες με κοντάρι πλαστικό πτυσσόμενο. 5τεμ.

4 Βενζίνες καθαρισμού 300 ml 1.000 τεμ.

5 Γάντια γενικού καθαρισμού ζεύγη 7,5 -8,5- 9,5 1.800τεμ

6 Εντομοκτόνα 500 ml. 150 τεμ.

7 Καλαθάκια γραφείου πλαστικά. 10 τεμ.

8 Καλαμάκια σπαστά 100 τεμ. (περιτυλιγμένο σε σελοφάν

ανά τεμάχιο).

1200 τεμ.

9 Κλιπς για μάπες (σφουγγαρίστρες). 50 τεμ.

10 Κουβάδες πλαστικοί με χερούλι 10 kgr. 10 τεμ.

11 Κουβάδες πλαστικοί με χερούλι 18 kgr. 10 τεμ.

12 Λάστιχα δαπέδου 35cm. 150τεμ.

13 Λάστιχα δαπέδου 45 cm. 150 τεμ.

14 Λαστιχάκια 1 kgr No7. 150 τεμ.

15 Λεκάνες πλαστικές (διαμέτρου 50 cm). 2 τεμ.

16 Πατάκια καθαρισμού τύπου βετέξ Ν(2) 2.400 τεμ.

17 Σακουλάκια τύπου Poly Bags (μεσαίο μέγεθος). 2.400 τεμ.

18 Σακουλάκια χάρτινα αδιάβροχα 1/4. 400kgr

19 Σύρμα χονδρό. 200 τεμ.

20 Σύρμα ψιλό κουλούρα 1 kgr. 30kgr

21 Σφουγγάρια απλά Νο3. 100 τεμ.

22 Σφουγγάρια μεγάλα (15Χ24Χ4) 60 τεμ.

23 Σφουγγάρια διπλής χρήσης (10cm Χ 7cm). 2.000 τεμ.

24 Σφουγγαρόπανα (50 Χ 70). 500 τεμ.

25 Σχοινί νάιλον 1 kgr. 5 kgr.

26 Φαράσια πλαστικά με κοντάρι (ορθή γωνία) 20 τεμ.

27 Φιάλες υγραερίου 10 kgr (μόνο το περιεχόμενο). 10 τεμ.

28 Φιαλίδια υγραερίου (για γκαζάκια). 400 τεμ.

29 Φίλτρα καφέ (κουτιά των 100 φύλλων - 110 mm) 20 κουτιά

30 Χλωρίνη υποχλωρiώδους νατρίου 4,8% σε 100gr των 2 lit. 1.200τεμ.

31 Σφουγγαρίστρα ραφτή πολύκλωνη 400gr περίπου 500τεμ.

32 Σύρμα πράσινο για πλύσιμο σκευών κουζίνας (χωρίς το

σφουγγάρι).

2.000 τεμ.

33 Οδοντογλυφίδες (1.000 τεμ) 20 κουτ.

34 Σφουγγάρια 2/πλης χρήσης (14χ10cm) 8.000

35 Σκούπες πλαστικές Ν 101 300

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 05-06-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ                                                ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ HbA1c

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

5.000

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 29-05-14, ημέρα Πέμπτη   καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται να δηλώνετε αυτό με υπεύθυνη δήλωση).

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1.

Αντιθρομβωτικές κάλτσες όλα τα μεγέθη μηρού & γόνατος

ΤΕΜ.

300 & 70

2.

Αναρτήσεις άνω άκρου σε ρολό

ΤΕΜ.

1500μ.

3.

Στρωματοθήκες μ.χ. πλαστικές με λάστιχο ολόγυρα

ΤΕΜ.

4.000

4.

Γλωσσοπίεστρα   αποστειρωμένα

ΤΕΜ.

15.000

5.

Ταμπόν για ρινορραγίες με κορδόνι 45-80-100mm

ΤΕΜ.

900

6.

Θήκες αποστείρωσης 90Χ200 & 90Χ270xcm

ΤΕΜ.

από 10.000

7.

Ταινίες(κουλούρες) για υγρό κλίβανο

ΤΕΜ.

500

8.

Bowl dick test

ΤΕΜ.

5.000

9.

Xαρτί αποστείρωσης 75Χ75cm & 1,2X1,2m

ΤΕΜ.

7.000 & 3.500

10.

Xαρτί αποστ. απορροφητικό για δίσκους 30Χ50cmπερίπου

ΤΕΜ.

5.000

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των Κέντρων Υγείας Κόνιτσας-Μετσόβου-Βουτσαρά-Δερβιζιάνων με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, να καταθέσετε έως τις 27-05-2014, ημέρα Τρίτη καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά σε ενιαίο φάκελο.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο φάκελο που αποτελείται από τρεις επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ Α  με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Κατάλογο κυριοτέρων έργων που εκτέλεσε κατά τα δύο (2) τελευταία έτη, με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες:

α. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό, που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ή πρωτόκολλο παραλαβής.

β. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου παραλαβής του έργου εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου.
2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρετε ότι αποδέχεστε τους όρους της διαπραγμάτευσης .

ΦΑΚΕΛΟΣ Β  με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς για την εκτέλεση του έργου.

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ   με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς  .

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην Παρακολούθηση και τον Εργαστηριακό Έλεγχο των Λυμάτων του Συστήματος Βιολογικού του Καθαρισμού για ένα (1) έτος συνολικού προϋπολογισμού 7.851,07 € με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 30-05-2014ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 30/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 30/05/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή.
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Στην τεχνική προσφορά θα περιγράφεται το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

 1. Συνεχής και υπεύθυνη επιστημονική παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ την εβδομάδα και όσες επιπλέον φορές χρειαστεί σε έκτακτες περιπτώσεις.

 2. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις στην έξοδο του συστήματος, δύο φορές το μήνα και όσες έκτακτα κριθεί ότι απαιτείται στην είσοδο των παρακάτω παραμέτρων:

 • BOD

 • COD

 • Αιωρούμενα στερεά

 • Αμμωνία

 • Νιτρικά, φωσφορικά άλατα

 • Κολοβακτηρίδια

 • Αγωγιμότητα

 • PH

 • Υπολειμματικό χλώριο

  Επίσης, όσες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις παραμέτρων απαιτούνται από τη Νομοθεσία ή κριθούν απαραίτητες για τη διερεύνηση της απόδοσης και βελτίωσης του συστήματος.

 1. Ο Έλεγχος και η υπόδειξη για την συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος και η άμεση επέμβαση για την υπόδειξη αποκατάστασης βλαβών.

 2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Διπλωματούχο Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη και κατασκευή έργων Βιολογικού Καθαρισμού ή παρόμοιων έργων. Θα τηρείται Βιβλίο παρακολούθησης της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με τη Νομοθεσία, το οποίο θα υπογράφεται από τον Διπλωματούχο Μηχανικό.

 3. Εμπειρία σε επίβλεψη τουλάχιστον δύο μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού παρόμοιων έργων. Θα αξιολογηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων και συντηρήσεων παρόμοιων έργων που έχουν πραγματοποιηθεί και θα επιβεβαιώνονται από τις σχετικές βεβαιώσεις καλής και αποδοτικής συνεργασίας που θα επισυνάπτονται.

 4. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο για χημικές αναλύσεις (να γίνει αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού) καθώς και Πτυχιούχο ή Διπλωματούχο Χημικό που θα πραγματοποιεί τις αναλύσεις.

 5. Υποδείξεις και εκπαίδευση του Τεχνικού Προσωπικού για την πρόληψη, τη σωστή συντήρηση και τη βελτίωση του συστήματος.

 6. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στις αποθήκες του για άμεση προσκόμιση, βασικά μέρη του εξοπλισμού(π.χ. αντλίες κ.λ.π.)

   

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμβάσεις που θα προκύψουν μπορεί να διακοπούν σε περίπτωση ολοκλήρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από Προϊστάμενη Αρχή ή σε Ενιαίο Επίπεδο.

   

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 23-5-2014, ημέρα Παρασκευή   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Aρτηριακοί καθετήρες Νο22G

500

2.

Iσοθερμικά πεδία (1,20Χ2,00)

50

3.

Καθετήρας SWAN-CANZ 7,5Fr (5 αυλών)

50

4.

Μορφομετατροπέας μέτρησης αρτηριακής πίεσης

400

5.

Διαφανή αυτοκόλλητα χειρ. Οθώνια διατεμνόμενου τύπου 40Χ35 περίπου

                                                                                                       45Χ65     «

                                                                                                    55Χ80     «

 

100

200

200

6.

Κουρτίνες κάθετης απομόνωνσης για ορθοπ. Επεμβάσεις 250Χ330cmμε διαστ. Steridrape 80X25 & 50X30 με ενσωματωμένο σάκκο περισυλ. Εκκρίσεων με θήκες διαθερμίας και προσαρτήσεις καλωδίων

100

7.

Μη απορροφ. επενδεδυμένος πολυεστέρας ΝοΟ ΜΡ:75cm,MΒ:30 mm στρογγυλη ½ κύκλου

144

8.

ΜΕΤΑΞΑ 8/0 ΜΡ 45cm ΜΒ 6mmσπάτουλα διπλή

24

9

Ενισχυμένος ενδοτραχειακός αγωγός-νευροδιεγέρτης με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια παρακολούθησης κάτω λαρυγγικών νεύρων

5

Με την αριθμ. 1623/27-01-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της 14/05/2014 (Διακ. αριθμ. 20/΄14) για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ προϋπ. 28.500,00 €.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 14/05/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», οι παρακάτω, προκειμένου να προβούμε στην διενέργεια του διαγωνισμού:

1.

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΕΠΙΜ. Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ.

2.

ΒΕΡΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,

Νοσηλεύτρια ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ.

3.

ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ,

Διοικητικός υπαλ. του Νοσοκομείου.

 

             Αφού είχαμε την απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κλειστών φακέλων των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών.

                Οι εταιρείες που προσέφεραν στο διαγωνισμό είναι οι εξής:

 1. ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
 2. AMTEC A.E
 3. AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε
 4. EYELENS ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε και
 5. MEDICAL LITE A.E

 

                Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών προκύπτουν τα εξής:

 • Για το είδος με Α/Α 1 οι προσφορές όλων των εταιρειών ήταν εντός τεχνικών προδιαγραφών.
 • Για το είδος με Α/Α 2 οι προσφορές των εταιρειών ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, AMTECA.E, AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε και MEDICALLITE ήταν εντός τεχνικών προδιαγραφών. Η προσφορά της εταιρείας EYELENS ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε ήταν εκτός τεχνικών προδιαγραφών.

Από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών προκύπτουν τα εξής:

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 
 

ΚΩΔ.

ΤΙΜΗ

ALCON

AMTEC

AMVIS

EYELENS

MEDICAL LITE

 

Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος
τριών Τεμαχίων, αμφίκυρτος, με Δείκτη Διάθλασης πάνω από 1.40 και δυνατότητα ένθεσης τόσο στον περιφακικό σάκο όσο και στο sulcus. Η διάμετρος οπτικής ζώνης να είναι μεταξύ 5,5χιλιοστών έως 6,0 χιλιοστών και ολική διάμετρος να είναι μεταξύ12,5 χιλιοστών έως 13 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να εισάγεται από μικρή τομή.

120

60.2.3.3

87,00

61,00

87,00

49,00

58,80

87,00

13

5.880,00

6.644,40

 

Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος
Ενδοφακός ενός τεμαχίου ακρυλικός, υδρόφοβος, ασφαιρικός διαμέτρου από 5,5 έως 6,0 χιλιοστών ολικής διαμέτρου από 12,50 έως 13 χιλιοστών και να διατίθεται σε εύρος διόπτρων από +10 μέχρι -30,0D, με βήμα ανά 0,50D

120

60.2.3.8

123,00

69,00         103,00

123,00

44,00

ΕΚΤΟΣ Τ.Π

-

13

5.280,00

5.966,40

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

11.160,0

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

12.610,8

 

 

 

 

Από τον παραπάνω συγκριτικό πίνακα αναδεικνύεται μειοδότρια εταιρεία για τα είδη με Α/Α 1 και 2 η εταιρεία AMVISΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Το τελικό συνολικό ποσό των ειδών που προτείνεται για κατακύρωση ανέρχεται στις 12.610,80 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σε όλα τα προτεινόμενα για κατακύρωση είδη, οι προσφερόμενες τιμές είναι ίσες ή και μικρότερες από τις τιμές του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ.

           

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 21-05-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 21/05/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 21/05/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή.
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική-Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ               

α.α.

ΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ

ποσότητα

1

Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας 400 γρ. σε σκόνη.

1200

2

Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας 800 γρ. σε σκόνη.

100

3

Θεραπευτικά γάλατα για ελλειποβαρή βρέφη 400 gr.

10

4

Θεραπευτικά γάλατα χωρίς λακτόζη 400 γρ.

24

5

Κρέμα βανίλια 400 γραμμ.

48

6

Κρέμα farine lacte 300 γραμμ.

48

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα.

2. Γίνονται αποδεκτές προσφορές και με διαφορετικές συσκευασίες από τις ζητούμενες.

 1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη και για όλη την ποσότητα.

  4. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

  5. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται, εφόσον υπάρχει, ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ.  

  6. Τα προσφερόμενα είδη εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. οι τιμές αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου (άρθρο 13 του Ν. 3918/11).

   

  Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ θα περιλαμβάνει:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

  2.Πιστοποιητικά ποιότητας CΕ και ISO.

  3.Θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη από προσπέκτους για τη σωστή αξιολόγηση. Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως με τα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.

  4. Να κατατεθεί δείγμα εις διπλούν για τη σωστή αξιολόγηση. Η μη κατάθεση δείγματος είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.

  5. Θα δηλώνεται το εργοστάσιο παραγωγής και προέλευσης των ειδών.

  6. Η συσκευασία του προϊόντος.

  Β. Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και η μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

  Γ. Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται τμηματικά και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου.

  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή με τη Χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α.α.) σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό της διακήρυξης.

Ε. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

ΣΤ. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :

1) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

3) Υπέρ του ΕΑΑΔΣΥ: 0,10 %.

4) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).

5) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμβάσεις που θα προκύψουν μπορεί να διακοπούν σε περίπτωση ολοκλήρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από Προϊστάμενη Αρχή ή σε Ενιαίο Επίπεδο.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 48

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"