Administrator

Administrator

ΣΧΕΤ :

α) Π.Δ. 60/07 άρθρο 25 & Π.Δ. 118/07 άρθρο 22.

β) Ν. 2286/95 άρθρο 2 παρ.12.

γ) Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’ /4-4-05) άρθρο 7 παρ. 6 & 8.

δ) Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ.11.

ε) Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

στ)Την Αριθ. 14/22-7-2013 (Θ.22) & αριθ. 20/10-10-2013 (Θ. 3) αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

η) την αριθ. 11/2014 απόφαση της Ε.Α.Α.Δ.Σ

         θ) Την αριθ. 3106/24-02-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 litπερίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 28-2-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Ημερομηνία διενέργειας: 28/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
 2. 8.Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 28/02/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.
 2. 2.Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 3. 3.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

   3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

 1. 1.Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.
 2. 1)Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).
 3. 2)Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).
 4. 3)Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.
 5. 4)Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραιτήτων Yλικών χειρουργείου για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μεσυλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

ζ.Τo αίτημα των τμ/των του  Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 25-2-2014, ημέρα  Τρίτη    καιώρα  12.00     σχετική  κλειστή προσφορά  .

    Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1. Ουρητηρικοί καθετήρες DORMIA(BASKET) Εργαλείο σύλληψης λίθων 2,5 Fr ,120cm-4 ελικοειδών συρμάτων

10

2. Πλέγμα-Ταινείες γυναικείας ακράτειας TVT-Ελεύθερης τάσης

2

3. Συνθετικό απορ/μο μονόκλωνο ράμμα ταχείας απορ/σης Νο2/0 ΜΡ: 90cm-ΜΒ: 36mm ,στρογγυλή ½ κύκλου

720

4. Κλιπς ομφάλιου λώρου

1000

5. Μάσκες με προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα ματιών

50

6. Πλήρες σετ γαστροστομίας

15

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

 

ΘΕΜΑ:

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με

συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Αριθ.595/ 30-5-13 απόφαση 6ης ΥΠΕ

 

η. Το αίτημα του Φαρμακείου του  Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο  να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 26-02-2014, ημέρα Τετάρτη  καιώρα 12.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά εις διπλούν.

    Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν  νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών   Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών  Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο  προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση  παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/1986 (Α΄ 75), εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει  ζητούμενες ποσότητες εντός (3-5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Απαραίτητα να κατατεθεί ένα δείγμα από κάθε είδος.

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ    ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.

Γάντια χειρουργείου αποστειρωμένα Νο 6,5 έως 8,5     α) με πούδρα   β) υποαλλεργικά  γ) ορθοπεδικά χωρίς

πούδρα

ΤΕΜ

α)60.000

β) 1.500

γ) 650

2.

Γάντια  πλαστικά μη αποστ. διαφανή  μ.χ. large

& αποστειρωμένα

ΚΟΥΤΙ/

ΤΕΜ

130.000

1.500

3.

Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλεισης τραυμάτων (6Χ100χιλ.)                                         

ΤΕΜ

9.000

4.

Αποστειρωμένος  μετεγχ. ταχυεπίδεσμος υποαλλεργικός αυτοκολ. αδιάβροχος

(5Χ7cm)-(9X10cm) -(9X15cm)-(9X20cm)

ΤΕΜ

7.500 - 10.000

     13.000- 7.000

5.

Ταινία αυτοκόλ. επιδεσμική υποαλλ. από πλαστική μεμβράνη 1,25 & 5cm 

ΤΕΜ

3.200-1.600

6.

Σκευάσματα εντερικής διατροφής:

α) πολυμερές ισοθερμικό 500ml  

β) ημιστοιχειακή διατροφή

γ) στοιχειακή διατροφή

δ) διαβητικό ισοθερμικό 500ml

ε) συμπληρώματα 200ml          

ΤΕΜ

 

α) 260

 β) 260

 γ) 360

 δ) 150

 ε) 100 

7.

Συσκευέςχορήγησηςμέσωστομίαςμεχρήσηογκομετρικήςαντλίας                                  

ΤΕΜ

200

8.

Σάκοι  εντερικής σίτισης  2λτ με  3way

ΤΕΜ

120

9.

Γάζα ακτινοσκιερή διπλωμένη (10Χ20) 8 & 24ply 

ΤΕΜ

65.000 & 50.000

10.

Γάζα βάμβακος απλή (90cmX100m)

ΤΕΜ

150.000

11.

Επίδεσμοι γάζας σε ρολό (10cmX10m

ΤΕΜ

           650

12.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι  συνθετικού γύψου διαστ.

 5 -7,6 -10-12,7 cm Χ 3,6 m

ΤΕΜ

360-210-140-10

13.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι  γύψου  10 -12 -15cm

ΤΕΜ

180- 80- 110

14.

Νάρθηκας ορθοπεδικός συνθετικός σε ρολό 

7,5 -10-12,7-15cmX 4,5m

ΤΕΜ

30-30-22-10

15.

Επίδεσμος αυτοκόλλητος ελαστικός με κολλητική ουσία διαστ:10cmΧ2,5m με ενδιάμεση χαρτοταινία για ισχυρή επίδεση

ΤΕΜ

600

Monday, 17 February 2014 20:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

1)Ανοικτή Αιμοληψία

ΤΡΙΤΗ  25.02.14   9:30’ πμ.  – 14:00 μμ

Η Αιμοληψία θα γίνει στη ΛΑΦΙ Ιωαννίνων

 

2)Ανοικτή Αιμοληψία

ΠΕΜΤΗ  6.03.14 πμ.  – 14:00 μμ.

Η Αιμοληψία θα γίνει στη ΛΑΦΙ Ιωαννίνων

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών(ΡΑΜΜΑΤΑ) για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με

συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

η.Τo αίτημα του Χειρουργείου του Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 14-2-2014, ημέρα Παρασκεύη καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο Νο2 τυφλού άκρου ενισχυμ. ΜΡ 90cm, MB 45mm

120

Nylon tape-Ομφαλόδεμα

120

Ράμμα –σύρμα Νο2 ΜΡ 90cm, Βελόνη κόπτουσα 3/8 του κύκλου διπλή αντιστρόφως κόπτουσα

36

Μη αποροφήσιμος επενδεδυμένος πολυεστέρας Νο2, ΜΡ 75 cm,ΜΒ 45 mm βελόνη ½ κύκλου ενισχυμένη (τριγωνικής αιχμής)

60

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με

συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

η.Τo αίτημα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 18-2-2014, ημέρα Τρίτη     καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

Μαξιλάρια πλήρη(μαξιλάρι & κάλυμμα με φερμουάρ)0,45Χ0,65

ΤΕΜ

23%

40

 

Μαξιλαροθήκες βαμβακερές λευκές 0,50Χ0,70

23%

100

 

Σεντόνια Βαμβακερά λευκά 1,65Χ2,85

23%

100

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την αριθ. 18762/30-10-2013 εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου που έχει όπως ακολουθεί :

«ΣΧΕΤ: α) Αιτήσεις Τμημάτων του Νοσοκομείου.
β) Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/1-2-95), ΠΔ 173/9.
γ) Ν. 2362/95 άρθρο 83 (ΦΕΚ 247/Α/95).
δ) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 2/45564/0026/2001.
ε) 3580/2007 & Π.Δ. 118/07
στ)Η αριθμ. 1/2010 (4516/25-5-10 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγκύκλιος της
Επιτροπής προμηθειών Υγείας του Υπουργείου.
Σε συνέχεια της πιο πάνω (α) σχετικής, σας θέτουμε υπόψη τα παρακάτω σχετικά αιτήματα των Τμημάτων του Νοσοκομείου με τα οποία αιτούνται την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τα οποία δεν υπάρχουν συμβατικοί χορηγητές ή η κατά είδος δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 € ή πρόκειται για είδη αποκλειστικότητας ήτοι:

 

Διαβάστε περισσότερα

 

ΘΕΜΑ:

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ) για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Αριθ.595/ 30-5-13 απόφαση 6ης ΥΠΕ

 

η. Τα σχετικά αιτήματα των Τμημάτων του Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 5-2-2014, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 12.00 π.μ. .με FAXστο 2651029470

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Λαμπτήρας φθορίου

18Watt/840 E.T.OSRAM

18/840 ή αντίστοιχο PHILIPS

100

2

Λαμπτήρας Φθορίου

36Watt/840 E.T.OSRAM

36/840ή αντίστοιχο PHILIPS

170

3

Λάμπτήρας αλογόνουE27,

230V,40Watt ή αντίστοιχο γιPHILIPS

Του ΚΥ Κονιτσας μπαγιονετ

55

4

Λαμπτήρας Φθορίου

58Watt/840 E.T.OSRAM

58/840ή αντίστοιχο PHILIPS

50

5

Λαμπτήρας Φθορίου

15Watt/840 E.T.OSRAM

15/840ή αντίστοιχο PHILIPS

25

6

 

Λαμπτήρας Φθορίου

55Watt/840 E.T.OSRAM

DULUXL ή αντίστοιχο PHILIPS

10

7

Λαμπτήρας Φθορισμούκυκλική

32Watt/840 E.T.OSRAM

κυκλικλή L32 ή αντίστοιχο PHILIPS

10

8

Πρίζασούκοχωνευτή Ε.Τ. σούκο ELKO EUROλευκός

10

9

Φιςσούκοαρσενικό αύθραυστο

 

10

10

Φιςσούκοθυλικό αύθραυστο

 

10

11

Ρ'αβδος χαλκού γείωσης

2μέτρων

 

1

12

Λαμπτήρας αλογόνου150W R75 E.T.R75 TUBULAR αλογόνου

 

8

13

Λαμπτήρας φθορίου L6Watt/840 E.T.OSRAM 6/840

20

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 43

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"