Administrator

Administrator

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην

προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ με τη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 30.857,00 ευρώ προ ΦΠΑ

και έχοντας υπόψη :

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής

ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις

αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως

αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες

διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 & Π.Δ. 60/07«Κ.Π.Δ.».

Ζ.Την αριθμ. 5372/3-4-2014 αίτημα της Νεφρολογικής κλινικής

Στ. Την αριθμ. 5409/3-4-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για την διενέργεια της εν

λόγο πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας.

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο

Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 10-4-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα

11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. Να κατατεθεί έγγραφη προσφορά εις διπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στο

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στον καθορισμένο χρόνο.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να

περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

3. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του

Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εφ όσον το είδος είναι καταχωρημένο στο

Παρατηρητήριο τιμών να αναφέρεται η τιμή του. Σε αντίθετη περίπτωση να

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο

παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για όσες

προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

5. Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την

ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα είναι για (2) δυο

μήνες, με την προϋπόθεση διακοπής αυτών σε περίπτωση που κατακυρωθούν τα

αποτελέσματα του αντίστοιχου ενιαίου διαγωνισμού της ΕΠΥ και υπογραφούν νέες

συμβάσεις.

6.Η παράδοση των Περιτοναϊκών διαλυμάτων με το σύνολο των απαραίτητων

συμβατών εξαρτημάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα και θα γίνεται τμηματικά σε

όλη τη διάρκεια των δυο μηνών και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική

παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα

και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

7.Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE

και επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή,

οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ.

 

Συνολικά το 2013 στη ΜΕΘ νοσηλεύθηκαν 191 ασθενείς. Το 47,12% των ασθενών ήταν άνω των 70 χρόνων. Το 35% έπασχε από ΟΑΑ.

Ο μέσος όρος του APACHEII* στους νοσηλευόμενους στη ΜΕΘ ασθενείς ήταν 25. Το αντίστοιχο RiskofDeathήταν 41.3%.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύτηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, αυξήθηκε κατά 9,5% η δε θνησιμότητα μειώθηκε από 40% στο 35%.

  

* APACHEII: ΑcutePhysiologyandChronicHealthEvaluation-Σύστημα εκτίμησης οξέων φυσιολογικών διαταραχών και χρόνιων προβλημάτων υγείας.

   Το σύστημα αυτό έχει επικυρωθεί ως μέσο ακριβούς εκτίμησης των βαρέως πασχόντων ασθενών και ως εκ τούτου έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προβλεφθεί η κλινική τους έκβαση.

* Ο μέσος όρος του APACHEIIscoreστη ΜΕΘ για το 2013 θεωρείται υψηλός.

 


Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 8-4-2014, ημέρα Tρίτη   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Σύριγγες έγχυσης σκιαγραφικών για τον εγχυτή του Αξονικού Τομ.(Medrad-Vistron-CT-Injectionsystem) 200mlCTP-200Fls

1000

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 9-4-2014, ημέρα Tετάρτη   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Κερί οστών

48

2.

Ενισχυμένος ενδοτραχ. Σωλήνας παρακολούθησης λαρυγγικών νεύρων

5

3.

Σάκκος περισυλλογής παρασκευασμάτων 10mm για λαπ/κές επεμβάσεις

80

4.

Κεφαλόδεσμοι χειρ/κοί από P.V.A απορροφ. με δακτύλιο σταθεροποίησης

60

5.

Χαρτί υπερήχων UPP-100HD 110mmX20mm

300

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 03-04-2014, ημέρα Πέμπτη καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά εις διπλούν.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος.

4. Στο φάκελο προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/1986 (Α΄ 75), εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει ζητούμενες ποσότητες εντός (3-5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Απαραίτητα να κατατεθεί ένα δείγμα από κάθε είδος.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : EΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Συσκευές ενδοφλέβιας χορήγησης ορών

ΤΕΜ

80.000

2.

Συσκευές αίματος αποστ. με ενιαίο διπλό θάλαμο

ΤΕΜ

3.000

3.

Αυτοκόλλητος ταχυεπίδεσμος με γάζα 19Χ72mm & 22,5mm στρογγυλό

ΚΟΥΤΙ/

ΤΕΜ

10.500

6.500

4.

Γάζα απλή διπλωμένη (10Χ20) 24ply

ΤΕΜ

5.000

5.

Γάζα απλή & ακτινοσκιερή διπλωμένη (40X40)cm

8ply λαπαροτομίας

ΤΕΜ

7.500 & 6.000

6.

Κουρκουμπίνια 12Χ12 - 20Χ20 & 40X40mm

ακτινοσκιερά από υδρόφιλη γάζα (100% βαμβάκι)

ΤΕΜ

2.000-1.000-500

7.

Επίδεσμοι ελαστικοί απλοί ορθ/κοί 5-10-15cmΧ 4m

ΤΕΜ

400-5.000-5.000

8.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι συνθετικού βάμβακος μη υδρόφιλοι 10cmΧ2,7m

ΤΕΜ

8.500

9.

Ταινία αυτοκόλ. υφασμάτινη επιδεσμική 7,50cmX5m

ΤΕΜ

400

10.

Βαμβάκι υδρόφιλο σε συσκευασία του 1 κιλού.

KGR

500

11.

Χαρτοβάμβακας 5Kgr.

KGR

5.000

12.

Ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος

ΤΕΜ

45000

13.

Tεστ τροπονίνης kardian

ΤΕΜ

600

14.

Πιπέτες τροπονίνης

ΤΕΜ

20

15.

Πεταλούδες Νο G19-21-23

& για παιδιατρική χρήση   Νο G25-27να είναι ατραυματικές με κοντή βελόνα λοξότμησης   από ανοξείδωτο ατσάλι (εξ.διαμ.1mm-εσωτ.διαμ.0,8mm-μήκους έως 19mm) περίπου.

ΤΕΜ

1.000-7.500-5.000

&

3.000

Το νοσοκομείο του Αργυροκάστρου επισκέφθηκε τη Δευτέρα 24.3.2014 ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γεωργόπουλος σε συνέχεια πρόσκλησης του Αλβανού Πρόξενου στα Ιωάννινα κ. Ανδρέα Κάσσου. 

Με γενικότερο άξονα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η επίσκεψη είχε πολλαπλούς σκοπούς μεταξύ των οποίων η γνωριμία των διοικήσεων, η ανταλλαγή εμπειριών, η ολοκλήρωση ενός προγράμματος interreg μεταξύ των δυο νοσοκομείων (βρίσκεται σε εξέλιξη), η ενημέρωση για τον υφιστάμενο χάρτη υγείας της γείτονας χώρας καθώς έχει άμεση επιρροή στη νοσολογική κατάσταση της περιοχής μας και η διερεύνηση πιθανών συνεργασίων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, τα διασυνοριακά προγράμματα, η τηλεϊατρική, η αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, η τεχνολογική υποδομή κοκ. 

Τον Διοικητή υποδέχθηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αργυροκάστρου κ. Mamani, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, ξενάγηση στους χώρους από το Διοικητή μαζι με τους Διευθυντές των τριών υπηρεσιών και στη συνέχεια συζήτηση μεταξύ των δυο 
Διοικητών. 

Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής ομιλίας, το Νοσοκομείο μας τιμήθηκε από τους Ανθρώπους του Νοσοκομείου Αργυροκάστρου με την απονομή πλακέτας για την πολυετή προσφορά του στον πληθυσμό της εκεί περιοχής. 

Με αφορμή την παρουσία στο Αργυρόκαστρο, ο Διοικητής, προσκεκλημένος του Έλληνα Πρόξενου παραβρέθηκε και στις εκδηλώσεις του Ελληνικού Προξενείου του Αργυροκάστρου για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

 

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=q-BQq1KMwHo&feature=youtu.be

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ).

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 litπερίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 28-3-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Ημερομηνία διενέργειας: 28/03/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
 2. 8.Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 28/03/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. 1.Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.
 2. 2.Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 3. 3.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

   3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.            

Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

 1. 1.Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981):  1,50%.
 2. 1)Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).
 3. 2)Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).
 4. 3)Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.
 5. 4)Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΣΙΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

 

 1. 1.Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για φίλτρα κλιματισμού χειρουργείων, το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.
 2. 2.Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
 3. 3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Δευτέρα 24-03-2014 ως και Παρασκευή 28-03-2014.
 4. 4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
 5. 5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δύο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: promithies@gni-hatzikosta.gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.
 6. 6.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. 
 7. 7.Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και Ειδικού Όροι.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

                                                                   ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Διαγωνισμός αφίσας μαθητών Λυκείου με θέμα «Δωρεά Οργάνων και Ιστών»

Η 6η ΥΠΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της οργανώνει διαγωνισμό αφίσας με θέμα: «Δωρεά Οργάνων και Ιστών». Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου.

Η αφίσα θα πρέπει να είναι έγχρωμη και διαστάσεων A3 (με χρήση χρωμάτων ή σε Η/Υ). Ειδική πενταμελής επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις (αφίσες). Θα ακολουθήσει έκθεση σε δημόσιο χώρο. Οι δέκα (10) πρώτες αφίσες θα αναρτηθούν σε διάφορα site και οι διαγωνιζόμενοι θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτά. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για το θέμα των Μεταμοσχεύσεων από την ιστοσελίδα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΕΟΜ): www.eom.gr

Ο χρόνος κατάθεσης των αφισών ορίζεται από 24/02/2014 μέχρι 07/04/2014.

Η κατάθεση των αφισών θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικός ή με κούριερ με την ένδειξη στο φάκελο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΦΙΣΑΣ» ή να κατατεθεί στην έδρα της Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας, Ταχ. Διεύθυνση Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 24 Πάτρα Τ.Κ. 26441.

Πληροφορίες: Κ. Αυγερίδης Τηλέφωνο: 2613 600-S55 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it »'; document.write( '' ); document.write( addy_text6179 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραιτήτων Yλικών χειρουργείου και λοιπού αναλώσιμου Υγειονομικού υλικού για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μεσυλλογή προσφορών.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 21-3-2014, ημέρα Παρασκευή   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Pezzer ελαστική παροχέτευση

5

2.

Πλάκες γείωσης παιδικές

100

3.

Κάλυμμα C.arm –Ακτινολογικό μηχάνημα(104X188cm)

80

4.

Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης με μπαλόνι 5Fr

20

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 45

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"