Administrator

Administrator

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από:

 1. Το Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.» και το Π.Δ 60/07.

 2. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα

 3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

 4. Το Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

 5. Το αριθμ. 7658/14-05-0214 αίτημα της ουρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου.

 6. Την αριθμ. 5/13-02-2015 (θ.10) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

  7.Την υπ’ αριθμ.4542/30-03-2015 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:7ΓΓΑ46906Ω-ΜΟΣ)

 

Προκηρύσσει

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASERπρουπολογισμού 49.200,00 € με Φ.Π.Α του Γ.Ν.Ι «Γ.Χατζηκώστα»,.

 • Η ανάδειξη της μειοδότριας εταιρείας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή όπως περιγράφεται παρακάτω .

              Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :

  1) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  2) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

  3)Υπέρ του ΕΑΑΔΣΥ :0,10%

  Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία.

 • Κατόπιν της κατακύρωσης υπογράφεται σύμβαση προμήθειας με τον μειοδότη. Η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παραλαβή τους θα γίvει από αρμόδια τριμελή επιτρoπή που θα οριθεί από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου με βάσει τις vόμιμες διαδικασίες.

 • Η έκδοση του τιμολογίου από τον προμηθευτή γίνεται κατόπιν υπογραφής της σύμβασης προμήθειας, της οριστικής ποσοτικής παραλαβής τoυ είδους της διακήρυξης και την διαπίστωση των εργασιών εγκατάστασης του υπό προμήθεια είδους.

 • Η πληρωμή τoυ προμηθευτή θα γίvει από τo Νοσοκομείοσε ευρώ και για το σύνολο της αξίας του εξοπλισμού, μετά την σύvταξη πρωτoκόλλoυ ποσοτικής παραλαβής από αρμόδια επιτρoπή και μετά τηv έκδoση και θεώρηση τoυ χρηματικoύ εvτάλματoς πληρωμής από τo Ελεγκτικό Συvέδριo, με βάσει τα vόμιμα δικαιολογητικά.

 • Σε περίπτωση πoυ δεν παραδοθεί το αναφερόμενο στη σύμβαση είδος εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τις ισχύουσες περί προμηθειών του δημοσίου διατάξεις.

             

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 30-03-15, ημέρα Δευτέρακαιώρα 11.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 320Χ560mm

ΤΕΜ.

500

2.

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250Χ400mm

ΤΕΜ.

500

3.

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 190Χ330mm

ΤΕΜ.

500

4.

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1320mm

ΤΕΜ.

30.000

5.

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 20350mm

ΤΕΜ.

25.000

6.

XAΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ     120X120mm

ΤΕΜ.

5.000

7.

KATAΓΡΑΦIKO XAΡTI KΛIBANOY GETINGE στρογγυλόδιαμέτρου.18,5cm

ΤΕΜ.

200

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ-ΜΕΑ –ΑΕΑ)

  το   Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε ημέρες(15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστοτοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την ΠΕΜΠΤΗ 26-03-2015 ως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2015

 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:promithies@gni-hatzikosta .gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.

 5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

 6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

   

        

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 19-03-15, ημέρα Πέμπτηκαιώρα 10.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ UPP-110HD 110mmX20m

ΤΕΜ.

1.300

2.

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΕSΤ-PAP Μ.Χ.

ΤΕΜ.

2.000

3.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 2 ΘΑΛΑΜΩΝ (500-700cc)

ΤΕΜ.

30

4.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ τ.φυσαρμόνικας Νο 10-18

ΤΕΜ.

280

5.

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ. 70-90X230 cm

ΤΕΜ.

1.500

6.

    «             «                      «   130Χ330 cm

ΤΕΜ.

1.500

7.

    «             «                     «   360-390Χ600 cm

ΤΕΜ.

1.000

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 17-03-15, ημέρα Τρίτηκαιώρα 10.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 13-03-15, ημέρα Παρασκευήκαιώρα 10.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ & ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.

Σκεύασμα εντερικής διατροφής:

πλήρες πολυμερές διάλυμα ανοσοδιατροφής για ογκολογικούς ασθενείς θερμιδικής αξίας 1kcal/ml, περιεκτικότητας σε λίπος όχι πάνω από 25%,με γλουτανίνη, αργινίνη, ιχθυέλαια & νουκλεοτίδια.  

ΤΕΜ

 

500

 

2.

Σκεύασμα εντερικής διατροφής:

πολυμερή διάλυμα για ογκολογικούς ασθενείς υψηλής θερμιδικής αξίας 1,5kcal/ml, πλούσια σε λίπος. εμπλουτισμένη, με Ω3 & Μct υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνες100gr/l & διακλαδισμένα αμινοξέα. Να περιέχει φυτικές ίνες.

ΤΕΜ

       200

3.

Αιμοστατική γάζα 10x20cm

ΤΕΜ

150

4.

Aιμοστατικός σπόγγος 30x80mm

ΤΕΜ

30

5.

Αιμοστατική ζελατίνη με ανθρώπινη θρομβίνη για χειρουργικές επεμβάσεις με μεγάλη αιμορραγία.

ΤΕΜ

5

 

Σας γνωρίζουμε ότι η πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αρ. πρωτοκ. 3331/04-03-2015), προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 € με Φ.Π.Α, με ημερομηνία διενέργειας 12 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, ματαιώνεται, προκειμένου να διεξαχθεί εκ νέου σύμφωνα με τον Ν.4281/14 (Α΄160).

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρη Διαγωνιστική Διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση