Administrator

Administrator

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 30-6-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σεντόνια Βαμβακερά λευκά 1,65Χ2,85

700

 

 

 

                 ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 30-06-2014, ημέρα Δευτέρα καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά εις διπλούν.

Κατεβάστε το αρχείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο  διαγωvισμό, σε ΕΥΡΩ ελεύθερομε σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας που θα αναλάβει  την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»,

για χρονικό διάστημα εξι (6) μηνών, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή  και δικαίωμα παράτασης για άλλους έξι(6) μήνες

 • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 60.000,00 EΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α., με κάλυψή της απότα λειτουργικά έξοδατου Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0419)
 • Ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προυποθέσεις :

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθειαΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 135.000 lit περίπου συνολικού προϋπολογισμού200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και έχοντας υπόψη :

 

α) Π.Δ. 60/07 άρθρο 25 & Π.Δ. 59/2007άρθρο 25 παρ.3.

β) Ν. 2286/95 άρθρο 2 παρ.12.

γ) Π.Δ. 118/07 άρθρο 22

δ) Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ.11

ε)Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

στ) Ν. 4013/11 άρθρο 2, παρ. 2.

ζ) Αριθ. 1/11-6-2014 (Θ.21) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 19-6-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 19/06/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 19/06/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

     3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.            

  Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

  4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

  5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  1. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  2. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  3. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

   6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

   7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

   8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από την αριθ. 8644/2-6-2014απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και τον αριθ. Ν.2286/95 & ΠΔ.118/07 Περί Προμηθειών.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρη Διαγωνιστική Διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ προϋπ. 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ημερομηνία διενέργειας: 23-6-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 23-6-2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ σε δύο αντίτυπα.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Χρόνος παράδοσης: Μέχρι 30 ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & Π.Δ.118/07 Περί Προμηθειών.

Ακολουθούν: Τεχνικές προδιαγραφές και Ειδικοί Όροι. 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 17-06-2014, ημέρα Τρίτη   και ώρα 12.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1.

ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ & ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 4-8,5FR.

125

2.

ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ με τη μέθοδο seldinger

Nα αποτελείται από: καθετήρα pigtail 8-8,5fr μήκους έως 40cm – βελόνα με θηκάρι – οδηγό σύρμα – διαστολέα 8fr μήκους 20cm περίπου – συνδετικό σωλήνα – luerlock 3way – ασκό συλλογής – σταθεροποιητής κροκοδειλάκι.

10

3.

Ουροσυλέκτες   ωριαίας μέτρησης ούρων 0-500ml με σάκκο συλλογής 2,5lt.    

400

4.

Λαπαροσκοπικό πακέτο ιματισμού μιας χρήσης αποστειρωμένο

Να περιέχει:4 αυτοκολ.πεδία 3στρωμάτων 75Χ75 – 1 χειρ. κάλλυμα 220Χ320 με άνοιγμα 40Χ40 & ενσωματωμένες περικνημίδες – 2 θήκες εργαλείων 40Χ60 – 2 ταινίες Velcro – 4 αυτοκ.καθήλωσης εργαλείων

300

5.

Χειρ. πεδία 2 στρωμάτων με οπή αποστ/να μ.χ.

45Χ75 & 75Χ90cm

320 & 480

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 13-6-2014, ημέρα Παρασκευή   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Pad Διαμερισματοποιητης σπλάχνων, αποστειρωμένο, μ.Χ. Μ-L

M- 3

L-3

2.

Παροχετέυσεις κλειστού τύπου (Φυσαρμόνικα)Νο12

                                                                                 Νο 14

                                                                                 Νο 16

                                                                                Νο18

120

160

80

200

3.

PigTail από λευκή πολυουρεθάνη με προωθητή και οδηγό με κλειστό άκρο Νο 6 (26cm)

No6(28cm)

No4,8(26cm)

No4,8(28cm)

 

20

10

15

15

 

4.

PigTail από λευκή πολυουρεθάνη με προωθητή και οδηγό με ανοικτό άκρο Νο 6 (26cm)

No6(28cm)

No4,8(26cm)

No4,8(28cm)

 

10

10

10

10

5.

Κάλυμμα οπτικής (κάμερας)αποστειρωμ. μχ – Πλ.:13-18cm, Μ:200-250cm

300

6.

Πλάκες γείωσης διαθερμίας Διπλή πλάκα

                                                   Μονή πλάκα

1000

3000

7.

Σετ σωλήνας αναρρόφησης (2μ. περίπου) με ρύγχος Yankauerμε άκρο ελαίας (χωρίς οπή για control)

1000

8.

Σωλήνας αναρρόφησης μχ, αποστειρωμένο(περίπου 2μ)

1000

9.

Ρύγχος αναρρόφησης Yankauerμε άκρο ελαίας (χωρίς οπή για control)

1000

10.

Συνθετ. απορροφ. μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης Νο1 ΜΡ:90cm,MΒ:45 mm στρογγυλη ½ κύκλου ενισχυμένη

72

11.

Πολυεστέρας Νο5/0 ΜΡ 45cm, MB 8mmστρογγυλή διπλή

24

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 10-06-2014, ημέρα Τρίτη   καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται να δηλώνετε αυτό με υπεύθυνη δήλωση).

4. Στο φάκελο προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/1986 (Α΄ 75), εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει ζητούμενες ποσότητες εντός (3-5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Απαραίτητα να κατατεθεί ένα δείγμα από κάθε είδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ

250

2.

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2 WAYΣΙΛIΚΟΝΗΣ  FOLLEYTIEMANNo 16-18

ΤΕΜ

150

3.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ προστατεκτομής 3 WAY με άκρο COUVELLER Νο 18-24 από PVC μήκους 42cm με οπές & υδροθάλαμο 70-80ml

α) με άκρο COUVELLER

ΤΕΜ

120

4.

β) με άκρο DUFOOR

ΤΕΜ

150

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 37.825,40 ευρώ προ ΦΠΑ και έχοντας υπόψη :

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 & Π.Δ. 60/07«Κ.Π.Δ.».

Ζ.Την αριθμ. 8728/3-6-2014 αίτημα της Νεφρολογικής κλινικής

Στ. Την αριθμ. 8765/3-6-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για την διενέργεια της εν λόγο πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας.

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο

Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 11-6-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. Να κατατεθεί έγγραφη προσφορά εις διπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στον καθορισμένο χρόνο.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

3. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εφ όσον το είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο τιμών να αναφέρεται η τιμή του. Σε αντίθετη περίπτωση να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

5. Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα είναι για (2) μήνες, με την προϋπόθεση διακοπής αυτών σε περίπτωση που κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ενιαίου διαγωνισμού της ΕΠΥ και υπογραφούν νέες συμβάσεις.

6.Η παράδοση των Περιτοναϊκών διαλυμάτων με το σύνολο των απαραίτητων συμβατών εξαρτημάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα και θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια των δυο μηνών και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

7.Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE και επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Ακολουθεί το συνημμένο)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 49

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"