Administrator

Administrator

Προκηρύσσει

Πρόχειρη Διαγωνιστική επαναληπτική διαδικασία για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

συνολικού προϋπολογισμού 3.150,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας: 7/05/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30 π.μ. στο Γραφείο

Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 7/5/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Η προσφορά σε δυο (2) αντίτυπα.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον

ίδιο χρόνο.

Η προσφορά θα ισχύει για τρεις (3) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/07 και το Π.Δ. 118/07

«Περί Προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΟΡΟΙ

1. Το αντικείμενο του έργου είναι η ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες.

2. Για την εκκένωση του βιολογικού υπολογίζεται για έξι μήνες ότι απαιτούνται (35) εκκενώσεις

από βυτία των (8) οκτώ τόνων.

3. Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να δοθεί σε ανά εκκένωση για βυτίο (8) οκτώ τόνων.

4. Στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά :

Α. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)

μηνών.

Β. Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως.

Η διακήρυξη θα διατίθεται από το γραφείο Προμηθειών (Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50, Ιωάννινα)

κάθε εργάσιμη ημέρα και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 06-05-2014, ημέρα Τρίτη  καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά εις διπλούν.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται να δηλώνετε αυτό με υπεύθυνη δήλωση).

4. Στο φάκελο προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/1986 (Α΄ 75), εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει ζητούμενες ποσότητες εντός (3-5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Απαραίτητα να κατατεθεί ένα δείγμα από κάθε είδος.

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ- EΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΑ

1.

Επιθέματα πρόληψης και περιποίησης κατακλίσεων υδροκολλοειδή αυτοκολ. αποστ/να. 10Χ10 & 15Χ15

ΤΕΜ.

100 &

200

2.

Σάκοι αυτοκόλλητοι ουρητοστομίας &

κολοστομίας 10-55mm

ΤΕΜ.

80

30

3.

Σάκοι βιδωτοί 60mm κολοστομίας

Βάση & ζώνη

ΤΕΜ.

150

25 & 5

4.

Νατράσβεστοςμη καυστική (σε 4,5krg)

ΚΙΛΑ

80

5.

Ταινίες βιοχημικής ανάλυσης ούρων 10 παραμέτρων

ΣΥΣΚ. 100 τεμ.

3.000

6.

Σαπούνι υγρό καθαρισμού χεριών

ΛΙΤΡΑ

           720

7.

Αφρόλουτρο παιδικό των 350ml

ΤΕΜ.

           50

8.

Απολυμαντικό εργαλείων & ενδοσκοπίων σε σκόνη χωρίς αλδευδες & χλώριο, να είναι βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο μυκητοσκόνο & σποροκτόνo σε 15 λεπτά.Να έχει CEMark

ΚΙΛΑ

20

9.

Απολυμαντικό εργαλείων & ενδοσκοπίων σε έτοιμο διάλυμα υπεροξικού οξέος, χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέος & με ουδέτερο ph. Nα καλύπτει βακτηρίδια, μήκυτες, ιούς HIV, HBV, HCV, Polioκαι σπόρους εντός 5 λεπτών. Να είναι σταθερό έως 14 ημέρες και η δραστικότητα του να ελέγχεται με δείκτες ελέγχου. Να έχει CEMark

ΛΙΤΡΑ

500

10.

Γάντια ελαστικά LATEX μη αποστ. Να: S-L-M    

ΚΟΥΤΙ

100 τεμ.

9.000

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 30-04-2014, ημέρα Τετάρτη     καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται να δηλώνετε αυτό με υπεύθυνη δήλωση).

4. Στο φάκελο προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/1986 (Α΄ 75), εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει ζητούμενες ποσότητες εντός (3-5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Απαραίτητα να κατατεθεί ένα δείγμα από κάθε είδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 8-18CH μήκος 40-60cm              

ΤΕΜ

7.000

2.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΑΠΛΟΙ ακτινοσκιεροί με ανοικτό άκρο Νο 14-18  

& κλειστό άκρο Νο 10-20  

ΤΕΜ

200 &

2.000

3.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙΜ.Χ. LATEX Νο 6-24 ch

ΤΕΜ

10.000

4.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕΛΑΤΟΝ Μ.Χ. ΑΠΛΟΙ-PVC-AKTINOΣKIEΡOI-ΑΚΡΟ ΜΕ

2 ΟΠΕΣ Νο 8-20

ΤΕΜ

4.000

5.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANΜ.Χ. ΑΠΛΟΙ No 10-20

ΤΕΜ

650

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 2-05-2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉκαιώρα 12.00 π.μ. .με κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

 

 

 

 

Α/Α

Είδος

Μον.Μέτρ.

Αιτ. Ποσότ.

1

Λαμπτήρας Φθορισμού T8 18Watt/840 cool white ντουί G13, ελάχιστης φωτεινής ροής 1.350lm, θερμοκρασία χρώματος 4000°Κ, διάρκειας ζωής 15.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α, μήκους 590mm, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania , GE,

τεμ

200

2

Λαμπτήρας Φθορισμού T8 36Watt/840 cool white   ντουί G13, ελάχιστης φωτεινής ροής 3.350lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ, διάρκειας ζωής 15.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α, μήκους 1.200mm, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE,

τεμ

150

3

Λαμπτήρας Φθορισμού κυκλικός 32Watt/840 cool white   ντουί G10q, ελάχιστης φωτεινής ροής 2.375lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ, διάρκειας ζωής 9.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Β, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE,

τεμ

15

4

Λαμπτήρας αλογόνου 120Watt (παλιός 150Watt) ντουί R7s, τάσης 230volt, ελάχιστης φωτεινής ροής 2.250lm, θερμοκρασία χρώματος 2.900°Κ, διάρκειας ζωής 2.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, χωρίς Hg Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE, Leuci

τεμ

10

5

Διακόπτης μπουτόν (κλιμακοστασίου) χωνευτός με πλαίσιο, λευκός, ονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

6

Διακόπτης χωνευτός A/R , με πλαίσιο, λευκός, ονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

7

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ με πλαίσιο, λευκός, με πλαίσιο, λευκόςονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

8

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x18Watt για λαμπτήρα Τ8, θερμοκρασία μέτρησης 70°C, ελάχιστη διάρκεια ζωής 50.000h, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

9

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x36Watt για λαμπτήρα Τ8, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

10

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x58Watt για λαμπτήρα Τ8, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

11

Λαμπτήρας αλογονούχων μετάλλων ( metal halide) MH 150Watt, RX7s, φωτεινής ροής 12.000 lm, θερμοκρασία χρώματος 3.200°Κ, 12.000h με σήμανση CE, Ε.Τ. GE (ARC 150/UVC/TD/732, RX7s), Philips, Sylvania

τεμ

15

12

Λαμπτήρας αλογονούχων μετάλλων ( metal halide) MH 70Watt, RX7s, φωτεινής ροής 5.500lm, θερμοκρασία χρώματος 3.000°Κ, διάρκεια ζωής 12.000h με σήμανση CE, Ε.Τ. GE (ARC 70/UVC/TD/730, RX7s), Philips, Sylvania

τεμ

10

13

Ανεμιστηράκι 230Volt, (120mmx120mm), για τοποθέτηση σε πίνακα μεταλλικός, με σήμανση CE, Ε.Τ. PAPSTTYP 4656N 230V/50Hz/19Watt

τεμ

5

14

Πολύπριζο 5 θέσεων 3G2.5mm², 250Volt, έως 3.500Watt, έντασης ρεύματος 16Α με διακόπτη, καλώδιο μήκους 1.5μ, χρώματος μαύρο ή λευκό, με διακόπτη, με σήμανση CE,

τεμ

6

15

Μονωτική ταινία P.V.C. μαύρη βραδυφλεγής, 0,13mmx19mmx18m, ηλεκτρική αντοχή 11KV σε θερμοκρασία δωματίου, με σήμανση CE, Ε.Τ. Nitto,

τεμ

10

 

Στην προσφορά θα αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 litπερίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 30-4-2014ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 30/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 30/04/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

     3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

  Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

  4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

  5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  1. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  2. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  3. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

   6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

   7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

   8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 28-4-2014, ημέρα Δευτέρακαιώρα 12.00 π.μ. .με κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

 

 

 

 

Α/Α

Είδος

Μον.Μέτρ.

Αιτ. Ποσότ.

1

Λαμπτήρας Φθορισμού T8 18Watt/840 cool white ντουί G13, ελάχιστης φωτεινής ροής 1.350lm, θερμοκρασία χρώματος 4000°Κ, διάρκειας ζωής 15.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α, μήκους 590mm, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania , GE,

τεμ

200

2

Λαμπτήρας Φθορισμού T8 36Watt/840 cool white   ντουί G13, ελάχιστης φωτεινής ροής 3.350lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ, διάρκειας ζωής 15.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α, μήκους 1.200mm, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE,

τεμ

150

3

Λαμπτήρας Φθορισμού κυκλικός 32Watt/840 cool white   ντουί G10q, ελάχιστης φωτεινής ροής 2.375lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ, διάρκειας ζωής 9.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Β, με δυνατότητα dimming, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE,

τεμ

15

4

Λαμπτήρας αλογόνου 120Watt (παλιός 150Watt) ντουί R7s, τάσης 230volt, ελάχιστης φωτεινής ροής 2.250lm, θερμοκρασία χρώματος 2.900°Κ, διάρκειας ζωής 2.000h, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C, με σήμανση CE, ανακυκλώσιμος, χωρίς Hg Ε.Τ. Philips, Osram, Sylvania, GE, Leuci

τεμ

10

5

Διακόπτης μπουτόν (κλιμακοστασίου) χωνευτός με πλαίσιο, λευκός, ονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

6

Διακόπτης χωνευτός A/R , με πλαίσιο, λευκός, ονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

7

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ με πλαίσιο, λευκός, με πλαίσιο, λευκόςονομαστικής τάσης 250Volt, ονομαστικού ρεύματος 10ΑΧ, με σήμανση CE, Ε.Τ. ABB, Siemens, Hager, GE

τεμ

10

8

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x18Watt για λαμπτήρα Τ8, θερμοκρασία μέτρησης 70°C, ελάχιστη διάρκεια ζωής 50.000h, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

9

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x36Watt για λαμπτήρα Τ8, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

10

Μετασχηματιστής φθορίου ηλεκτρονικός 2x25Watt για λαμπτήρα Τ8, με σήμανση CE, Ε.Τ. Osram, Philips,

τεμ

10

11

Λαμπτήρας αλογονούχων μετάλλων ( metal halide) MH 150Watt, RX7s, φωτεινής ροής 5.500lm, θερμοκρασία χρώματος 3.200°Κ, 12.000h   με σήμανση CE, Ε.Τ. GE (ARC 150/UVC/TD/732, RX7s), Philips, Sylvania

τεμ

15

12

Λαμπτήρας αλογονούχων μετάλλων ( metal halide) MH 70Watt, RX7s, φωτεινής ροής 12.000lm, θερμοκρασία χρώματος 3.000°Κ, διάρκεια ζωής 12.000h με σήμανση CE, Ε.Τ. GE (ARC 70/UVC/TD/730, RX7s), Philips, Sylvania

τεμ

10

13

Ανεμιστηράκι 230Volt, Φ120, για τοποθέτηση σε πίνακα μεταλλικός, στεγανός IP54, με σήμανση CE,

τεμ

5

14

Πολύπριζο 5 θέσεων 3G2.5mm², 250Volt, έως 3.500Watt, έντασης ρεύματος 16Α με διακόπτη, καλώδιο μήκους 1.5μ, χρώματος μαύρο ή λευκό, με διακόπτη, με σήμανση CE,

τεμ

6

15

Μονωτική ταινία P.V.C. μαύρη βραδυφλεγής, 0,13mmx19mmx18m, ηλεκτρική αντοχή 11KV σε θερμοκρασία δωματίου, με σήμανση CE, Ε.Τ. Nitto,

τεμ

10

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 24-04-14, ημέρα Πέμπτη   καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1.

ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ

σε ανατομικό σχήμα οβάλ για καλύτερη εφαρμογή                                                                                                                                                                                                                                        

ΤΕΜ.

3.000

2.

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΧΕΡΙΩΝ αποστειρωμένες εμποτισμένες με αντισηπτικό

ΤΕΜ.

300

3.

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡ-ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ

TYΠΟΥ Α   ΜΕΓΈΘΗ: L-XL

ΤΕΜ.

100

4.

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΘΕΝΩΝ   ΜΕΓΈΘΗ: (Μ-L- ΧL)

ΤΕΜ.

1.500

5.

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΛΑ Μ.Χ.   2στρωμ. 45X75 & 75X90cm

ΤΕΜ.

600 & 2.000

6.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜ.

100 & 20

7.

ΣΑΚΟΙ ΓΛΥΚΙΝΗΣ 3Lγια ορολογική χρήση. Να περιέχει σορβιτόλη & μανιτόλη να είναι στείρο & απυρετόγονο, ελεύθερο ηλεκτρολυτών και να μην έχει αιμολυτική δράση

3ΛΙΤΡΑ

700

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

6η Υ.ΠΕ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» μόλις πληροφορήθηκε την εκδημία του Μητροπολίτη Ιωαννίνων

 ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την κοίμηση  του  Μητροπολίτη Ιωαννίνων Θεόκλητου. Υπήρξε ένας σπουδαίος ιεράρχης που ξεχώρισε για το ήθος και την κοινωνική του προσφορά, υπηρετώντας τον τόπο  με ανιδιοτέλεια και αγάπη.

Η σχέση του Μητροπολίτη με το Νοσοκομείο μας υπήρξε ιδιαίτερη, καθώς διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μας επί πολλά έτη και είχαμε την ευτυχία να ωφεληθούμε από το πλούσιο πνευματικό, δημιουργικό και κοινωνικό έργο του, το οποίο και αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για μας.  

Εις μνήμην του Μητροπολίτη Θεόκλητου, η Διοίκηση αποφάσισε να:  

 • αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στο Νοσοκομείο μας μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, ημέρα της εξόδιου ακολουθίας
 • κατατεθεί χρηματικό ποσό στα συσσίτια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κοπάνων (αντί στεφάνου)
 • εκπροσωπηθεί το Νοσοκομείο μας, στην εξόδιο ακολουθία
 • δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ημερήσιο τοπικό τύπο
 • αναρτηθεί το παρόν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας

 

 

                                                                    Ιωάννινα 15 Απριλίου 2014

                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                        ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 17/04/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 17/04/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

   

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

     3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

  Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

  4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

  5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  1. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  2. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  3. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

   6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

   7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

   8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 15-4-2014, ημέρα Tρίτη καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Ουροκαθετήρες σιλικόνης 100% 2WayNo16 & Νο18

50 & 20 αντίστοιχα

2.

Σετ καθετήρων κεντρικών φλεβικών γραμμών 3 αυλών 7,5Fr ,   20cm

40

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 46

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"