Administrator

Administrator

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ CPV 39800000-0

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από:

1) Την αριθμ. 7950/20-05-2014 εισήγηση της Διευθύντριας του Νοσοκομείου .

2) ΦΕΚ 390/Τ.Β/19-02-2014 με το οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση έγκρισης του ΠΠΥΥ

2013.

3) Το αριθ. πρωτ. 2053/25-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την προμήθεια υλικών,

υπηρεσιών και φαρμάκων μερί την ολοκλήρωση του ΠΠΥΦΥ 2013

4) Τον Ν. 3580/2007 <<Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007).

5)Ν. 3867/2010 ΑΡΘΡΟ 27 παρ.δ

6)Π.Δ 60/2007 & Π.Δ 118/07

7) Την αριθμ. πρωτ. 8264/26-5-2014 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 29.628,18 € με Φ.Π.Α.

· Ημερομηνία διενέργειας: 2/6/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

· Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 2/6/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

· Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή βάσει δείγματος (εφόσον εκπληρούνται οι

όροι της παρούσας διακήρυξης).

· Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει

ενιαία στον ίδιο χρόνο.

· Εγγυητική Επιστολής συμμετοχής δεν απαιτείται.

· Ισχύς προσφοράς: Τρεις (3) μήνες.

· Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.3580/07

& ΠΔ.118/07 Περί Προμηθειών.

· Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gnihatzikosta.

gr) και επίσης διατίθεται και από το γραφείο Προμηθειών (Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50, Ιωάννινα) κάθε εργάσιμη ημέρα και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 1 kgr. 1.000 τεμ.

2 Αποσμητικά 300 ml. 150 τεμ.

3 Αραχνόσκουπες με κοντάρι πλαστικό πτυσσόμενο. 5τεμ.

4 Βενζίνες καθαρισμού 300 ml 1.000 τεμ.

5 Γάντια γενικού καθαρισμού ζεύγη 7,5 -8,5- 9,5 1.800τεμ

6 Εντομοκτόνα 500 ml. 150 τεμ.

7 Καλαθάκια γραφείου πλαστικά. 10 τεμ.

8 Καλαμάκια σπαστά 100 τεμ. (περιτυλιγμένο σε σελοφάν

ανά τεμάχιο).

1200 τεμ.

9 Κλιπς για μάπες (σφουγγαρίστρες). 50 τεμ.

10 Κουβάδες πλαστικοί με χερούλι 10 kgr. 10 τεμ.

11 Κουβάδες πλαστικοί με χερούλι 18 kgr. 10 τεμ.

12 Λάστιχα δαπέδου 35cm. 150τεμ.

13 Λάστιχα δαπέδου 45 cm. 150 τεμ.

14 Λαστιχάκια 1 kgr No7. 150 τεμ.

15 Λεκάνες πλαστικές (διαμέτρου 50 cm). 2 τεμ.

16 Πατάκια καθαρισμού τύπου βετέξ Ν(2) 2.400 τεμ.

17 Σακουλάκια τύπου Poly Bags (μεσαίο μέγεθος). 2.400 τεμ.

18 Σακουλάκια χάρτινα αδιάβροχα 1/4. 400kgr

19 Σύρμα χονδρό. 200 τεμ.

20 Σύρμα ψιλό κουλούρα 1 kgr. 30kgr

21 Σφουγγάρια απλά Νο3. 100 τεμ.

22 Σφουγγάρια μεγάλα (15Χ24Χ4) 60 τεμ.

23 Σφουγγάρια διπλής χρήσης (10cm Χ 7cm). 2.000 τεμ.

24 Σφουγγαρόπανα (50 Χ 70). 500 τεμ.

25 Σχοινί νάιλον 1 kgr. 5 kgr.

26 Φαράσια πλαστικά με κοντάρι (ορθή γωνία) 20 τεμ.

27 Φιάλες υγραερίου 10 kgr (μόνο το περιεχόμενο). 10 τεμ.

28 Φιαλίδια υγραερίου (για γκαζάκια). 400 τεμ.

29 Φίλτρα καφέ (κουτιά των 100 φύλλων - 110 mm) 20 κουτιά

30 Χλωρίνη υποχλωρiώδους νατρίου 4,8% σε 100gr των 2 lit. 1.200τεμ.

31 Σφουγγαρίστρα ραφτή πολύκλωνη 400gr περίπου 500τεμ.

32 Σύρμα πράσινο για πλύσιμο σκευών κουζίνας (χωρίς το

σφουγγάρι).

2.000 τεμ.

33 Οδοντογλυφίδες (1.000 τεμ) 20 κουτ.

34 Σφουγγάρια 2/πλης χρήσης (14χ10cm) 8.000

35 Σκούπες πλαστικές Ν 101 300

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 05-06-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ                                                ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ HbA1c

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

5.000

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 29-05-14, ημέρα Πέμπτη   καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται να δηλώνετε αυτό με υπεύθυνη δήλωση).

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1.

Αντιθρομβωτικές κάλτσες όλα τα μεγέθη μηρού & γόνατος

ΤΕΜ.

300 & 70

2.

Αναρτήσεις άνω άκρου σε ρολό

ΤΕΜ.

1500μ.

3.

Στρωματοθήκες μ.χ. πλαστικές με λάστιχο ολόγυρα

ΤΕΜ.

4.000

4.

Γλωσσοπίεστρα   αποστειρωμένα

ΤΕΜ.

15.000

5.

Ταμπόν για ρινορραγίες με κορδόνι 45-80-100mm

ΤΕΜ.

900

6.

Θήκες αποστείρωσης 90Χ200 & 90Χ270xcm

ΤΕΜ.

από 10.000

7.

Ταινίες(κουλούρες) για υγρό κλίβανο

ΤΕΜ.

500

8.

Bowl dick test

ΤΕΜ.

5.000

9.

Xαρτί αποστείρωσης 75Χ75cm & 1,2X1,2m

ΤΕΜ.

7.000 & 3.500

10.

Xαρτί αποστ. απορροφητικό για δίσκους 30Χ50cmπερίπου

ΤΕΜ.

5.000

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των Κέντρων Υγείας Κόνιτσας-Μετσόβου-Βουτσαρά-Δερβιζιάνων με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, να καταθέσετε έως τις 27-05-2014, ημέρα Τρίτη καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά σε ενιαίο φάκελο.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο φάκελο που αποτελείται από τρεις επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ Α  με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Κατάλογο κυριοτέρων έργων που εκτέλεσε κατά τα δύο (2) τελευταία έτη, με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες:

α. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό, που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ή πρωτόκολλο παραλαβής.

β. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου παραλαβής του έργου εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου.
2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρετε ότι αποδέχεστε τους όρους της διαπραγμάτευσης .

ΦΑΚΕΛΟΣ Β  με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς για την εκτέλεση του έργου.

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ   με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς  .

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην Παρακολούθηση και τον Εργαστηριακό Έλεγχο των Λυμάτων του Συστήματος Βιολογικού του Καθαρισμού για ένα (1) έτος συνολικού προϋπολογισμού 7.851,07 € με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 30-05-2014ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 30/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 30/05/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή.
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Στην τεχνική προσφορά θα περιγράφεται το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

 1. Συνεχής και υπεύθυνη επιστημονική παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ την εβδομάδα και όσες επιπλέον φορές χρειαστεί σε έκτακτες περιπτώσεις.

 2. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις στην έξοδο του συστήματος, δύο φορές το μήνα και όσες έκτακτα κριθεί ότι απαιτείται στην είσοδο των παρακάτω παραμέτρων:

 • BOD

 • COD

 • Αιωρούμενα στερεά

 • Αμμωνία

 • Νιτρικά, φωσφορικά άλατα

 • Κολοβακτηρίδια

 • Αγωγιμότητα

 • PH

 • Υπολειμματικό χλώριο

  Επίσης, όσες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις παραμέτρων απαιτούνται από τη Νομοθεσία ή κριθούν απαραίτητες για τη διερεύνηση της απόδοσης και βελτίωσης του συστήματος.

 1. Ο Έλεγχος και η υπόδειξη για την συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος και η άμεση επέμβαση για την υπόδειξη αποκατάστασης βλαβών.

 2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Διπλωματούχο Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη και κατασκευή έργων Βιολογικού Καθαρισμού ή παρόμοιων έργων. Θα τηρείται Βιβλίο παρακολούθησης της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με τη Νομοθεσία, το οποίο θα υπογράφεται από τον Διπλωματούχο Μηχανικό.

 3. Εμπειρία σε επίβλεψη τουλάχιστον δύο μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού παρόμοιων έργων. Θα αξιολογηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων και συντηρήσεων παρόμοιων έργων που έχουν πραγματοποιηθεί και θα επιβεβαιώνονται από τις σχετικές βεβαιώσεις καλής και αποδοτικής συνεργασίας που θα επισυνάπτονται.

 4. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο για χημικές αναλύσεις (να γίνει αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού) καθώς και Πτυχιούχο ή Διπλωματούχο Χημικό που θα πραγματοποιεί τις αναλύσεις.

 5. Υποδείξεις και εκπαίδευση του Τεχνικού Προσωπικού για την πρόληψη, τη σωστή συντήρηση και τη βελτίωση του συστήματος.

 6. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στις αποθήκες του για άμεση προσκόμιση, βασικά μέρη του εξοπλισμού(π.χ. αντλίες κ.λ.π.)

   

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμβάσεις που θα προκύψουν μπορεί να διακοπούν σε περίπτωση ολοκλήρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από Προϊστάμενη Αρχή ή σε Ενιαίο Επίπεδο.

   

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 23-5-2014, ημέρα Παρασκευή   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Aρτηριακοί καθετήρες Νο22G

500

2.

Iσοθερμικά πεδία (1,20Χ2,00)

50

3.

Καθετήρας SWAN-CANZ 7,5Fr (5 αυλών)

50

4.

Μορφομετατροπέας μέτρησης αρτηριακής πίεσης

400

5.

Διαφανή αυτοκόλλητα χειρ. Οθώνια διατεμνόμενου τύπου 40Χ35 περίπου

                                                                                                       45Χ65     «

                                                                                                    55Χ80     «

 

100

200

200

6.

Κουρτίνες κάθετης απομόνωνσης για ορθοπ. Επεμβάσεις 250Χ330cmμε διαστ. Steridrape 80X25 & 50X30 με ενσωματωμένο σάκκο περισυλ. Εκκρίσεων με θήκες διαθερμίας και προσαρτήσεις καλωδίων

100

7.

Μη απορροφ. επενδεδυμένος πολυεστέρας ΝοΟ ΜΡ:75cm,MΒ:30 mm στρογγυλη ½ κύκλου

144

8.

ΜΕΤΑΞΑ 8/0 ΜΡ 45cm ΜΒ 6mmσπάτουλα διπλή

24

9

Ενισχυμένος ενδοτραχειακός αγωγός-νευροδιεγέρτης με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια παρακολούθησης κάτω λαρυγγικών νεύρων

5

Με την αριθμ. 1623/27-01-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της 14/05/2014 (Διακ. αριθμ. 20/΄14) για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ προϋπ. 28.500,00 €.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 14/05/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», οι παρακάτω, προκειμένου να προβούμε στην διενέργεια του διαγωνισμού:

1.

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΕΠΙΜ. Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ.

2.

ΒΕΡΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,

Νοσηλεύτρια ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ.

3.

ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ,

Διοικητικός υπαλ. του Νοσοκομείου.

 

             Αφού είχαμε την απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κλειστών φακέλων των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών.

                Οι εταιρείες που προσέφεραν στο διαγωνισμό είναι οι εξής:

 1. ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
 2. AMTEC A.E
 3. AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε
 4. EYELENS ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε και
 5. MEDICAL LITE A.E

 

                Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών προκύπτουν τα εξής:

 • Για το είδος με Α/Α 1 οι προσφορές όλων των εταιρειών ήταν εντός τεχνικών προδιαγραφών.
 • Για το είδος με Α/Α 2 οι προσφορές των εταιρειών ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, AMTECA.E, AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε και MEDICALLITE ήταν εντός τεχνικών προδιαγραφών. Η προσφορά της εταιρείας EYELENS ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε ήταν εκτός τεχνικών προδιαγραφών.

Από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών προκύπτουν τα εξής:

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 
 

ΚΩΔ.

ΤΙΜΗ

ALCON

AMTEC

AMVIS

EYELENS

MEDICAL LITE

 

Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος
τριών Τεμαχίων, αμφίκυρτος, με Δείκτη Διάθλασης πάνω από 1.40 και δυνατότητα ένθεσης τόσο στον περιφακικό σάκο όσο και στο sulcus. Η διάμετρος οπτικής ζώνης να είναι μεταξύ 5,5χιλιοστών έως 6,0 χιλιοστών και ολική διάμετρος να είναι μεταξύ12,5 χιλιοστών έως 13 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να εισάγεται από μικρή τομή.

120

60.2.3.3

87,00

61,00

87,00

49,00

58,80

87,00

13

5.880,00

6.644,40

 

Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος
Ενδοφακός ενός τεμαχίου ακρυλικός, υδρόφοβος, ασφαιρικός διαμέτρου από 5,5 έως 6,0 χιλιοστών ολικής διαμέτρου από 12,50 έως 13 χιλιοστών και να διατίθεται σε εύρος διόπτρων από +10 μέχρι -30,0D, με βήμα ανά 0,50D

120

60.2.3.8

123,00

69,00         103,00

123,00

44,00

ΕΚΤΟΣ Τ.Π

-

13

5.280,00

5.966,40

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

11.160,0

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

12.610,8

 

 

 

 

Από τον παραπάνω συγκριτικό πίνακα αναδεικνύεται μειοδότρια εταιρεία για τα είδη με Α/Α 1 και 2 η εταιρεία AMVISΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Το τελικό συνολικό ποσό των ειδών που προτείνεται για κατακύρωση ανέρχεται στις 12.610,80 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σε όλα τα προτεινόμενα για κατακύρωση είδη, οι προσφερόμενες τιμές είναι ίσες ή και μικρότερες από τις τιμές του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ.

           

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 21-05-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 21/05/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 21/05/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή.
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική-Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ               

α.α.

ΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ

ποσότητα

1

Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας 400 γρ. σε σκόνη.

1200

2

Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας 800 γρ. σε σκόνη.

100

3

Θεραπευτικά γάλατα για ελλειποβαρή βρέφη 400 gr.

10

4

Θεραπευτικά γάλατα χωρίς λακτόζη 400 γρ.

24

5

Κρέμα βανίλια 400 γραμμ.

48

6

Κρέμα farine lacte 300 γραμμ.

48

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα.

2. Γίνονται αποδεκτές προσφορές και με διαφορετικές συσκευασίες από τις ζητούμενες.

 1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη και για όλη την ποσότητα.

  4. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

  5. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται, εφόσον υπάρχει, ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ.  

  6. Τα προσφερόμενα είδη εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. οι τιμές αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου (άρθρο 13 του Ν. 3918/11).

   

  Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ θα περιλαμβάνει:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

  2.Πιστοποιητικά ποιότητας CΕ και ISO.

  3.Θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη από προσπέκτους για τη σωστή αξιολόγηση. Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως με τα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.

  4. Να κατατεθεί δείγμα εις διπλούν για τη σωστή αξιολόγηση. Η μη κατάθεση δείγματος είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.

  5. Θα δηλώνεται το εργοστάσιο παραγωγής και προέλευσης των ειδών.

  6. Η συσκευασία του προϊόντος.

  Β. Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και η μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

  Γ. Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται τμηματικά και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου.

  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή με τη Χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α.α.) σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό της διακήρυξης.

Ε. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

ΣΤ. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :

1) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

3) Υπέρ του ΕΑΑΔΣΥ: 0,10 %.

4) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).

5) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμβάσεις που θα προκύψουν μπορεί να διακοπούν σε περίπτωση ολοκλήρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από Προϊστάμενη Αρχή ή σε Ενιαίο Επίπεδο.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 litπερίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 16-5-2014ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 16/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 16/05/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

   

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

     3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

  Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

  4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

  5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  1. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  2. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  3. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

   6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

   7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

   8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

    

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:

 

 1. Το Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.» και το Π.Δ 60/07.
 2. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα
 3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 4. Το Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.
 5. Το άρθρο 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 περί εκτέλεσης έργων, προμήθειας και ανάθεσης υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 45.000,00 € χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο.
 6. Την αριθμ. 7449/09-05-2014 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 14-05-2014 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν.

   

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 1. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.
 2. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 1. Να υπάρχει σαφής τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών.
 2. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE. Επίσης θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή Δείγματα, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.
 1. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 2. Η ισχύς των συμβάσεων που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας θα έχει διάρκεια μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Σε περίπτωση οδηγίας από την ΕΠΥ για συνέχιση των παραγγελιών μέσω calloff, οι συμβάσεις που θα προκύψουν από την παρούσα πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία παύουν να ισχύουν αζημίως για το Νοσοκομείο.

 3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου

   

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Α/Α

Περιγραφή είδους

Τεμάχια

1

Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος

τριών Τεμαχίων, αμφίκυρτος, με Δείκτη Διάθλασης πάνω από 1.40 και δυνατότητα ένθεσης τόσο στον περιφακικό σάκο όσο και στο sulcus. Η διάμετρος οπτικής ζώνης να είναι μεταξύ 5,5χιλιοστών έως 6,0 χιλιοστών και ολική διάμετρος να είναι μεταξύ12,5 χιλιοστών έως 13 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να εισάγεται από μικρή τομή.

120

2

Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος

Ενδοφακός ενός τεμαχίου ακρυλικός, υδρόφοβος, ασφαιρικός διαμέτρου από 5,5 έως 6,0 χιλιοστών ολικής διαμέτρου από 12,50 έως 13 χιλιοστών και να διατίθεται σε εύρος διόπτρων από +10 μέχρι -30,0D, με βήμα ανά 0,50D

120

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 48

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"