Administrator

Administrator

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 27-10-2014ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 27/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 2. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 27/10/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή.

 4. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).

 5. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

 6. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

 7. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 8. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της Πρόχειρης Διαγωνιστικής Διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 55.952,95 ευρώ προ ΦΠΑ και έχοντας υπόψη :

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 & Π.Δ. 60/07«Κ.Π.Δ.».

Ζ.Την αριθμ. 16030/10-10-2014 αίτημα της Νεφρολογικής κλινικής

Στ. Την αριθμ. 11/13-10-2014 Θ (8) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου για την διενέργεια της εν λόγο πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας.

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 20-10-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. Να κατατεθεί έγγραφη προσφορά εις διπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στον καθορισμένο χρόνο.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

3. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εφ όσον το είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο τιμών να αναφέρεται η τιμή του. Σε αντίθετη περίπτωση να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

5. Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας θα είναι για (2) μήνες, με την προϋπόθεση διακοπής αυτών σε περίπτωση που κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ενιαίου διαγωνισμού της ΕΠΥ και υπογραφούν νέες συμβάσεις.

6.Η παράδοση των Περιτοναϊκών διαλυμάτων με το σύνολο των απαραίτητων συμβατών εξαρτημάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα και θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια των δυο μηνών και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

7.Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE και επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/29-09-14 (θ.10) απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η δοκιμαστική χρήση για ένα μήνα της υπηρεσίας compareONE της εταιρείας cosmoONE, προκειμένου να διεξάγονται ηλεκτρονικά προσκλήσεις ενδιαφέροντος, έρευνες αγοράς και συλλογή οικονομικών προσφορών. Η υπηρεσία compareONE, διαχειρίζεται  συνολικά τα «αιτήματα μικροπρομηθειών» του Νοσοκομείου και είναι διαθέσιμη μέσω INTERNET προς τις εταιρίες – προμηθευτές που έχουν προσκληθεί και ανταποκριθεί θετικά  στο σχετικό αίτημα. Η εν λόγω υπηρεσία υλοποιείται, υποστηρίζεται και παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας cosmoONE Hellas MarketSite, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Ηλεκτρονικών Προμηθειών, και δεν επιφέρει κόστος για την εταιρία σας.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να  υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσετε να συμμετέχετε σε διαδικασίες υποβολής προσφοράς και σε πρόχειρους διαγωνισμούς που πιθανόν διενεργηθούν μέσα από την εφαρμογή. Η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης ξεκινάει με την συμπλήρωση και την υποβολή μιας ηλεκτρονικής αίτησις την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.cosmo-one.gr/rfxdata.htm

Με την παραλαβή της αίτησης σάς, εκπρόσωπος της εταιρείες cosmoONEθα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με την υπηρεσία και την εκπαίδευση σας στην εφαρμογή compareONE. Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται καμία περαιτέρω διαδικασία.

 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . ή τηλ : 210 2723810, 210 2723360 και 8011115500 (χωρίς χρέωση).

 

OΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

    

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ανακοινώνουμε τις εφημερίες των ιατρών του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας για το μήνα Οκτώβριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 128.636,75 € με ΦΠΑ και έχοντας υπόψη :

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

στ. Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.».& Π.Δ 60/70 ΑΡΘΡΟ 25

Ζ.Την αριθμ. 11/13-10-2014 Θ.(9) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 22-10-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν. Επίσης η οικονομική προσφορά να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

3.Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που φαίνονται παρακάτω.

4.Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα είναι για ΕΠΤΑ (7) μήνες , με την προϋπόθεση διακοπής αυτών σε περίπτωση που κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ενιαίου διαγωνισμού της ΕΠΥ σε υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2013 και υπογραφούν νέες συμβάσεις.

5.Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

6.Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE. Επίσης θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή Δείγματα, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA-ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 5 ΛΙΤΡΩΝ προϋπολογισμού δαπάνης 24.020,00 € χωρίς ΦΠΑ (26.313,25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας και έχοντας υπόψη :

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.».

ζ. Το αριθμ.16287/14-10-2014 αίτημα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

η. Αριθμ. 11/13-10-2014 Θ(13) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου για την έγκριση πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας.

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 21-10-2014 και ώρα 10:00 π.μ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από την αριθ. 11/13-10-2014 Θ(10) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου και τον αριθ. Ν.2286/95 & ΠΔ.118/07 Περί Προμηθειών.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρη Διαγωνιστική Διαδικασία για την προμήθεια ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ προϋπ. 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ημερομηνία διενέργειας: 24-10-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 24-10-2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ σε δύο αντίτυπα.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Χρόνος παράδοσης: Μέχρι 30 ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & Π.Δ.118/07 Περί Προμηθειών.

Ακολουθούν: Τεχνικές προδιαγραφές και Ειδικοί Όροι.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από την αριθ. 2/19-6-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και τον αριθ. Ν.2286/95 & ΠΔ.118/07 Περί Προμηθειών.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρη Διαγωνιστική Διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση ΕΝΟΣ (1) ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ προϋπ. 23.370,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ημερομηνία διενέργειας: 20-10-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 20-10-2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ σε δύο αντίτυπα.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Χρόνος παράδοσης: Μέχρι 30 ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & Π.Δ.118/07 Περί Προμηθειών.

Ακολουθούν: Τεχνικές προδιαγραφές και Ειδικοί Όροι.

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/29-09-14 (θ.10) απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η δοκιμαστική χρήση για ένα μήνα της υπηρεσίας compareONE της εταιρείας cosmoONE, προκειμένου να διεξάγονται ηλεκτρονικά προσκλήσεις ενδιαφέροντος, έρευνες αγοράς και συλλογή οικονομικών προσφορών. Η υπηρεσία compareONE, διαχειρίζεται  συνολικά τα «αιτήματα μικροπρομηθειών» του Νοσοκομείου και είναι διαθέσιμη μέσω INTERNET προς τις εταιρίες – προμηθευτές που έχουν προσκληθεί και ανταποκριθεί θετικά  στο σχετικό αίτημα. Η εν λόγω υπηρεσία υλοποιείται, υποστηρίζεται και παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας cosmoONE Hellas MarketSite, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Ηλεκτρονικών Προμηθειών, και δεν επιφέρει κόστος για την εταιρία σας.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να  υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσετε να συμμετέχετε σε διαδικασίες υποβολής προσφοράς και σε πρόχειρους διαγωνισμούς που πιθανόν διενεργηθούν μέσα από την εφαρμογή. Η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης ξεκινάει με την συμπλήρωση και την υποβολή μιας ηλεκτρονικής αίτησις την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.cosmo-one.gr/rfxdata.htm

Με την παραλαβή της αίτησης σάς, εκπρόσωπος της εταιρείες cosmoONEθα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με την υπηρεσία και την εκπαίδευση σας στην εφαρμογή compareONE. Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται καμία περαιτέρω διαδικασία.

 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . ή τηλ : 210 2723810, 210 2723360 και 8011115500 (χωρίς χρέωση).

 

OΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

    

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  1.  

   1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. « Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» & «Γ.Ν.-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ «482635» του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Ε.Τ.Π.Α, το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση       των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

   2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

   3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (15)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Πέμπτη 02-10-2014 ως και την Πέμπτη 16-10-2014.

   4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

   5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: sgoritsa@gni-hatzikosta.gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.

   6. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

   7. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

    

    

    

    

    

     

    

                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

    

       

     

    

                           ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                                                         

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 55

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"