Administrator

Administrator

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, για τρεις (3) μήνες, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 12-11-2014ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 12/11/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 2. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 12/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής).

 4. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).

 5. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

 6. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

 7. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 8. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ & ΚΡΕΑΤΟΣ, για τρεις (3) μήνες, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 12-11-2014ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 12/11/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 2. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 12/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής).

 4. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).

 5. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

 6. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

 7. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 8. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

   

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ

 

Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν την προέλευση. Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω. Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

 

Κρέας Βόειο 12 ως 16 μηνών- λάπα

568 kgr

 

 

Κρέας Βόειο 12 ως 16 μηνών μηρός α/ο

2.182 kgr

 

 

Χοιρινό μηρός α/ο

329 kgr

 

 

Αρνί νωπό

66 kgr

Χωρίς εντόσθια.

2

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

 

 

 

Γάλα Αγελάδας Παστεριωμένο χύμα

8.500 lit.

Γάλα αγελάδας παστεριωμένο, χύμα σε πωματισμένα δοχεία των 10-20 κιλών που φέρουν στο πώμα τους τις ενδείξεις: παστεριωμένο γάλα, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του καθώς και η ημερομηνία συσκευασίας του. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.

 

 

Φρέσκο Γάλα Ελαφρύ 1 LIT

280 lit.

Γάλα αγελάδας ελαφρύ σε συσκευασία του 1 λίτρου (1,5% λιπαρά).

           

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσηςεπί της τιμής του είδους, στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ πώλησης του είδους. Η μέση τιμή λιανικής θα είναι αυτή που διαμορφώνει και πιστοποιεί το τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

 4. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  2. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  3. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  4. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  5. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

 1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ύστερα από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις Αγορανομικές Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και μέχρι την 9.00 πρωινή.

 2. Στους χορηγητές θα δίνεται από το γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα φαίνεται για την καλύτερη προετοιμασία τους, το είδος και η ποσότητα κάθε τροφίμου κατά προσέγγιση. Ο ακριβής ορισμός της ποσότητας θα δίνεται, με την αντίστοιχη παραγγελία, την προηγούμενη μέρα της παράδοσης.

 3. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

 4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE και επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

 5. Στην Τεχνική προσφορά θα αναγράφεται το προσφερόμενο είδος, ή κατηγορία ειδών και θα δηλώνεται ότι: «τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών». Όλα τα προϊόντα που προμηθεύεται το Νοσοκομείο από τον ανάδοχο προμηθευτή, πρέπει να προέρχονται μόνο από εταιρείες που διαθέτουν HACCP ή αντίστοιχη βεβαίωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

 6. Απαραίτητα η μεταφορά να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο – ψυγείο του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, περίπου 4 βαθμοί κελσίου.

 7. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

 8. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους (τρεις) 3 μήνες και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

 

                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

     

 

 

                                                                                   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ανακοινώνουμε τις εφημερίες των ιατρών του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας για το μήνα Νοέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, 32.000 m3 περίπου, τη μεταφορά (διαχείριση-παράδοσή του) & και την ενοικίαση δεξαμενής με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 12-11-2014ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 12/11/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 2. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 12/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).

 4. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).

 5. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

 6. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

 7. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 8. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας ΕΝΤΥΠΩΝ μετατίθεται για τις 7/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ μετατίθεται για τις 7/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών  ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HD το  Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστοτοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2014 ως και την ΤΡΙΤΗ 4-11-2014

 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: promithies@gni-hatzikosta.gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.

 5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Σε συνέχεια του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί τις 31/10/2014 σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 

 • Στη σελίδα 2. της ανωτέρω διακήρυξης οι οικονομικές προσφορές να κατατεθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

1.

ΑΡΙΔΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Ν 3

50

 

 

 

 

 • Στη σελίδα 3. της ανωτέρω διακήρυξης η ενότητα Δ. διορθώνεται ως εξής:

  Δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε έναν προμηθευτή, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.

   

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                               

 

 

                                                                   ΒΑΣ. ΚΩΣΤΗ

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 29-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «προμήθεια του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλεςδιατάξεις».

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.6. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).

1.7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

1.8. Toυ Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης άρθρο 27 παρ.11.

1.9. Του Ν. 4055/2012 άρθρο 63 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’ 51/12.03.2012).

1.10. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α/01-03-2012).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. την αριθμ. 6311/19-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/Β/19-02-2014) έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2013.

2.2. την αριθμ. 1974/17-04-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 1053/Β/29-04-2014), ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.

2.3. την αριθμ. 1133/13-08-2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Πε σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο ΠΠΥΥ 2013-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014.

2.4. την αριθμ. 1117/06-08-2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Πε.

2.5 την αριθμ. 9/18-9-2014 (θ.13) απόφαση έγκρισης του ΠΠΥΥ 2013 του Δ.Σ του Νοσοκομείου.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 44.162,24 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & ΠΔ.118/΄07 Περί Προμηθειών.

Ακολουθούν Ειδικοί Όροι, Κατάσταση ζητούμενων ειδών .

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 56

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"