Administrator

Administrator

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ THNΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΔΡΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗ».

 

 1. Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ, το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.
 2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (15)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Τετάρτη 04-03-2015 ως και την Τετάρτη 18-03-2015.
 4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: sgoritsa@gni-hatzikosta.gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.
 6. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 7. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Με την αριθμ. 8491/29-05-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της Πρόχειρης Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας της 09/02/2015 για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΝΟ), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #45.000,00# €, με Φ.Π.Α.

          Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 09/02/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», οι παρακάτω, προκειμένου να προβούμε στην διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού:

1. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ Μ/ΚΟΥ

2. ΝΤΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ,

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ

 

Αφού είχαμε την απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία,η Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κλειστών φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν.

         

Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές:

1. BIOSNAA.E.                                        

2. BBD ΝΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ

3. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

4. ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

5. SCITEC ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε

6. ΕΛΛΕΝΚΟ Α.Ε.

7. ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ

8. MEDICALPOINT

9. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε

10. SARSTEDT

11. Α. ΔΕΡΒΟΣ-Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε

12. ΑΝΤΙΣΕΛ

13.ΜΙΛΟΝΑΣ HEALTH A.E

14. ΚΑΝΕΛΛΟΣ MEDICALS

15. ΧΗΜΙΚΑΗΠΕΙΡΟΥΚΛΕΟΠΑΤΡΑΓΚΟΥΒΑ

16. ASEPTA ΚΟΥΔΟΥΝΑΣΑ.Β.Ε.Ε.

17. VAKTROSCIENTIFIC

18. BIOENGIN

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών προκύπτει ότι και οι δεκατρείς προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Αναλυτικά προσφέρονται τα παρακάτω: (συνημμένο)

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 03-03-15, ημέρα Τρίτηκαιώρα 11.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ κεντρικών φλεβικών γραμμών 3 αυλών Νο 7fr 20cm

ΤΕΜ.

120

2.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ κλειστής αναρρόφησης βρογχικών εκκρίσεων μήκους 58cm περίπου Νο 12 & 14chγια ενδοτραχειακό σωλήνα, με φιαλίδια φυσιολογικού ορού για πλύσεις του καθετήρα

ΤΕΜ.

100

3.

Συσκευή ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 3θαλάμων

ΤΕΜ.

50

4.

ΚΑΛΤΣΕΣ ορθοπαιδικές Νο Large

ΤΕΜ.

200

5.

Θερμαινόμενες ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ολόσωμες με συνδετικό για το σωλήνα του μηχανήματος

ΤΕΜ.

20

6.

ΜΑΣΚΕΣ Ο2 με ασκό επανεισπνοής ενηλίκων

ΤΕΜ.

1.000

7.

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ γάζας τραχεισοστομίας

ΤΕΜ.

600

8.

ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   προσαρμοζόμενο στο κύκλωμα τον αναπνευστήρα

ΤΕΜ.

900

9.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΩΝΙΩΔΗ ενδοτραχειακών σωλήνων 150-180mm

ΤΕΜ.

900

10.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Τ-piece   για αντάπτορα θέρμανσης

ΤΕΜ.

300

11.

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (διπλό βουρτσάκι-στοματικό διάλυμα-οδοντόπαστα) να προσαρμόζεται στο καθετήρα αναρρόφησης βρογχ. εκκρίσεων

ΤΕΜ.

900

12.

Συσκευές ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ τ.Soluset 100ml

ΤΕΜ.

400

 

 

 

 

                                                               

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθειαΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA-ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 5 ΛΙΤΡΩΝ προϋπολογισμού δαπάνης 26.913,0 € χωρίς ΦΠΑ (30.411,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας και έχοντας υπόψη :

 

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.».

ζ. Το αριθμ.17-02-2015 αίτημα της   Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

η. Αριθμ. 6/25-02-2015 Θ(4) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου για την έγκριση πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας.

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 4-03-2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 ΦΕΚ 128/Α/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, του Υπουργείου Οικονομικών»
  3. Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 άρθρο 9, παρ. 4 εδαφ. Β’
  4. Το ΠΔ 60/2007.
  5. To ΠΔ 118/2007.
  6. Τη Διακήρυξη Κ1/2013 του Γ.Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
  7. Την αριθμ. 198/2014 Πράξη του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  8. Τις αριθμ. Γ1_2014, Γ2_2014, Γ3_2014, Γ5_2014,Γ6_2014, Γ7_2014 και Γ8_2014 συμβάσεις.
  9. Την αριθμ. 5/13-2-2015 (θ.12) απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν.Ι <Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ> με την οποία εγκρίνεται η εκτελεστική της συμφωνίας πλαίσιο σύμβαση (call offs) για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ μετά από τις συμφωνίες πλαίσιο της ΕΠΥ για διάστημα 6 (έξι) μηνών και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
  10. Την 5284/22-10-2014 Εγκύκλιος υλοποίησης επαναδιαγωνισμών (call-offs) μετά τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο.
  11. Την υπ’ αριθμ.2610/26-02-2015 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:66ΞΕ46906Ω-ΔΥΞ)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προς τις Μειοδότριες Εταιρείες της αριθμ. Κ1/2013 Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαισίου της ΕΠΥ, όπως υποβάλλουν, κλειστή σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝμε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Γ.Ν.Ι. <.Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ>.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/03/2015

ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ

ΩΡΑ: 12 π.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΓΑΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)

1311

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(18.590,00  ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι παραδόσεις θα γίνονται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Γ.Ν.Ι.< Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ> .

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΥΡΩ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Σημείωση:

 • Με τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
 • Κατά το άνοιγμα των προσφορών δύναται να παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε εταιρείας που συμμετέχει στον μίνι διαγωνισμό

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 

Η τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία οι προμηθευτές συμμετείχαν στη συμφωνία πλαίσιο.

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ

1

DUCASCO Ε.Π.Ε

1, 4

2

ΜILONAS HEALTH AE

6, 10

3

INEX ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ

4, 6

4

BBDNIK.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε

3, 4

5

V & L VIOLAK INTERNATIONAL

1, 6

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 27-02-2015, ημέρα Πέμπτηκαιώρα 11.00π.μ. σχετική προσφορά.    Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται   ο α/α του Παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος και η τιμή του.Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία: 1. Κατηγορία και περιγραφή υλικού 2. CPV   3. GMDN   4. REF Number

5. Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ 6. Κωδικός είδους εταιρείας 7. Κατασκευαστικός οίκος 8. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CΕ.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :

α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981):1,50%.

β) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

γ) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).

δ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείτε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

ε) Υπέρ του ΕΑΑΔΣΥ :0,10% εφόσον προκύψει σύμβαση άνω των 2.500,00 €.

7. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ζητούμενο είδος για όσες προσφορές πληρούν τις ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών (όπου αυτό υπάρχει).

8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

9. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος(το αργότερο την επόμενη της διεξαγωγής)

10. Η μη συμμόρφωση στα α/α 3 & α/α 9 επισύρει άμεσα αποκλεισμό από την διαδικασία.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.

Σκευάσματα εντερικής διατροφής:

α) πλήρες πολυμερές 500ml 

β) διαβητικό ισοθερμικό 500ml

γ) στοιχειακή ή ημιστοιχειακή διατροφή

δ) νεφροπαθούς

ε) υπερθερμιδικό με φυτικές ίνες    

στ) συμπληρώματα

ΤΕΜ

 

α) 950

β) 240

γ) 700

δ) 100

ε) 100

στ) 200

2.

Συσκευέςχορήγησηςσίτισης μέσωογκομετρικήςαντλίας                                  

ΤΕΜ

285

3.

Σάκοι εντερικής σίτισης 2λτ με   3way

ΤΕΜ

300

 

Σε συνέχεια της πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας   για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ   αριθμ.16/15 σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τροποποίηση των προδιαγραφών στην κατηγορίας Α9  με ανάρτηση στο διαδίκτυο ΑΔΑ:ΩΧΠ646906Ω-07Β.

 

Α.9

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ - ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΝΕΝΟΣ                            

 

Ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με δυο οπές ή εγκοπές , μια στη βάση κάθε αγκύλης,για καλύτερη κατανομή πίεσης με δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5 έως 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ με τη διαδικασία Πρόχειρης Διαγωνιστικής Διαδικασίας συνολικού προϋπολογισμού 36.239,0 ευρώ και έχοντας υπόψη :

 

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 & Π.Δ. 60/07«Κ.Π.Δ.».

z. Την αριθμ.  5/13-2-2015 Θ (7) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 24-2-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν. Επίσης η οικονομική προσφορά να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

 2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

  3.Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που φαίνονται παρακάτω.

  4.Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα είναι για ΤΡΕΙΣ (3) μήνες , με την προϋπόθεση

   

  διακοπής αυτών σε περίπτωση που κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ενιαίου διαγωνισμού της ΕΠΥ σε υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2013 και υπογραφούν νέες συμβάσεις.

  5.Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

  Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει :

  Α) Τα προϊόντα να συνοδεύονται από έγκυρες δημοσιεύσεις που θα καθιστούν εμφανές ότι δεν εμφανίζουν σημαντικά μεγάλο ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου.

  Εφόσον πρόκειται για προϊόντα νέας κυκλοφορίας για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα αναλόγων δημοσιεύσεων η αποδοχή τους θα εναπόκεινται στη κρίση της επιτροπής.

  Β)Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.

  6.   Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη μέλη Της ευρωπαϊκής ένωσης Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE. Επίσης θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή Δείγματα, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

 
 
1.

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 63

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"