Administrator

Administrator

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟY ΣΥΣΤΗΜΑTΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

  1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
  2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την ΤΡΙΤΗ 2-02-2016 ως και την ΤΡΙΤΗ 16-02-2016.
  3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
  5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας         όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
  6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 10.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών,καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 09-02-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ημερομηνία διενέργειας: 09/02/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 09/02/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή.

Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).

Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, άκρως απαραίτητων υλικών ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 1-02-2016, ημέρα ΔΕΥΤΡΕΡΑ και ώρα 12:00 π.μ.  

 

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ/ΤΕΜ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 260CM/KYΡΤΑ/0,035΄ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ TEFLON.

30

210

2

ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 21CaΣΥΡΜΑ 0,018΄ 5-6F.

100

1.300

3

KAΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ 5-6F Ή ΜΑΛΑΚΟΙ.

50

250

4

KAΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΛΗΡΟΙ 5-6F.

150

1.350

5

ΟΔΗΓΟΙ KAΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ 6-7FΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ.

50

1.500

6

ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΑ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ(STRAIGHT-J).

40

2000

7

XΡΩΣΤΙΚΗ TRYPANBLUE(FLACONΉ ΣΥΡΙΓΓΑ).

30

159

                                                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΑ 6.769,00€                                                                 

 

H συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 23% ΚΑΙ 13% =8.325,87

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, άκρως απαραίτητου ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 1-02-2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 π.μ.  

 

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ/ΤΕΜ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΟΞΥΜΕΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ.

4

3.578

2

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΑΜΗΣ.

2

814

3

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ.

3

3.903

                                                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΑ : 8.295,00€                                                                 

 

                               H συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 23% =10.202,85

                                 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 01-02-16, ημέρα Δευτέρακαιώρα 10.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                   ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ

1.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤ. ΥΓΡΑΝΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ     -     013509909

Να είναι 100% υδρόφοβα, κατασκευασμένα από πτυχώμενη μηχανική μεμβράνη επιφάνειας 240cm?. Να διαθέτουν αντιμικροβιακή και ιική προστασία 100% σε υγρό περιβάλλον και 99,999% σε ξηρό περιβάλλον. Να έχουν αντίσταση ροής 1,5cm H2O σε 30L/min και 3,5cm H2O σε 60L/min. Να έχουν χαμηλό βάρος (έως 30g) και όγκο φίλτρου 35ml περίπου και να διαθέτουν στόμιο καπνογράφου.

Να παρέχονται πιστοποιητικά για την καλή λειτουργία και κατακράτηση των: HIV, Ηπατίτιδας C, Μυκοβακτήριο της Φυματίωσης, Ιού MS2, Pseudomonas spp, Serratia Marcescens, Staphylococcus Aureus, Prions, από την κατασκευάστρια εταιρία επί ποινή απόρριψης.

ΤΕΜ.

1.000

4.100,0

2.

ΤΑΜΠΟΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ με κορδόνι για ρινορραγίες μήκους 45cm

ΤΕΜ.

100

410,0

3.

ΤΑΜΠΟΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ με κορδόνι για ρινορραγίες μήκους 80cm

ΤΕΜ.

200

820,0

4.

ΤΑΜΠΟΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ με κορδόνι για ρινορραγίες μήκους 100cm

ΤΕΜ.

100

460,0

5.

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ Μ.Χ. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ με διακόπτη -   013509775

ΤΕΜ.

2.400

2.930,0

6.

ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ακτινοσκιερό Νο 20-22-24-28

ΤΕΜ.

160

560,0

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΑ:               9.280,0

                                                                

 

   Η συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 23% =11.414,4€.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ.

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ (CPV:33111730-7), συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» (Λ.Μακρυγιάννη 50 Τ.Κ 45445) έως 05-02-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 16.000,00 € με Φ.Π.Α.

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 28-01-16, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                   ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

Γάζααπλή24ply 10Χ20cm   - 013510405

ΤΕΜ.

13.000

965,0

2.

Γάζααπλή 8ply 10Χ20cm- 013509228

ΤΕΜ.

20.000

720

3.

Γάζαακτινοσκιερή 8ply 10Χ20cm   - 013510403

ΤΕΜ.

100.000

3.240,0

4.

Γάζαακτινοσκιερή 20Χ20cm(κουρκουμπίνια) - 0700000046

ΤΕΜ.

20.000

280,0

5.

Γάζαακτινοσκιερή 40Χ40cm(κουρκουμπίνια) - 0700000047

ΤΕΜ.

20.000

800,0

6.

Γάζαακτινοσκιερή 12Χ12cm(κουρκουμπίνια) - 0700000044

ΤΕΜ.

20.000

165,0

                                                                          ΣΥΝΟΛΑ:              6.170,0€

            

   Η συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 13% =6.972,1€.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 27-01-16, ημέρα Τετάρτη καιώρα 13.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                   ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ - 013509919

ΤΕΜ.

6.000

370,0

2.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - 013507001

ΤΕΜ.

2.000

1.760,0

3.

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Ν.10-24    - 011101003

ΤΕΜ.

40.000

1.000,0

4.

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡ.ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ Ν.10/11/12/15/20-011102001

ΤΕΜ.

6.000

610,0

5.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ Νο 19-25     - 010699003

ΤΕΜ.

70.000

630,0

6.

ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ Μ.Χ. 60Χ90cm    - 010206002

ΤΕΜ.

15.000

2.070,0

7.

OΘΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - 013509052

ΤΕΜ.

40.000

2.100,0

8.

ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ - 013509004

ΤΕΜ.

250

1.025,0

9.

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ   -   013509058

ΤΕΜ.

15.000

95,0

10.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕΛΑΤΟΝ Νο 8-20 - 010103001

ΤΕΜ.

12.000

1.560,0

11.

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΦ ΝΕΟΓΝΩΝ

Νο 2-2,5-3-4   -   013510339

ΤΕΜ.

80

1.010,0

                                                                        ΣΥΝΟΛΑ:            12.230,0€

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 25-01-16, ημέρα  Δευτέρακαιώρα 11.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ. 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΛΑ

     45Χ75 cm       (010303046)

500τεμ.

95,0

2.

«   75Χ90 cm         (010103008)

2.500τ.

620,0

3.

«   150Χ180 cm     (010303044)

3.000τ.

3.150,0

4.

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ. 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 50Χ50cm

1.000 τ.

240,0

5.

«   75Χ90 cm         (010103009)

2.500τ.

945,0

6.

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 45Χ75 cm   (010303070)

1.000 τ.

220,0

7.

   «    75Χ90 cm                         (013510118)    

2.500 τ.

890,0

8.

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΛΕΣ AΠΟΣΤ.(L,XL,ΧΧL)

(010299006)

2.000τ.

2.150,0

9.

TETΡΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ-ΠΟΠΛΙΝΑ 100Χ100cm

200 τ.

840,0

                                                                                                               ΣΥΝΟΛΑ:         9.150,0

 

 

 

 

Η συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 23% =11.254,5€.

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>
Page 21 of 96

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"