Administrator

Administrator

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ προϋπολογισμού δαπάνης 59.374,49 € χωρίς ΦΠΑ (67.093,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και έχοντας υπόψη :

 

 

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.».

ζ. Αριθμ. πρωτ. 1702/27-1-2014 απόφαση του Διοικητή. του Νοσοκομείου για την έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 17-3-2014 και ώρα 10:00 π.μ.

 


 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαπραγμάτευση.

 1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν.

 2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

 3. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

  4.Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές .

  5. Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα είναι για (6) μήνες.

 1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
 1. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE. Επίσης θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή Δείγματα, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α/Α

      ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Punctal plug (καρφάκια δακρυϊκών σημείων)   με οπή

20

2

Βαλβίδες αντιγλαυκωματικές   τύπου express

1

3

Βελόνες με άκρο σιλικόνης.

50

4

Βελόνες πλύσης δακρ. οδών

100

5

Βελονοκάτοχα

1

6

Βλεφαροδιαστολείς

2

7

Διαθερμία μπαταρίας μιας χρήσης υψηλής έντασης

50

8

Σετ στείρων ιξωδοελαστικών ουσιών αποτελούμενο από ένα ιξωδοελαστικό υλικό υαλουρονικού νατρίου 1% σε συσκευασία 0,4 κ. ε. περίπου και από ένα ιξωδοελαστικό διάλυμα θειϊκής χονδροϊτίνης 3% και υαλουρονικό νάτριο 4% σε συσκευασία 0,35 κ. ε. περίπου.

200

9

Ιξωδοελαστικό διάλυμα Υαλουρονικού νατρίου από βακτηριακή ζυμωση 1% σε συσκευασία 0,55 ml-0,85ml

200

10

Ιξωδοελαστικό το οποίο να είναι συνδυασμός θειϊκής χονδροϊτίνης 4% και υαλουρονικού νατρίου 3% σε συσκευασία 0,85 κ. ε. Να έχει Μ.Β. της θ. χονδροϊτίνης 22.500 Daltons περίπου και του υαλουρονικού νατρίου 500.000 περίπου, ρΗ 7,2 περίπου, οσμομοριακότητα περίπου 325 mOsm/Kgr,ιξώδες 40.000 σε ρυθμό κατάτμησης ανά 2 sec και να προέρχεται από μικροβιακή ζύμωση.

 

 

150

11

 

 

Ιξωδοελαστικό το οποίο να είναι συνδυασμός θειϊκής

χονδροϊτίνης 2% και υαλουρονικού νατρίου 2% σε συριγγα 1ml .Ιξωδοελαστικό υαλουργικού νατρίου 1,5% σε συριγγα 1ml.

150

 

12

Θεραπευτικοί φακοί επαφής μεγάλης διαμέτρου 12-14

7

13

Πακέτο αποστειρωμένων αναλώσιμων υλικών μιας χρήσης   για χειρουργείο φακοθρυψιας

600

14

Λαβίδες ανατομικές

1

15

Λαβίδες μικροχειρουργικής (Colibri)

1

16

Μικρομαχαιρίδια με λαβή Α. 15ο 

50

17

Χειρουργικά πεδία οφθαλμολογικά

50

18

Ψαλίδια οφθαλμολογικά ευθέα (διαφ.τύπων)

1

19

Ψαλίδια οφθαλμολογικά κεκαμμένα (διαφ.τύπων)

1

20

Εργαλειοθήκες αποστείρωσης

1

21

Φλουροσεϊνη, σε χαρτοταινίες μιας χρήσης, αποστειρωμένες ανά τεμάχιο.

1000

22

Λαβίδες περιφακίου και καψουλόρρηξης

2

23

Χρωστική περιφακίου

25

24

BSS σε γυάλινο μπουκάλι 500 κ,ε.

600

25

BSS 15 κ.ε.

300

26

Κασέττες φακοθρυψίας για   INFINITY

150

27

Υαλοειδοτόμοι πρ. θαλάμου για INFINITY

15

28

Sleeves φακοθρυψίας 0,9 χιλ.για INFINITY

100

29

Δακρυϊκά σωληνάρια mini - monoca

5

30

Probe πλύσης-αναρρόφησης για φακοθρυψία INFINITY

1

31

Οφθαλμολογικά Οpsite

225

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 litπερίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 14-3-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 14/03/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 14/03/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

     3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

  Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

  4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

  5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  1. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  2. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  3. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

   6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

   7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

   8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

    

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 10-3-2014, ημέρα Δευτέρα   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Πακέτα για ολική αρθροπλαστική ισχίων

50

2.

Ορθοσκόπιο ευθύ με ενσωματωμένο φωτισμό τύπου ledμ.χ μήκους 250mmκαι παραθυράκι με μεγεθυντικό φακό

5

3.

Πρωκτοσκόπιο ευθύ με ενσωματωμένο φωτισμό τύπου ledμ.χ μήκους 250mmκαι παραθυράκι με μεγεθυντικό φακό

5

4.

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 20

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 25

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 30

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 35

50

5

Ινδική μελάνη(Blue de ethyleine)

10

6

Αισθητήρες οξυμετρίας δακτύλου μ.Χ. nellcor

60

7

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο6

200

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο8

400

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο10

400

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο12

300

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ.

Το σετ να αποτελείται:

1. Δύο καλύμματα τραπεζιού 2plyδιαστ. 150Χ200cmπερίπου

2.΄Ένα κάλυμμα αδιάβροχο 150Χ190cmπερίπου

3. Δύο καλύμματα 3ply τύπου U 220Χ 260 και 150Χ180 cmπερίπου

4. Ενα κάλυμμα 3ply απομόνωσης αναισθησιολόγου 170Χ260cm περίπου

5. Δύο μπλούζες αδιάβροχες και ενισχυμένες στον θώρακα και στα μανίκια μήκος τουλάχιστον 150cm.

6. Μία κάλτσα ορθοπεδική stockinette

7. Τρείς αυτοκόλλητες ταινίες 10Χ50cmελαστικές.

 

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 10-03-2014, ημέρα Δευτέρα     και ώρα 12.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1.

ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. με κορδόνι & επιρρίνειο έλασμα

21.000

2.

ΚΑΠΕΛΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. με λάστιχο ολόγυρα

18.000

3.

ΚΑΠΕΛΛΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ολικής κάλυψης

6.000

4.

ΚΑΠΕΛΛΑ ΧΕΙΡ. γυναικεία με λάστιχο πίσω

12.000

5.

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ 45Χ110cm περίπου

3.600

6.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Να είναι αποστειρωμένο αντιμικροβιακό φίλτρο από πτυσσόμενη μηχανική, 100% υδρόφοβη μεμβράνη φιλτραρίσματος αλλά να είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτης ύγρανσης θέρμανσης σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία..   Να κατακρατά τουλάχιστον το 99,999% των βακτηρίων και ιών. Να είναι πλήρως στεγανό σε μικρόβια αναπτυσσόμενα σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον ασθενή), διασφαλίζοντας έτσι τη πιθανότητα εξόδου υγρών και εκκρίσεων από τον ασθενή προς το κύκλωμα και τα μηχανήματα. Να έχει αντίσταση ροής μικρότερη των 3,5 cmΗ2Ο στα 60 l/min. Να έχει χαμηλό βάρος και νεκρό όγκο μικρότερο των 68ml. Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου luer-lock.

Να έχει απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη των 30 mg/l σε VT 500ml για 24hr χρήση.

750

7.

ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Νο7

για λαγγυρική μάσκα fastrach.

10

8.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ  Φορητή αντλία μιας χρήσεως με ελαστομερές μπαλόνι από πολυισοπρένιο που δεν προσροφά τα τοπικά αναισθητικά. Να είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό ακριβείαςταχύτητας ροής 5ml/h, χωρητικότητας 300ml. Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο σωματιδίων(πλήρως κλειστό σύστημα) Το σύστημα να μη φέρει διακόπτες ή μέσα τα οποία μπορεί να διακόψουν τη ζητούμενη ροή του φαρμάκου. Να διατίθενται στοιχεία συμβατότητας και σταθερότητας σε διάφορες θερμοκρασίες για την χορήγηση μεγάλης γκάμας φαρμάκων όπως αναλγητικών, βουπιβακαίνης κλπ.                                      

600


 

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραιτήτων Yλικών χειρουργείου και λοιπού αναλώσιμου Υγειονομικού υλικού για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μεσυλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

ζ.Τo αίτημα των τμ/των του Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 7-3-2014, ημέρα Παρασκευή   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Πακέτα για ολική αρθροπλαστική ισχίων

50

2.

Ορθοσκόπιο ευθύ με ενσωματωμένο φωτισμό τύπου ledμ.χ μήκους 250mmκαι παραθυράκι με μεγεθυντικό φακό

5

3.

Πρωκτοσκόπιο ευθύ με ενσωματωμένο φωτισμό τύπου ledμ.χ μήκους 250mmκαι παραθυράκι με μεγεθυντικό φακό

5

4.

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 20

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 25

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 30

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 35

50

5

Ινδική μελάνη(Blue de ethyleine)

10

6

Αισθητήρες οξυμετρίας δακτύλου μ.Χ. nellcor

60

7

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο6

200

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο8

400

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο10

400

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο12

300

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών (ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

η.Τo αίτημα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 5-3-2014, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μαξιλαροθήκες βαμβακερές χρώματος σιέλ 0,50Χ0,70

23%

100

2

Σεντόνια Βαμβακερά χρώματος σιέλ 1,65Χ2,85

23%

100

ΣΧΕΤ :

α) Π.Δ. 60/07 άρθρο 25 & Π.Δ. 118/07 άρθρο 22.

β) Ν. 2286/95 άρθρο 2 παρ.12.

γ) Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’ /4-4-05) άρθρο 7 παρ. 6 & 8.

δ) Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ.11.

ε) Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

στ)Την Αριθ. 14/22-7-2013 (Θ.22) & αριθ. 20/10-10-2013 (Θ. 3) αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

η) την αριθ. 11/2014 απόφαση της Ε.Α.Α.Δ.Σ

         θ) Την αριθ. 3106/24-02-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 litπερίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 28-2-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Ημερομηνία διενέργειας: 28/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
 2. 8.Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 28/02/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.
 2. 2.Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 3. 3.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

   3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

 1. 1.Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.
 2. 1)Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).
 3. 2)Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).
 4. 3)Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.
 5. 4)Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραιτήτων Yλικών χειρουργείου για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μεσυλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

ζ.Τo αίτημα των τμ/των του  Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 25-2-2014, ημέρα  Τρίτη    καιώρα  12.00     σχετική  κλειστή προσφορά  .

    Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1. Ουρητηρικοί καθετήρες DORMIA(BASKET) Εργαλείο σύλληψης λίθων 2,5 Fr ,120cm-4 ελικοειδών συρμάτων

10

2. Πλέγμα-Ταινείες γυναικείας ακράτειας TVT-Ελεύθερης τάσης

2

3. Συνθετικό απορ/μο μονόκλωνο ράμμα ταχείας απορ/σης Νο2/0 ΜΡ: 90cm-ΜΒ: 36mm ,στρογγυλή ½ κύκλου

720

4. Κλιπς ομφάλιου λώρου

1000

5. Μάσκες με προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα ματιών

50

6. Πλήρες σετ γαστροστομίας

15

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

 

ΘΕΜΑ:

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με

συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Αριθ.595/ 30-5-13 απόφαση 6ης ΥΠΕ

 

η. Το αίτημα του Φαρμακείου του  Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο  να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 26-02-2014, ημέρα Τετάρτη  καιώρα 12.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά εις διπλούν.

    Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν  νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών   Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών  Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο  προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση  παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/1986 (Α΄ 75), εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει  ζητούμενες ποσότητες εντός (3-5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Απαραίτητα να κατατεθεί ένα δείγμα από κάθε είδος.

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ    ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.

Γάντια χειρουργείου αποστειρωμένα Νο 6,5 έως 8,5     α) με πούδρα   β) υποαλλεργικά  γ) ορθοπεδικά χωρίς

πούδρα

ΤΕΜ

α)60.000

β) 1.500

γ) 650

2.

Γάντια  πλαστικά μη αποστ. διαφανή  μ.χ. large

& αποστειρωμένα

ΚΟΥΤΙ/

ΤΕΜ

130.000

1.500

3.

Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλεισης τραυμάτων (6Χ100χιλ.)                                         

ΤΕΜ

9.000

4.

Αποστειρωμένος  μετεγχ. ταχυεπίδεσμος υποαλλεργικός αυτοκολ. αδιάβροχος

(5Χ7cm)-(9X10cm) -(9X15cm)-(9X20cm)

ΤΕΜ

7.500 - 10.000

     13.000- 7.000

5.

Ταινία αυτοκόλ. επιδεσμική υποαλλ. από πλαστική μεμβράνη 1,25 & 5cm 

ΤΕΜ

3.200-1.600

6.

Σκευάσματα εντερικής διατροφής:

α) πολυμερές ισοθερμικό 500ml  

β) ημιστοιχειακή διατροφή

γ) στοιχειακή διατροφή

δ) διαβητικό ισοθερμικό 500ml

ε) συμπληρώματα 200ml          

ΤΕΜ

 

α) 260

 β) 260

 γ) 360

 δ) 150

 ε) 100 

7.

Συσκευέςχορήγησηςμέσωστομίαςμεχρήσηογκομετρικήςαντλίας                                  

ΤΕΜ

200

8.

Σάκοι  εντερικής σίτισης  2λτ με  3way

ΤΕΜ

120

9.

Γάζα ακτινοσκιερή διπλωμένη (10Χ20) 8 & 24ply 

ΤΕΜ

65.000 & 50.000

10.

Γάζα βάμβακος απλή (90cmX100m)

ΤΕΜ

150.000

11.

Επίδεσμοι γάζας σε ρολό (10cmX10m

ΤΕΜ

           650

12.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι  συνθετικού γύψου διαστ.

 5 -7,6 -10-12,7 cm Χ 3,6 m

ΤΕΜ

360-210-140-10

13.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι  γύψου  10 -12 -15cm

ΤΕΜ

180- 80- 110

14.

Νάρθηκας ορθοπεδικός συνθετικός σε ρολό 

7,5 -10-12,7-15cmX 4,5m

ΤΕΜ

30-30-22-10

15.

Επίδεσμος αυτοκόλλητος ελαστικός με κολλητική ουσία διαστ:10cmΧ2,5m με ενδιάμεση χαρτοταινία για ισχυρή επίδεση

ΤΕΜ

600

Monday, 17 February 2014 20:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

1)Ανοικτή Αιμοληψία

ΤΡΙΤΗ  25.02.14   9:30’ πμ.  – 14:00 μμ

Η Αιμοληψία θα γίνει στη ΛΑΦΙ Ιωαννίνων

 

2)Ανοικτή Αιμοληψία

ΠΕΜΤΗ  6.03.14 πμ.  – 14:00 μμ.

Η Αιμοληψία θα γίνει στη ΛΑΦΙ Ιωαννίνων

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>
Page 21 of 55

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"