Administrator

Administrator

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ μετατίθεται για τις 7/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών  ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HD το  Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστοτοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2014 ως και την ΤΡΙΤΗ 4-11-2014

 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: promithies@gni-hatzikosta.gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.

 5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Σε συνέχεια του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί τις 31/10/2014 σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 

 • Στη σελίδα 2. της ανωτέρω διακήρυξης οι οικονομικές προσφορές να κατατεθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

1.

ΑΡΙΔΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Ν 3

50

 

 

 

 

 • Στη σελίδα 3. της ανωτέρω διακήρυξης η ενότητα Δ. διορθώνεται ως εξής:

  Δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε έναν προμηθευτή, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.

   

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                               

 

 

                                                                   ΒΑΣ. ΚΩΣΤΗ

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 29-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «προμήθεια του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλεςδιατάξεις».

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.6. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).

1.7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

1.8. Toυ Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης άρθρο 27 παρ.11.

1.9. Του Ν. 4055/2012 άρθρο 63 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’ 51/12.03.2012).

1.10. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α/01-03-2012).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. την αριθμ. 6311/19-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/Β/19-02-2014) έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2013.

2.2. την αριθμ. 1974/17-04-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 1053/Β/29-04-2014), ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.

2.3. την αριθμ. 1133/13-08-2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Πε σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο ΠΠΥΥ 2013-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014.

2.4. την αριθμ. 1117/06-08-2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Πε.

2.5 την αριθμ. 9/18-9-2014 (θ.13) απόφαση έγκρισης του ΠΠΥΥ 2013 του Δ.Σ του Νοσοκομείου.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 44.162,24 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & ΠΔ.118/΄07 Περί Προμηθειών.

Ακολουθούν Ειδικοί Όροι, Κατάσταση ζητούμενων ειδών .

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «προμήθεια του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλεςδιατάξεις».

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.6. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).

1.7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

1.8. Toυ Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης άρθρο 27 παρ.11.

1.9. Του Ν. 4055/2012 άρθρο 63 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’ 51/12.03.2012).

1.10. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α/01-03-2012).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. την αριθμ. 6311/19-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/Β/19-02-2014) έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2013.

2.2. την αριθμ. 1974/17-04-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 1053/Β/29-04-2014), ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.

2.3. την αριθμ. 1133/13-08-2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Πε σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο ΠΠΥΥ 2013- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014.

2.4. την αριθμ. 1117/06-08-2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Πε.

2.5 την αριθμ. 9/18-9-2014 (θ.13) απόφαση έγκρισης του ΠΠΥΥ 2013 του Δ.Σ του Νοσοκομείου.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 63.488,95 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & ΠΔ.118/΄07 Περί Προμηθειών.

Ακολουθούν Ειδικοί Όροι, Κατάσταση ζητούμενων ειδών .

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 lit περίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 27-10-2014ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 27/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 27/10/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

   

   

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 27-10-2014ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 27/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 2. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 27/10/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή.

 4. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).

 5. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

 6. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

 7. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 8. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της Πρόχειρης Διαγωνιστικής Διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 55.952,95 ευρώ προ ΦΠΑ και έχοντας υπόψη :

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 & Π.Δ. 60/07«Κ.Π.Δ.».

Ζ.Την αριθμ. 16030/10-10-2014 αίτημα της Νεφρολογικής κλινικής

Στ. Την αριθμ. 11/13-10-2014 Θ (8) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου για την διενέργεια της εν λόγο πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας.

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 20-10-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. Να κατατεθεί έγγραφη προσφορά εις διπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στον καθορισμένο χρόνο.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

3. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εφ όσον το είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο τιμών να αναφέρεται η τιμή του. Σε αντίθετη περίπτωση να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

5. Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας θα είναι για (2) μήνες, με την προϋπόθεση διακοπής αυτών σε περίπτωση που κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ενιαίου διαγωνισμού της ΕΠΥ και υπογραφούν νέες συμβάσεις.

6.Η παράδοση των Περιτοναϊκών διαλυμάτων με το σύνολο των απαραίτητων συμβατών εξαρτημάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα και θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια των δυο μηνών και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

7.Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE και επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/29-09-14 (θ.10) απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η δοκιμαστική χρήση για ένα μήνα της υπηρεσίας compareONE της εταιρείας cosmoONE, προκειμένου να διεξάγονται ηλεκτρονικά προσκλήσεις ενδιαφέροντος, έρευνες αγοράς και συλλογή οικονομικών προσφορών. Η υπηρεσία compareONE, διαχειρίζεται  συνολικά τα «αιτήματα μικροπρομηθειών» του Νοσοκομείου και είναι διαθέσιμη μέσω INTERNET προς τις εταιρίες – προμηθευτές που έχουν προσκληθεί και ανταποκριθεί θετικά  στο σχετικό αίτημα. Η εν λόγω υπηρεσία υλοποιείται, υποστηρίζεται και παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας cosmoONE Hellas MarketSite, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Ηλεκτρονικών Προμηθειών, και δεν επιφέρει κόστος για την εταιρία σας.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να  υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσετε να συμμετέχετε σε διαδικασίες υποβολής προσφοράς και σε πρόχειρους διαγωνισμούς που πιθανόν διενεργηθούν μέσα από την εφαρμογή. Η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης ξεκινάει με την συμπλήρωση και την υποβολή μιας ηλεκτρονικής αίτησις την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.cosmo-one.gr/rfxdata.htm

Με την παραλαβή της αίτησης σάς, εκπρόσωπος της εταιρείες cosmoONEθα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με την υπηρεσία και την εκπαίδευση σας στην εφαρμογή compareONE. Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται καμία περαιτέρω διαδικασία.

 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . ή τηλ : 210 2723810, 210 2723360 και 8011115500 (χωρίς χρέωση).

 

OΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

    

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>
Page 21 of 66

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"