Administrator

Administrator

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 litπερίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 16-5-2014ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 16/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 16/05/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

   

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

     3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

  Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

  4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

  5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  1. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  2. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  3. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

   6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

   7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

   8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

    

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:

 

 1. Το Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.» και το Π.Δ 60/07.
 2. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα
 3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 4. Το Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.
 5. Το άρθρο 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 περί εκτέλεσης έργων, προμήθειας και ανάθεσης υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 45.000,00 € χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο.
 6. Την αριθμ. 7449/09-05-2014 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 14-05-2014 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

 1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν.

   

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 1. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.
 2. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 1. Να υπάρχει σαφής τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών.
 2. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE. Επίσης θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή Δείγματα, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.
 1. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 2. Η ισχύς των συμβάσεων που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας θα έχει διάρκεια μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Σε περίπτωση οδηγίας από την ΕΠΥ για συνέχιση των παραγγελιών μέσω calloff, οι συμβάσεις που θα προκύψουν από την παρούσα πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία παύουν να ισχύουν αζημίως για το Νοσοκομείο.

 3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου

   

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Α/Α

Περιγραφή είδους

Τεμάχια

1

Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος

τριών Τεμαχίων, αμφίκυρτος, με Δείκτη Διάθλασης πάνω από 1.40 και δυνατότητα ένθεσης τόσο στον περιφακικό σάκο όσο και στο sulcus. Η διάμετρος οπτικής ζώνης να είναι μεταξύ 5,5χιλιοστών έως 6,0 χιλιοστών και ολική διάμετρος να είναι μεταξύ12,5 χιλιοστών έως 13 χιλιοστών. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να εισάγεται από μικρή τομή.

120

2

Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος

Ενδοφακός ενός τεμαχίου ακρυλικός, υδρόφοβος, ασφαιρικός διαμέτρου από 5,5 έως 6,0 χιλιοστών ολικής διαμέτρου από 12,50 έως 13 χιλιοστών και να διατίθεται σε εύρος διόπτρων από +10 μέχρι -30,0D, με βήμα ανά 0,50D

120

Ο Διοικητής αφού έλαβε υπόψη:                   

 

1.Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 άρθρο 2, παρ.12, περ.γ.

2.Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

3.Το ΠΔ 60/07 και το ΠΔ 118/2007.

4.Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 ΦΕΚ 128/Α/2010) άρθρο 27 παρ.11.

5.Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 άρθρο 9, παρ. 4 εδαφ. Β’

6.Το αριθμ. 7362/08.05.2014 έγγραφο του Αναπληρωτή Δ/ντή Διοικητικής Υπηρεσίας.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α) Την αναβολή της αριθμ. 7011/05-05-2014 πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ μέχρις ότου δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από την ΥΠΕ και την ΕΠΥ για την επαναπροκήρυξή τους.

Β) Η εν λόγω απόφαση να τεθεί υπόψη του ΔΣ προς επικύρωση με την συγκρότησή του.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

                               

 

 

 

 

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 12-05-2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαιώρα 12.00 π.μ. .με κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

 

 

 

 

Α/Α

Είδος

Μον.Μέτρ.

Αιτ. Ποσότ.

1

Βαλβίδα νταλ GROHE

τεμ

9

2

Μπαταρία γέφυρας νιπτήρα ενδεικτικού τύπου SCHULTE

τεμ

8

3

Μπαταρία μίξεως νιπτήρα GROHE

τεμ

4

4

Μπαταρία τοίχου

τεμ

2

5

Βρύση σφαιρική αντιπαγωτική

τεμ

4

6

Αλφαδολάστιχο ¾΄΄

μέτρα

15

7

Καπάκια λεκάνης W.C. No41

τεμ

10

8

Μηχανισμοί βρύσης GROHE

τεμ

20

9

Λάστιχα λεκάνης   W.C«ΚΑΤΣΑΡΑ»

τεμ

20

10

Λάστιχα λεκάνης W.C. GROHE     κωδ: 43815000

τεμ

20

11

Σπιράλ σύνδεσης ½΄΄ 40cm

τεμ

20

12

Tηλέφωνο ντούζ

τεμ

10

13

Σπιράλ ντούζ

τεμ

10

14

Βαλβίδες νιπτήρα

τεμ

20

15

Βαλβίδες νεροχύτη

τεμ

5

16

Βαλβίδα νεροχύτη   «κοντή»

τεμ

5

17

Σιφώνι σπιράλ με ρακόρ

τεμ

15

18

Σιφώνι σπιράλ χωρίς ρακόρ

τεμ

8

19

Σχαράκια δαπέδου Φ100

τεμ

20

20

Ανταλλακτικά φίλτρων νερού μεγάλα

τεμ

7

21

Ανταλλακτικά φίλτρων νερού μεσαία

τεμ

12

22

Σιλικόνες «αντιμουχλικές»

τεμ

10

23

Βεντούζες «τσίκο»

τεμ

20

24

Τεφλόν μεγάλα

τεμ

7

25

Τεφλόν μικρά

τεμ

30

 

Στην προσφορά θα αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ προϋπολογισμού δαπάνης 39.140,00 € χωρίς ΦΠΑ (44.228,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και έχοντας υπόψη :

 

 

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.».

ζ. Το αριθμ.1908/14.4.2014 έγγραφο της ΕΠΥ.

ζ. Αριθμ. πρωτ. 7001/5-5-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για την έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΚΕΥΗ 09-05-2014 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαπραγμάτευση.

 1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν.

 2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

 3. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

  4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές .

  5. Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα είναι για (3) μήνες.

 1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
 2. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE. Επίσης θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή Δείγματα, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.
 3. Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις που θα προκύψουν από την εν λόγω διαπραγμάτευση θα διακοπούν εφόσον προκύψει από την ΕΠΥ ότι οι συμβατικές ποσότητες της συμφωνίας πλαισίου δεν έχουν εξαντληθεί.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

α/α

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

1

Ασφαιρικός ενδοφακός οπίσθιου θαλάμου ενός τεμαχίου αναδιπλούμενος, ακρυλικός, 100% υδρόφοβος με φίλτρο για την μπλέ ακτινοβολία και με γωνίωση αγκυλών 00. Με ασφαιρική επιφάνεια για μείωση των σφαιρικών εκτροπών του κερατοειδούς. Με υψηλό δείκτη διάθλασης πάνω από 1,54 για δυνατότητα ένθεσης από μικρότερη τομή 1,8 χιλιοστών. Ολικό μήκος:13mm, διάμετρο οπτικής ζώνης 6mm και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος διοπτριών.

210

 

2

Ενδοφακός οπίσθιου θαλάμου τριών τεμαχίων αναδιπλούμενος, με ακρυλικό οπτικό δίσκο και ποδαράκια PMMA,100 % υδρόφοβος, με γωνίωση αγκυλών 100. Με υψηλό δείκτη διάθλασης πάνω από 1,53 για είσοδο από μικρή τομή.

Ολικό μήκος:13mm, διάμετρο οπτικής ζώνης 6mm και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος διοπτριών.

210

 

3

Ενδοφακός πρόσθιου θαλάμου ενός τεμαχίου PMMA. Με οπτική ζώνη 5,5 mm και ποδαράκια τύπου kelman σε διάφορα μήκη (12.5, 13.0 και 13.5 mm)

20

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 9-5-2014, ημέρα Παρασκευή   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Πακέτα για ολική αρθροπλαστική γόνατος

50

2.

Πακέτα TUR για διουρηθρικές επεμβάσεις με φίλτρο διήθησης συγκράτησης σωματιδίων και δακτυλοθήκη

300

3.

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης 10Fr

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης 19Fr

50

4.

Aσκός παροχέτευσης (Duble) για θυρεοειδεκτομή 100ml

50

5.

Ασκός παροχέτευσης μεγάλος ˃200ml

50

6.

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier με μεταλλικό άκρο Νο 12

100

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier με μεταλλικό άκρο Νο18

100

7

Σάκκοι σκοραμίδος μ.Χ.

500

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

 

           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ.

Το σετ να αποτελείται:

1. Ενα κάλυμμα τραπεζιού διαστ. 150Χ200cmπερίπου

2.΄Ένα πεδίο άκρων 260Χ300 με οπή

3. Ένα χειρ. κάλυμμα τύπου U3 στρωμάτων 220Χ 260 τουλάχιστον

5. Δύο μπλούζες αδιάβροχες και ενισχυμένες στον θώρακα και στα μανίκια μήκος τουλάχιστον 150cm.

6. Μία κάλτσα ορθοπεδική stockinette μεγάλη

7. Δύο χειρουργ. αυτοκόλλητες ταινίες 10Χ50cmελαστικές.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 13-05-14, ημέρα Τρίτη   καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται να δηλώνετε αυτό με υπεύθυνη δήλωση).

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1.

Σύριγγες  2,5 - 5 -10 - 20 cc

ΤΕΜ.

70.000-75.000

120.000-50.000

2.

Σύριγγεςπλύσεως 50-60 cc με μικρό & μεγάλο μπεκ

ΤΕΜ.

7500 & 7500

3.

Λάμες χειρουργικές με λαβή Νο 10-11-12-15-20

ΤΕΜ.

30.500

4.

Σεντόνι - ρολό κλίνης αδιάβροχο (60cmΧ50m)

ΤΕΜ.

1.200

5.

Πάνες θερμοκοιτίδων μ.χ. 60X90cm  

ΤΕΜ.

12.000

6.

Νεφροειδή λεκανίδια μ.χ.   (χάρτινα)

ΤΕΜ.

30.000

7.

Στρόφιγγες πλαστικές 3way μιας χρήσης απλές

ΤΕΜ.

12.000

8.

Ποδιές πλαστικές μ.χ.

ΤΕΜ.

6.000

9.

Ποδονάρια χειρουργείου   μ.χ.

ΤΕΜ.

30.000

10.

Εξωλκείς ραμμάτων (κλιπς)

ΤΕΜ.

400

 

Προκηρύσσει

Πρόχειρη Διαγωνιστική επαναληπτική διαδικασία για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

συνολικού προϋπολογισμού 3.150,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας: 7/05/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30 π.μ. στο Γραφείο

Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 7/5/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Η προσφορά σε δυο (2) αντίτυπα.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον

ίδιο χρόνο.

Η προσφορά θα ισχύει για τρεις (3) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/07 και το Π.Δ. 118/07

«Περί Προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΟΡΟΙ

1. Το αντικείμενο του έργου είναι η ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες.

2. Για την εκκένωση του βιολογικού υπολογίζεται για έξι μήνες ότι απαιτούνται (35) εκκενώσεις

από βυτία των (8) οκτώ τόνων.

3. Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να δοθεί σε ανά εκκένωση για βυτίο (8) οκτώ τόνων.

4. Στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά :

Α. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)

μηνών.

Β. Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως.

Η διακήρυξη θα διατίθεται από το γραφείο Προμηθειών (Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50, Ιωάννινα)

κάθε εργάσιμη ημέρα και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 06-05-2014, ημέρα Τρίτη  καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά εις διπλούν.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται να δηλώνετε αυτό με υπεύθυνη δήλωση).

4. Στο φάκελο προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/1986 (Α΄ 75), εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει ζητούμενες ποσότητες εντός (3-5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Απαραίτητα να κατατεθεί ένα δείγμα από κάθε είδος.

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ- EΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΑ

1.

Επιθέματα πρόληψης και περιποίησης κατακλίσεων υδροκολλοειδή αυτοκολ. αποστ/να. 10Χ10 & 15Χ15

ΤΕΜ.

100 &

200

2.

Σάκοι αυτοκόλλητοι ουρητοστομίας &

κολοστομίας 10-55mm

ΤΕΜ.

80

30

3.

Σάκοι βιδωτοί 60mm κολοστομίας

Βάση & ζώνη

ΤΕΜ.

150

25 & 5

4.

Νατράσβεστοςμη καυστική (σε 4,5krg)

ΚΙΛΑ

80

5.

Ταινίες βιοχημικής ανάλυσης ούρων 10 παραμέτρων

ΣΥΣΚ. 100 τεμ.

3.000

6.

Σαπούνι υγρό καθαρισμού χεριών

ΛΙΤΡΑ

           720

7.

Αφρόλουτρο παιδικό των 350ml

ΤΕΜ.

           50

8.

Απολυμαντικό εργαλείων & ενδοσκοπίων σε σκόνη χωρίς αλδευδες & χλώριο, να είναι βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο μυκητοσκόνο & σποροκτόνo σε 15 λεπτά.Να έχει CEMark

ΚΙΛΑ

20

9.

Απολυμαντικό εργαλείων & ενδοσκοπίων σε έτοιμο διάλυμα υπεροξικού οξέος, χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέος & με ουδέτερο ph. Nα καλύπτει βακτηρίδια, μήκυτες, ιούς HIV, HBV, HCV, Polioκαι σπόρους εντός 5 λεπτών. Να είναι σταθερό έως 14 ημέρες και η δραστικότητα του να ελέγχεται με δείκτες ελέγχου. Να έχει CEMark

ΛΙΤΡΑ

500

10.

Γάντια ελαστικά LATEX μη αποστ. Να: S-L-M    

ΚΟΥΤΙ

100 τεμ.

9.000

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 30-04-2014, ημέρα Τετάρτη     καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται να δηλώνετε αυτό με υπεύθυνη δήλωση).

4. Στο φάκελο προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/1986 (Α΄ 75), εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει ζητούμενες ποσότητες εντός (3-5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Απαραίτητα να κατατεθεί ένα δείγμα από κάθε είδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ & ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 8-18CH μήκος 40-60cm              

ΤΕΜ

7.000

2.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΑΠΛΟΙ ακτινοσκιεροί με ανοικτό άκρο Νο 14-18  

& κλειστό άκρο Νο 10-20  

ΤΕΜ

200 &

2.000

3.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΛΟΙΜ.Χ. LATEX Νο 6-24 ch

ΤΕΜ

10.000

4.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕΛΑΤΟΝ Μ.Χ. ΑΠΛΟΙ-PVC-AKTINOΣKIEΡOI-ΑΚΡΟ ΜΕ

2 ΟΠΕΣ Νο 8-20

ΤΕΜ

4.000

5.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANΜ.Χ. ΑΠΛΟΙ No 10-20

ΤΕΜ

650

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>
Page 21 of 58

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"