Administrator

Administrator

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝ.  ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

 Ιωάννινα,

17 - 06-2013

                                                                                    Αρ.Πρωτ. 10808
                            ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ.  93/13
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CPV 33181000-2),
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ #10.000,00#  EURO ΜΕ Φ.Π.Α.
 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
26/06/2013  ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ & ΩΡΑ 11:00
 
Α΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ
 
1. Οι προσφορές θα δοθούν σε δύο (2) αντίγραφα, θα περιγράφουν αναλυτικά τα προσφερόμενα είδη. Οι προσφορές θα είναι κλειστές.
2. Οι προσφορές , οι τυχόν οικονομικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις και οιασδήποτε μορφής αξία θα δίδεται μόνο σε EURO. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε EURO ανά μονάδα είδους(αναλώσιμα) και ανα συσκευασία.
3. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή Τράπεζας, αφού προσκομίσει:
1.Τιμολόγιο
2.Παραστατικό αποστολής
3.Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται μετά την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου  οριστικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, και αφού θεωρηθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό  βάσει των πλαισίων του Ν.2469/97 και των οικονομικών δυνατοτήτων του Νοσοκομείου.
Το είδος του διαγωνισμού που θα κατακυρωθεί υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
4. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
5. Στην προσφορά να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης, που δεν πρέπει να είναι ανώτερος των πέντε (5) ημερών από την επομένη της παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου.
6. Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  το Νοσοκομείο.
7. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα  με το Π.Δ.118/07.
8. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων του Δ/σμού τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα  καθώς και φύλλο συμμόρφωσης με τα ζητούμενα ειδικά χαρακτηριστικά.
9. Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται απαραίτητα το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν ή κατασκευάζονται τα προσφερόμενα υλικά και τον τόπο εγκατάστασής του, επίσης την χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερομένων ειδών.
10. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.
12.Οι Εταιρείες Εμπορίας και Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος (ISO) σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.1329/29-6-1999 Άρθρο 1.
Η μη προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού θεωρείται λόγος απόρριψης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των υλικών ισχύει το άρθρο 18 του Π.Δ. 118/07.
13. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του κάθε Προμηθευτή. Το κριτήριο για την κατακύρωση των υπό προμήθεια ειδών και τη τελική επιλογή είναι η συμφερότερη προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της.
Λ=Συγκριτική τιμή/Σταθμισμένη βαθμολογία.
Συγκριτική τιμή=  ΩΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΘΟΔΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,   ΔΗΛΑΔΗ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                              Ιωάννινα    12 -06- 2013
ΓΕΝ.  ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»                 Αριθ. Πρωτ.  10521
                                                                                               
                                                           
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΡΙΘΜ.  92/’13
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ)ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 
Εχοντας υπόψη :

 α. Ν. 3867/2010 « Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) « Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων »

ε. Ν. 2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»

στ. Π.Δ. 118/07 « Κ.Π.Δ.»

ζ. Την αριθμ. 9/22-5-2013  αποφάση του Δ.Σ του Νοσοκομείου .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                             Ιωάννινα  7-6-2013
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»                     Αριθ. Πρωτ.:10227
                                                              

Γραφείο

:

Προμηθειών

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Λ. Μακρυγιάννη 50 Ιωάννινα 45001

 

Μ.Χ. :

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πληροφορίες

:

Μαυριδης Γ.

 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλέφωνο

:

2651080625

 

 

                gni-hatzikosta.gr

Fax

:

2651029470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.

Γραμ. Νοσοκομείου.

                   
 
 

ΘΕΜΑ:

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με

συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 μ.Χ. ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 μ.Χ. τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

η.Τo αίτημα μ.Χ. Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του  Νοσοκομείου

 
Προκειμένου το Νοσοκομείο μ.Χ. να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως μ.Χ. 18-06-2013, ημέρα Τρίτη     καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.
    Σημειώνεται ότι :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η Υ.ΠΕ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

 

Γραφείο Προμηθειών                                                    Ιωάννινα  07  - 06 - 2013

Πληροφορίες : Σωτ. Αλεξίου                                                         Αριθμ. πρωτ. 10225

ΤΗΛ.. 26510 80625

FAX 26510 29470

Ταχ Δlvση : Λ. Μακρυγιάννη 50, 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

E-maII : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  91/ 2013

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 146/2003,

ΜΕ ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ANΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠTΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρο Διαγωνισμό

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

  Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 17-06-2013

Ημέρα: Δευτέρα

Ώρα: 11.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παροχή των αναφερομένων στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσης υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσης

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Νοσοκομείο.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ. 3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

10-06-2013

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 981Ν05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3. Του Ν. 358012007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 12-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 204/19-7-1974)

1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».

1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 2471Α195) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 191Α195) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 Ι 95 (Φ.Ε.Κ.145 IΑι95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .

1.9. Κ.Υ.Α.ΔΥ8/0ΙΚ.3607/892/2001/ΦΕΚ 81060110-8-2001, όπως τροποποιήθηκε με το ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130644/30-8-2009 (ΦΕΚ 82197/2-10-2009) «περί ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και με την ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130644/30-8-2009 (ΦΕΚ 82197/2-10- 2009) Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/421 της ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1.10. Του Ν. 2690199 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

1.11. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 1501Ν2007).

1.12. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 1381Α12003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000135/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

1.13. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚΑ' 139/27.6.97)

1.14. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112IΝ13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

1.15. Ν. 3867/2010 « Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 27, παρ.11

1.16. Ν. 4025/11 (ΦΕΚ. 2281Α12011) « Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάσταση ς, Αναδιάρθρωση Ε. Σ. Υ και άλλες διατάξεις»

1.17. Π.Δ.146/2003

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την αριθμ. 94064/01-10-2012 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2.2. Το αριθμ. ΟΙΚ. 25021/12-03-2013 εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

2.3. Την αρ. 04/01-03-2013 (Θ.7) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου για έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραμμές σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφείο Προμηθειών

Ημερομηνία: 17.06.2013

Γραφείο Προμηθειών

Ημερομηνία: 17.06.2013

Νοσοκομείου

Ημέρα:  Δευτέρα

Νοσοκομείου

Ημέρα: Δευτέρα

 

Ώρα: 11.30 π.μ.

 

Ώρα: 11.30 π.μ.

 

 

 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί.

ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση του έργου «Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος  Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003».

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή είναι: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Διεύθυνση Αναθέτουσας:  Λ. Μακρυγιάννη 50  45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2651080625 (όλες τις εργάσιμες η μέρες 08 :00-14:00).

Φαξ: 2651029470

E-maiI: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» επί της οδού Λ. Μακρυγιάννη 50  45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, στις 17 - 06- 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30π.μ.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τον Νόμο 3772/09 άρθρο 36 παρ.2 σε συνδυασμό με τον νόμο 2955/2001 και τον νόμο 358012007 με ταυτόχρονη προσκόμιση του οικείου παραβόλου.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (gni-hatzikosta.gr) και στη διαύγεια www.diavgeia.gov.gr.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ' επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e­maiI (κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" να μονογράφεται από τον προσφέροντα και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 2.1.

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»)

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,

2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

3. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όπου στον φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επάρκειας του διαγωνιζόμενου.

Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στα παραρτήματα της διακήρυξης και στον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης

Γ . «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία.

4. Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα και όπου απαιτείται να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, επικυρωμένα από αρμόδια αρχή.

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του ΜΕΡΟΥΣ Β της Διακήρυξης.

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.

Παραπομπές σε στοιχεία επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ

1. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή για το σύνολο των ζητουμένων στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσης υπηρεσιών.

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο των ζητουμένων στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσης υπηρεσιών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 1. 7.Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.

2.Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 1. 3.Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
 2. 4.Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
 3. 5.Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
 4. 6.Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης
 5. 7.Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 6. 8.Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στους μειοδότες, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα(-ντες) από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007.

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέvτα (­vτες) από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007 και ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της συν δύο μήνες παράταση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι Ανάδοχοι που θα αναδειχθούν είναι υποχρεωμένοι, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο των Αναδόχων θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι αμοιβές των Αναδόχων θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις

Επιπλέον των νόμιμων κρατήσεων, όπως προβλέπεται κάθε φορά, οι πληρωμές υπόκεινται στην επιπλέον κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 358012007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση των αναφερομένων στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσης, πέραν των χρονικών περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07.

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στα Ιωάννινα.

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

           

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση του έργου «Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος - Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003».

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι των παραπάνω και οι αντίστοιχες ημερομηνίες Υλοποίησης του για το Νοσοκομείο μας είναι οι εξής:

Α/Α

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

1

Σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2013

Έως 31/5/2014 για το έτος 2013

2

Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής από 1/1/2013 (εφαρμογή μέχρι 30/9/2013)

Εφαρμογή μέχρι 30/9/2013

3

Εφαρμογή της διαδικασίας της μηνιαίας οριστικοποίησης και συμφωνίας των οικονομικών συναλλαγών των Νοσοκομείων

Συμφωνημένα Ισοζύγια κάθε μήνα εντός (15) ημερών του επόμενου μήνα, έως το τέλος του συμβατικού χρόνου.

4

Η παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων οικονομικής φύσης.

 

5

Η εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα που απαιτούν οι ανάγκες κατά τμήμα και την πρακτική επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας σε θέματα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής.

 

6

Η εκμάθηση στα στελέχη του Νοσοκομείου των οικονομικών δεδομένων π.χ. χρησιμοποίηση Αριθμοδεικτών, ώστε η Διοίκηση να μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία των οικονομικών του Νοσοκομείου.

 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το υπό προκήρυξη έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003 για το Οικονομικό έτος 2013.

α) Η εφαρμογή περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού, την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία, την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και η ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης αποτελούν μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

β) Την Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου Γενικής - Αναλυτικής και Κοστολογικής Οργάνωσης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την επιλογή και εγκατάσταση της αναγκαίας μηχανογραφικής υποδομής εφόσον απαιτηθεί.

 

γ) Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο

 

δ) Την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του Νοσοκομείου.

Αναλυτικότερα:

1. Ετήσια απογραφή ήτοι:

Ι. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των εδαφικών εκτάσεων

ΙΙ. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

ΙΙΙ. Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των μεταφορικών μέσων

IV.Υπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού καθώς και των λοιπών παγίων στοιχείων όπως περιγράφονται στο ΠΔ 146/2003 και απαιτούνται για την σύνταξη του ισολογισμού.

V. Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καταστροφές ή επιστροφές παγίων που δεν έχουν καταχωρηθεί.

2. Υπολογισμός και έλεγχος όλων των λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως:

Ι.     Συμφωνία Εσόδων- Εξόδων

ΙΙ.   Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών

ΙΙΙ.  Καθημερινή συμφωνία Ταμείου

IV. Συμφωνία οφειλετών

V.   Συμφωνία απαιτήσεων

3. Επίβλεψη φυσικής απογραφής των αποθεμάτων κατά ποσότητα και αξία

4. Επίβλεψη και έλεγχος της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων που αφορούν το Νοσοκομείο με βάση την Δημόσια λογιστική, την Γενική Λογιστική και την Αναλυτική Λογιστική ήτοι:

Ι. Συμπλήρωση του Λογιστικού Σχεδίου του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες ως προς το τμήμα των λογαριασμών προσδιορισμού του οργανικού αποτελέσματος και του αποτελέσματος χρήσεως.

ΙΙ. Έλεγχος - συνεργασία με την εταιρεία υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου και με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του για την αξιόπιστη, αποτελεσματική συλλειτουργία και συμφωνία των αντιστοιχιζόμενων λογιστικών κυκλωμάτων της Γενικής Λογιστικής. Οι σχετικές αναλυτικές διαδικασίες καθορίζονται με το Π.Δ. 146/2003.

ΙΙΙ. Καταχώρηση και παρακολούθηση αντίστοιχων αναλώσεων αποθεμάτων από τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου, επίσης μέσω του ίδιου προγράμματος.

IV. Υποστήριξή του Λογιστηρίου για την διενέργεια των λογιστικών εγγραφών και την έκδοση των μηχανογραφικών τίτλων πληρωμής των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου μέσω της «εφαρμογής Λογιστηρίου».

V. Παρακολούθηση σε ημερήσια βάση και συνεχής έλεγχος του συνόλου των λογιστικών εγγραφών και λοιπών διαδικασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση της εφαρμογής και παρέμβαση αυτού, όπου απαιτείται, μέσω των υπευθύνων των οικονομικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για τη διενέργεια των αναγκαίων διορθώσεων-βελτιώσεων

VI. Σύνταξη μηνιαίου Ισοζυγίου στο τέλος κάθε μήνα.

5. Η κατάρτιση των Οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων χρήσης Ισολογισμού, Διάθεσης Αποτελεσμάτων και προσαρτήματος στη σύνταξη Εκθέσεως Διαχείρισης έτους 2013 και στην υποβολή αυτών στην εποπτεύουσα αρχή καθώς και στη δημοσίευση στο Φ .Ε.Κ.

Οι Οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων Λογαριασμών του Νοσοκομείου, κεφαλαιώδους σημασίας.

Σε προσάρτημα των Οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στην αναγκαία πλήρη ενημέρωση τους.

Οι Οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:

 • ØΗ κατάσταση του Ισολογισμού σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.100 του Π.Δ. 146/03.
 • ØΗ κατάσταση του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.200 του Π.Δ. 146/03.
 • ØΟ Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.300 του Π.Δ. 146/03.
 • ØΗ κατάσταση του Λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.400 του Π.Δ. 146/03.
 • ØΤο Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των Οικονομικών αυτών καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες, καταρτίζεται δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.501 του Π .Δ. 146/03.

6. Η παροχή συμβουλών στα Στελέχη και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων οικονομική; φύσης.

7. Η εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα, που απαιτούν οι ανάγκες κατά τμήμα και την πρακτική επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας.

8. Η εκμάθηση στα Στελέχη του Νοσοκομείου των οικονομικών δεδομένων π.χ. χρησιμοποίηση Αριθμοδεικτών, ώστε η Διοίκηση να μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία των οικονομικών του Νοσοκομείου.

Θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη της ευθύνης των εν λόγω εξωτερικών συνεργατών στις συμβάσεις ανάθεσής τους, οι οποίες θα ελέγχονται από πλευράς διοίκησης.

 

Γ.         ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕNΟΥ

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η τήρηση του Διπλογραφικού συστήματος στο χώρο των Νοσοκομείων είναι μια διαδικασία με αρκετές ιδιαιτερότητες, που υπόκειται σε πρόσφατες κείμενες διατάξεις και νόμους που πιθανόν να προϋποθέτουν και περαιτέρω ενέργειες πέραν των προαναφερομένων, οι οποίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Οι παραπάνω προδιαγραφές θα πρέπει να θεωρηθούν κατ’ ελάχιστον δεσμευτικές για τους συμμετέχοντες που θα καταθέσουν προσφορά, θεωρώντας ότι θα πρέπει να έχουν την εμπειρία για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε επιπρόσθετης εργασίας (πλην των προαναφερομένων), που αυτές θα κρίνουν ως απαραίτητη­ υποχρεωτική με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους οποιαδήποτε άλλη εργασία (πλην των προαναφερομένων) θεωρούν υποχρεωτική για την ορθή εκπλήρωση των όσων ορίζει η νομοθεσία για την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου, αρκεί η συνολική προσφορά τους να μην υπερβαίνει το Προϋπολογισμό (π.χ. συμπλήρωση πινάκων ΕΣΥ-net, ζητούμενων στοιχείων από ΓΛ.Κ., κλπ).

Σε περίπτωση που δεν επισημανθούν επιπρόσθετες (υποχρεωτικές) εργασίες στην προσφορά του μειοδότη, τότε ρητά θα θεωρείται αποδεκτό, ότι ο μειοδότης θα ολοκληρώσει οποιαδήποτε επιπρόσθετη εργασία που τυχόν θεωρηθεί υποχρεωτική για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, χωρίς να έχει αξίωση καμίας επιπρόσθετης αμοιβής.

Λόγω της σημασίας, της πολυπλοκότητας και του επείγοντος χαρακτήρα του έργου, ειδικότερα ως προς τις προθεσμίες εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής και την μηνιαίας οριστικοποίησης των Ισοζυγίων, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν επί ποινή αποκλεισμού, αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε ζητήματα όπως:

Εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζουν υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνη. Κατά την επιλογή, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του αναδόχου, σε εφαρμογή Π.Δ. 146/2003, ενώ θα αξιολογηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία του σε εφαρμογή των Π.Δ. 205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ.) και Π.Δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ).

Εγκατάσταση και υποστήριξη έργων Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας με βάσει το Π.Δ. 146/03 .

Σύνταξη Ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας με βάσει το Π.Δ. 146/03.

Σύνταξη Ισολογισμών και Οικονομικών καταστάσεων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας

 

Το περιεχόμενο του Φακέλου Δικαιολογητικών έχει, επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:

Α. Υπεύθυνες δηλώσεις

1. Υπεύθυνη δήλωση  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία

α. θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

β. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

             - δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

             - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) .

             - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο

             - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδικα εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

             γ. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της επόμενης παραγράφου 3 της παρούσης.

2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία  θα δηλώνεται  ότι:

- ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (προκειμένου δε για αλλοδαπούς, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή), ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.

- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης,  της οποίας   ο   διαγωνιζόμενος   έλαβε   γνώση,   ότι   ο   διαγωνιζόμενος   αποδέχεται ανεπιφύλακτα   τους   όρους   της   παρούσας   Προκήρυξης, ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει  το σύνολο των προκηρυσσόμενων  υπηρεσιών και  ότι   τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.

 Σε περίπτωση Ένωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου  εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος στην ένωση ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).

Β. Άδεια Α' τάξης Λογιστή Φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , βάση του Νόμου 2515/97 και Π.Δ. 340/98, για τους διαγωνιζόμενους Φυσικά Πρόσωπα,  τον Υπεύθυνο Ομάδας Έργου

Γ. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βάση του Νόμου 2515/97 και Π.Δ. 340/98  των υπολοίπων μελών της ομαδας εργου που θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή – φοροτέχνη τουλάχιστον Β’ ή Γ’ τάξεως

Δ. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Πτυχίων Ελληνικού Πανεπιστήμιου ή Ισότιμου πανεπιστήμιου του εξωτερικού του  Τμήματος Λογιστικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Οικονομικού  εφόσον είναι φοροτέχνες λογιστές η Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ για όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου

Στην ομάδα του έργου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας (1) Αναλυτής-Προγραμματιστής πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων τήρησης βιβλίων, είτε Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ είτε των π.δ. 146/2003, 205/1998,315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΟΤΑ).

Ε. Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών - Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βάση του Νόμου 2515/97 και Π.Δ. 340/98 για τα διαγωνιζόμενα Νομικά Πρόσωπα.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε μέλος της ένωσης.

Οι  ενώσεις  επιχειρήσεων   ή  φυσικών προσώπων  που  θα   λάβουν μέρος   στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη   νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση επιλογής αυτών δύναται να υποχρεωθούν από την αναθέτουσα αρχή να συστήσουν κοινοπραξία ή άλλο νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται,   επί   ποινή   αποκλεισμού,   η   συμμετοχή   στο   διαγωνισμό   μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας.

Ζ. Αποδεικτικά στοιχεία  εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων καθώς και επαγγελματικής εμπειρίας  σε ζητήματα   όπως :

 • ØΕγκατάστασης και υποστήριξης έργων διπλογραφικού λογιστικού συστήματος με παράλληλη λειτουργία του δημοσίου λογιστικού , της αναλυτικής λογιστικής
 • ØΟργάνωσης και συντονισμού  ατόμων με  γνώσεις και δεξιότητες στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών
 • ØΕκπαίδευσης  στελεχών του δημοσίου σε θέματα διπλογραφικού λογιστικού συστήματος

Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία θα αναφέρονται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών  και θα αποτελούνται από:

Ζ.1 Σχετικές συμβάσεις τουλάχιστον  με τρία (3) διαφορετικά  Νοσοκομεία  που αφορούν την υλοποίηση αντιστοίχων έργων εφαρμογής του πδ 146/2003

Ζ.2 Ισολογισμούς  τουλάχιστον από τρία (3) διαφορετικά  Νοσοκομεία  που έχουν συνταχτεί βάσει του πδ146/2003 και  φέρουν πιστοποιητικό έλεγχου από ορκωτούς ελεγκτές  και έχουν υπογραφεί από τον υπεύθυνο του έργου του προσφέροντος 

Ζ.3. Πρόσφατα ισοζύγια αναλυτικής λογιστικής από τρία (3) διαφορετικά  Νοσοκομεία  για την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής

Ζ.4. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών για τα ομοειδή έργα που επικαλείται ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά

Ζ.5. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών  της ομάδας έργου του αναδόχου για τα ομοειδή έργα που επικαλείται ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά

Ζ.6. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας και αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος της Computer Team που έχει το νοσοκομείο

Ζ.7.Βιογραφικά  σημειώματα του υπεύθυνου έργου, των στελεχών και των συνεργατών που θα χρησιμοποιήσει στις διάφορες κρίσιμες θέσεις της προτεινόμενης οργάνωσης.

Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατό πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, όλα τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση.

Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που δεν θα διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα.

Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες.

Δ.         ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο θα διαρκέσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα μονομερώς παράτασης ενός ακόμη έτους, από την αναθέτουσα Αρχή.

 

Ε.         ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Η σύνθεση της ομάδας έργου καθώς και η εμπειρία του υπευθύνου του έργου σύμφωνα με την ΚΥΑ 620086 Ι ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657/β/30-12-2008) για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι η παρακάτω:

Ένας (1) Λογιστής - Φοροτέχνης με άδεια Α' Τάξεως, ως Επικεφαλής της Ομάδας Έργου.

Ως εμπειρία νοείται η εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου και ειδικότερα η υπογραφή απ' αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών, τα τελευταία τρία χρονιά πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών από άλλο πρόσωπο που να κατέχει τα προσόντα που απαιτεί το εδάφιο α της παρ.3 αυτής της ΚΥΑ620086

Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας Λογιστή - ­Φοροτέχνη Α' τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας Λογιστή - Φοροτέχνη Β' & Γ΄ τάξεως. Επιπλέον όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου πρέπει να έχουν πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ή τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Ένας (1) Λογιστής - Φοροτέχνης με άδεια Β' Τάξεως πτυχιούχος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι

Δυο (2) Λογιστές - Φοροτέχνες με άδεια Γ' Τάξεως πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.

Ένας (1) Αναλυτής - Πρoγραμματιστής, πτυχιούχος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με αποδεδειγμένη 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων είτε τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ είτε των ΠΔ 146/03, 205198, 315199 (Κλαδικό Λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ).

 

Στ. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤEΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εκτέλεσή των Υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται στην Έδρα του Νοσοκομείου, Εξειδικευμένες εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του Αναδόχου, όπου ζητηθεί εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου.

 

Ο ΔΙOΙΚHΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

    ΦΩΤΗΣ  ΒΑΒΒΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 Ιωάννινα  07/06/2013
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»                       Αριθ. Πρωτ. 10226

                                                                    

                                                         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.  89/’13

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από την αριθ. 5/14-03-2013 (Θ.25) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και την αριθ. ΕΠ3188 ΤΡΟΠ.0/15-06-2012 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη και συμμετοχή του Νοσοκομείου στο έργο «TEELECARDIOLOGYintheGreekAlbaniaborderline»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του Καρδιολογικού τμήματος, ήτοι:

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 07-06-2013
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10224
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤ.
ΤΗΛ. 2651080625 - 24
FAX : 2651029470
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Μακρυγιάννη 50 - 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
      URL: www.gni-hatzikosta.gr
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 91/’13
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έπειτα από την υπ’ αριθμ. 04/01-03-2013 (Θ.7) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου για έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 146/2003, συνολικού προϋπολογισμού 50.000 Ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία διενέργειας, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 17/06/2013 και ώρα 11.30 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Κατάθεση προσφορών 17/06/2013 και ώρα 11.30 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Τρόπος πληρωμής, Χρόνος παράδοσης και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη διακήρυξη.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης δωρεάν από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας www.gni-hatzikosta.gr. όπου αυτή έχει αναρτηθεί από τις 10-06-2013.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», Λ. Μακρυγιάννη 50 Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 2651080625.
 
 
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
       
                             
                         ΒΑΒΒΑΣ  ΦΩΤΗΣ
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                 Ιωάννινα,  07-06-2013
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ’’                                        Αριθμ. πρωτ. 10192
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες:
Γραφείο προμηθειών - Κλεοπ. Σπυράκη – Αμαλία Καρρά
ΤΗΛ.: 26510  80625 
Τεχνική Υπηρεσία – Καραγιαννόπουλος Λάζαρος
ΤΗΛ.: 26510  80654 
Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ.: 45 445
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ.  90/΄13
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
(ΠΠΥΥ 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ CPV 50750000-7)
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από:
 

Ιωάννινα, 6 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

6η Υ.ΠΕ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στις 29 Μαΐου 2013, στο ΓΝΙ «Γ. Χατζηκώστα» η ημερίδα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με θέμα «Η Διά βίου εκπαίδευση στο Νοσοκομείο», την οποία παρακολούθησε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, καθώς και οι Διευθύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και προσωπικό από τα Νοσοκομεία Άρτας και Φιλιατών.
Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο της πραγματικότητας ότι η επιμόρφωση και η δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί τη μόνη διαδικασία επικαιροποίησης της επιστημονικής γνώσης, η οποία παρέχει αυξημένη παραγωγικότητα, καθώς και ποιοτική και ασφαλή περίθαλψη στον ασθενή.
Το νοσηλευτικό προσωπικό μέσω της διά βίου εκπαίδευσης και με τη συμμετοχή του σε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσει νέες δεξιότητες, αποκτά σύγχρονες γνώσεις και έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, με την αμέριστη συμβολή τους, οι Μαίες και οι Επισκέπτες Υγείας στηρίζουν τις δράσεις υγείας που υλοποιούνται στο Νοσοκομείο, στα Κέντρα Υγείας και στα Σχολεία του Νομού μας ολοκληρώνοντας τον επαγγελματικό ρόλο τους και υπηρετώντας δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης σε θέματα Δημόσιας Υγείας.
Η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση του προσωπικού αποτελούν διαρκή προτεραιότητα για τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΙ «Γ. Χατζηκώστα», στηρίζοντας έμπρακτα τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ιατρών και Νοσηλευτών, συνεχίζοντας με αμείωτο ενδιαφέρον τη λειτουργία του Προγράμματος Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας, αξιοποιώντας τα Προγράμματα Ανταλλαγής Εργαζομένων Ευρωπαϊκών Νοσοκομείων και συμμετέχοντας σε Τοπικές και Εθνικές Δράσεις Κατάρτισης και Δια Βίου Εκπαίδευσης.
 
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΦΩΤΗΣ ΒΑΒΒΑΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                             Ιωάννινα  5-6-2013
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»                     Αριθ. Πρωτ.: 10050
                                                              

Γραφείο

:

Προμηθειών

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Λ. Μακρυγιάννη 50 Ιωάννινα 45001

 

ΠΡΟΣ :

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πληροφορίες

:

Γεωργούλα Αλ.

 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλέφωνο

:

2651080625

 

 

                gni-hatzikosta.gr

Fax

:

2651029470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.

Γραμ. Νοσοκομείου.

                   
 
 
 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με

συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

η.Τo αίτημα του Χειρουργείου του  Νοσοκομείου

 
Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 10-6-2013, ημέρα  Δευτέρα   καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.
    Σημειώνεται ότι :
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>
Page 21 of 48

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"