Administrator

Administrator

ΑΡΙΘ.   32/’14  

ΔΗΜΟΣΙΟY ΑΝΟΙΚΤΟY ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΑΕ 1611)

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Διεθνής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EIΔΟΥΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

09100000-0   ΚΑΥΣΙΜΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

H χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

22 -08 2014 ώρα 11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λεωφ. Μακρυγιάννη 50 Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

# 1.200.000,00# ευρώ με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠI ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

26-06-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

26-06-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

 

26-06-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

26-06-2014

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».
 2. 2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16-3-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 3. 3.Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150 /10-7-2007).
 4. 4.To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995)
 5. 5.Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά.
 6. 6.Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
 7. 7.Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007).
 8. 8.Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
 9. 9.Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974).
 10. 10.Την υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 /16-11-2005).
 11. 11.Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199 /28-9-1999), άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
 12. 12.Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007).
 13. 13.Την υπ’ αρ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).
 14. 14.Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.173/Α/30-9-2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων Συμβάσεων.
 15. 15.Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
 16. 16.Tην αριθμ. ΔΥ6α/ΓΠ/οικ. 36932/17-3-09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-΄09) (κράτηση 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας).
 17. 17.Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
 18. 18.Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003).

19.Το Ν. 2328/1995 « Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 159 /3-8-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005.

20.Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30 /14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005)(τίθεται για διαγ/σμούς άνω του 1.000.000 €).

21.Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και τη τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005 (τίθεται για διαγ/σμούς άνω του 1.000.000 €).

22. Την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 /23-8-2007).

23. Το Ν.3438/2006 (ΦΕΚ33/14-2-2006) άρθρο 13.

24. Ν. 3861/10 ΦΕΚ 112/Α/13-7-10 Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

25. Την αριθμ. 21/21-11-12 (Θ.12) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

26. Την αριθμ. 3567/09-05-’12 K.Υ.Α.  (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) έγκρισης του ΠΠΥΥ 2012.

27. Την αριθμ. 5805/08-08-’12 Υ.Α (ΦΕΚ 2309/Β/08-08-2012) έγκρισης φορέα για τη διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012.

28. Τον αριθμ. πρωτ. 6881/03-10-’12 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (οδηγίες εκτέλεσης εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012, πιστώσεις 2012 και 2013).

29. Την αριθμ. 1/11-06-14 (Θ.21) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

 1. 1.Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει την προμήθεια 800.000,00 περίπου λίτρων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, προοριζόμενου για θέρμανση και άλλες χρήσεις και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού #1.200.000,00# ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό), σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.
 2. 2.Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από ΚΑΝΟΝΙΚΗ προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από τηv ημερoμηvία δημoσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο τεύχος Δ/ξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης.
 3. 3.Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22 –08- 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του Νοσοκομείου.            
 4. 4.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Νοσοκομείου με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη (εργάσιμη ημέρα και μέχρι ώρα 14.00) της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 11 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
 5. 5.Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 6. 6.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 7. 7.Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι.«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 2651080624 -80625.
 8. 8.Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

9.         Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '

4.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 04-07-14, ημέρα Παρασκευή   καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται να δηλώνετε αυτό με υπεύθυνη δήλωση).

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1.

Βελόνες χειρουργικές 19-21-25G(κίτρινες-πράσινες-πορτοκαλί)

ΤΕΜ.

30.000-40.000

60.000

2.

Βραχιολάκια νεογνών μιας χρήσης

ΤΕΜ.

5.000

3.

Λάμες χειρουργικές Νο 10 έως 24

ΤΕΜ.

46.000

4.

Χαρτί αποστείρωσης 50Χ50cm & 1X1m

ΤΕΜ.

από   20.000

5.

Ζελέ υπερήχων 5λτ

ΤΕΜ.

50

6.

Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσης

ΤΕΜ.

10.000

7.

Συρραπτικά δέρματος μ.χ. με 35 κλιπ

ΤΕΜ.

300

8.

Λάστιχο αιμοληψίας 3Χ1 ή 3Χ1,5

ΜΕΤΡΑ

500

9.

Φλεβοκαθετήρες με βαλβίδα Νο 18-20-22

ΤΕΜ.

50.000

10.

Πάνες θερμοκοιτίδων-υποσένδονα 40Χ60cm

TEM.

1.000

11.

Tαμπόν για εξωτερικές ωτίτιδες τ.Μerosel

TEM.

50

12.

Σωλήνες τραχειοστομίας με καφ & αναρρόφηση Νο 9

ΤΕΜ.

40

13.

Μπαταρίες αλκαλικές 3Α - 2Α - C - D

ΤΕΜ.

900-1080-120-120

14.

Μητροσκόπια μιας χρήσης S-M-L

ΤΕΜ.

4.000

15.

Σπάτουλες για τεστ παπ

ΤΕΜ.

3.000

16.

Βουρτάκια για τεστ παπ

ΤΕΜ.

3.000

 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του    ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ   το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστοτοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Τετάρτη 25-6-2014 ως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 2-7-2014.
 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:promithies@gni-hatzikosta .gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.
 5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 30-6-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σεντόνια Βαμβακερά λευκά 1,65Χ2,85

700

 

 

 

                 ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 30-06-2014, ημέρα Δευτέρα καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά εις διπλούν.

Κατεβάστε το αρχείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο  διαγωvισμό, σε ΕΥΡΩ ελεύθερομε σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας που θα αναλάβει  την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»,

για χρονικό διάστημα εξι (6) μηνών, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή  και δικαίωμα παράτασης για άλλους έξι(6) μήνες

 • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 60.000,00 EΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α., με κάλυψή της απότα λειτουργικά έξοδατου Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0419)
 • Ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προυποθέσεις :

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθειαΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 135.000 lit περίπου συνολικού προϋπολογισμού200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και έχοντας υπόψη :

 

α) Π.Δ. 60/07 άρθρο 25 & Π.Δ. 59/2007άρθρο 25 παρ.3.

β) Ν. 2286/95 άρθρο 2 παρ.12.

γ) Π.Δ. 118/07 άρθρο 22

δ) Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ.11

ε)Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

στ) Ν. 4013/11 άρθρο 2, παρ. 2.

ζ) Αριθ. 1/11-6-2014 (Θ.21) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 19-6-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 19/06/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 19/06/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 1. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

     3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

  3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

  3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.            

  Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

  4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

  5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  1. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  2. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  3. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  4. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

   6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

   7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

   8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από την αριθ. 8644/2-6-2014απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και τον αριθ. Ν.2286/95 & ΠΔ.118/07 Περί Προμηθειών.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρη Διαγωνιστική Διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση ΕΝΟΣ (1) ΒΙΝΤΕΟΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ προϋπ. 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ημερομηνία διενέργειας: 23-6-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 23-6-2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ σε δύο αντίτυπα.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Χρόνος παράδοσης: Μέχρι 30 ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & Π.Δ.118/07 Περί Προμηθειών.

Ακολουθούν: Τεχνικές προδιαγραφές και Ειδικοί Όροι. 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 17-06-2014, ημέρα Τρίτη   και ώρα 12.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1.

ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ & ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 4-8,5FR.

125

2.

ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ με τη μέθοδο seldinger

Nα αποτελείται από: καθετήρα pigtail 8-8,5fr μήκους έως 40cm – βελόνα με θηκάρι – οδηγό σύρμα – διαστολέα 8fr μήκους 20cm περίπου – συνδετικό σωλήνα – luerlock 3way – ασκό συλλογής – σταθεροποιητής κροκοδειλάκι.

10

3.

Ουροσυλέκτες   ωριαίας μέτρησης ούρων 0-500ml με σάκκο συλλογής 2,5lt.    

400

4.

Λαπαροσκοπικό πακέτο ιματισμού μιας χρήσης αποστειρωμένο

Να περιέχει:4 αυτοκολ.πεδία 3στρωμάτων 75Χ75 – 1 χειρ. κάλλυμα 220Χ320 με άνοιγμα 40Χ40 & ενσωματωμένες περικνημίδες – 2 θήκες εργαλείων 40Χ60 – 2 ταινίες Velcro – 4 αυτοκ.καθήλωσης εργαλείων

300

5.

Χειρ. πεδία 2 στρωμάτων με οπή αποστ/να μ.χ.

45Χ75 & 75Χ90cm

320 & 480

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>
Page 21 of 60

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"