Administrator

Administrator

Α.Α

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟT.

/ΤΕΜ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Κύπελλα μιας χρήσης

250.000

Κύπελλα μιας χρήσης 220 γραμμ. Άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής ακόμη και για χρήση σε ζεστό ρόφημα (να μην αλλοιώνονται). Να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και ποτά και να φέρουν ανάγλυφα τυπωμένο το σήμα καταλληλότητας τροφίμων και ποτών.

2.

Α. Κεσεδάκια μιας χρήσης με καπάκι.

100.000

Κεσεδάκια μιας χρήσης με καπάκι 240 γραμμ. (ενισχυμένο για την μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση ζεστού περιεχομένου όπως κρέμα, ζελέ κλπ.) Άριστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής ακόμη και για χρήση σε ζεστό ρόφημα. Να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και ποτά και να φέρουν ανάγλυφα τυπωμένο το σήμα καταλληλότητας τροφίμων και ποτών.

Β. Κεσεδάκια μιας χρήσης χωρίς καπάκι.

60.000

Κεσεδάκια μιας χρήσης χωρίς καπάκι 240 γραμμ. Άριστης ποιότητας και να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και ποτά και να φέρουν ανάγλυφα τυπωμένο το σήμα καταλληλότητας τροφίμων και ποτών.

3.

Κεσεδάκια αλουμινίου τριών 3 θέσεων.

24.000

Κεσεδάκια αλουμινίου άριστης ποιότητας και να είναι κατάλληλα για τρόφιμα.

Κεσεδάκια αλουμινίου μιας 1 θέσης.

500

4.

Α. Πιρούνια πλαστικά.

50.000

Άριστης ποιότητας και να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και να φέρουν ανάγλυφα τυπωμένο το σήμα καταλληλότητας τροφίμων και ποτών.

5.

Β. Κουτάλια πλαστικά σούπας.

85.000

6.

Γ. Μαχαιράκια πλαστικά.

30.000

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα.

2. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι λευκού χρώματος και θα πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και οι οίκοι κατασκευής των προσφερόμενων ειδών διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ως προς τις απαιτήσεις του πρωτότυπου ISO 9000.

 

4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Να κατατεθούν δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη, εις διπλούν και σε επαρκή ποσότητα για τη σωστή αξιολόγηση. Τα δείγματα να κατατεθούν μαζί με την προσφορά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από δείγματα θα απορρίπτεται.

 

5. Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

Α. Να αναφέρεται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

Β. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.

Γ. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά να επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Δ. Πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ σειράς ISO 9000 του εργοστασίου παραγωγής για τα προσφερόμενα είδη, πρωτότυπο ή αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο.

6.   Αντίγραφο της Οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.

7. Επίσης στην ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού:

Α. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών.  

Β. Η συσκευασία του προϊόντος.

8. Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ.

9. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

10. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή με τη Χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α.α.) σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό, εφόσον εκπληρούνται οι όροι της παρούσας διακήρυξης.

11. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :

1) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

3) Υπέρ του Νοσοκομείου (άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3580/2007) : 2,00 ‰ (δύο τοις χιλίοις).

4) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).

5) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

12. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.        

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

 

Α/Α

      ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σακούλες συσκευασίας αποβλήτων για την πρωτογενή συσκευασία των αποβλήτων καθ¨όλα σύμφωνες με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 146163/2012

¨Μέτρα και όροι για την διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων¨ με τα εξής χαρακτηριστικά:

Μιας χρήσης ,αδιαφανείς ,κίτρινου χρώματος ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση και κατά την μεταφορά, με το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση μολυσματικών με την κλάση UN, με τον όρο «επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά (EA-AM)» κατάλληλου πάχους με διαστάσεις 800/600Χ1200/70μm

36.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΟΡΟΙ

  1. Το αντικείμενο του έργου είναι η ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες.

  2. Για την εκκένωση του βιολογικού υπολογίζεται για έξι μήνες ότι απαιτούνται (35) εκκενώσεις από βυτία των (8) οκτώ τόνων.

  3. Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να δοθεί σε ανά εκκένωση για βυτίο (8) οκτώ τόνων.

  4. Στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά :

    Α. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών.

    Β. Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως.

    Η διακήρυξη θα διατίθεται από το γραφείο Προμηθειών (Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50, Ιωάννινα) κάθε εργάσιμη ημέρα και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Α/Α      ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ                                                                               ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1         ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΡΣΗΣ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝΙΑ 5ΛΙΤΡΩΝ                         15.000,00

2         ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 750GR

               ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO.                                                                        3.000,00

3        ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ-ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ

              ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ..ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

              α)Ένα ζεύγος ελαστικά γάντια .

              β) Ένα χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο.

              γ) Γάζες 2 τεμ. για αποστείρωση της περιοχής

              δ) Τολυπια μικρα2 τεμ..

              ε) Αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για σταθεροποίηση των βελονών fistula.

             στ) Αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για την

                  σταθεροποίηση των αρτηριοφλεβικών γραμμών.                                             

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ.

              α) Ένα ζεύγος ελαστικά γάντια.

              β)Δυο τολυπια μεγάλα

              δ)Γάζες 2 τεμ.

              ε)Δυο πίεστρα με δυνατότητα ρύθμιση της πίεσης για

                  καλύτερη αιμόσταση.

             στ) Επιθέματα υποαλλεργικά 2 τεμ.                                                                     3.000,00

                                                                                                                                                             

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 11-04-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Να είναι αποστειρωμένο αντιμικροβιακό φίλτρο από πτυσσόμενη μηχανική, 100% υδρόφοβη μεμβράνη φιλτραρίσματος αλλά να είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτης ύγρανσης θέρμανσης σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.(με ένδειξη: ΗΜΕF στη συσκευασία του)

Να έχει απόδοση ύγρανσης >26,5mgH2O/l   στα 500 TV και απόδοση φιλτραρίσματος > 99,999% από βακτηρία-ιούς. Να έχει μικρό βάρος < 37 gr. και μικρό μέγεθος φίλτρου(υπέρ του ασθενούς). Να έχει αντίσταση ροής μικρότερη των 3,5 cmΗ2Ο στα 60 l/min. Να έχει ελάχιστη απόδοση ροής 200mlin ΤV) και συμπιέσιμο όγκο (Vol) < 65ml (TV). Nα έχει οπή καπνογραφίας & θηλιά που να σταθεροποιεί το καπάκι της ώστε να μην χάνεται και υπάρξει διαρροή.

Να παρέχει προστασία του ασθενούς από SARS και να αποδεικνύεται από το επίσημο prospectusτου οίκου κατασκευής (να κατατεθεί).

1.500

2.

ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ προσαρμοζόμενο στο κύκλωμα τον αναπνευστήρα

900

 

3.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΩΝΙΩΔΗ ενδοτραχειακών σωλήνων  150 - 180mm

900

4.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Τ pieceγια αντάπτορα θέρμανσης με υποδοχή θερμοκρασίας

300

5.

ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ειδικά για Νεφροπαθείς

Εμπλουτισμένα με αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου, για σίτιση μέσω καθετήρα.

100

6.

ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ειδικά για Ηπατοπαθείς

Υπερθερμιδικά πολυμερή συμπλήρωμα σε υγρή μορφή χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη μέχρι 6%, χαμηλό σε ηλεκτρολύτες, πλούσιο σε βιταμίνη Α & βιταμίνες συμπλέγματος Β.

200

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από την αριθ. 21/16-10-2013

(Θ.4) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και τον αριθ. Ν.2286/95 & ΠΔ.118/07 Περί

Προμηθειών.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ κλιματισμού των Χειρουργείων

όλων των τύπων και κατηγοριών (σακόφιλτρα απόλυτα), προϋπ. 40.600,00 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ημερομηνία διενέργειας: 17-4-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο

Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 17-4-2014 και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ σε δύο αντίτυπα.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο

χρόνο.

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της

σύμβασης.

Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & Π.Δ.118/07 Περί

Προμηθειών.

Ακολουθούν: Τεχνικές προδιαγραφές και Ειδικοί Όροι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην

προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ με τη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 30.857,00 ευρώ προ ΦΠΑ

και έχοντας υπόψη :

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής

ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις

αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως

αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων».

ε. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες

διατάξεις».

στ. Π.Δ. 118/07 & Π.Δ. 60/07«Κ.Π.Δ.».

Ζ.Την αριθμ. 5372/3-4-2014 αίτημα της Νεφρολογικής κλινικής

Στ. Την αριθμ. 5409/3-4-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για την διενέργεια της εν

λόγο πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας.

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο

Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 10-4-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα

11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. Να κατατεθεί έγγραφη προσφορά εις διπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στο

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στον καθορισμένο χρόνο.

2. Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να

περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

3. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του

Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εφ όσον το είδος είναι καταχωρημένο στο

Παρατηρητήριο τιμών να αναφέρεται η τιμή του. Σε αντίθετη περίπτωση να

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο

παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για όσες

προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

5. Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την

ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα είναι για (2) δυο

μήνες, με την προϋπόθεση διακοπής αυτών σε περίπτωση που κατακυρωθούν τα

αποτελέσματα του αντίστοιχου ενιαίου διαγωνισμού της ΕΠΥ και υπογραφούν νέες

συμβάσεις.

6.Η παράδοση των Περιτοναϊκών διαλυμάτων με το σύνολο των απαραίτητων

συμβατών εξαρτημάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα και θα γίνεται τμηματικά σε

όλη τη διάρκεια των δυο μηνών και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική

παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα

και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

7.Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE

και επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή,

οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ.

 

Συνολικά το 2013 στη ΜΕΘ νοσηλεύθηκαν 191 ασθενείς. Το 47,12% των ασθενών ήταν άνω των 70 χρόνων. Το 35% έπασχε από ΟΑΑ.

Ο μέσος όρος του APACHEII* στους νοσηλευόμενους στη ΜΕΘ ασθενείς ήταν 25. Το αντίστοιχο RiskofDeathήταν 41.3%.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύτηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, αυξήθηκε κατά 9,5% η δε θνησιμότητα μειώθηκε από 40% στο 35%.

  

* APACHEII: ΑcutePhysiologyandChronicHealthEvaluation-Σύστημα εκτίμησης οξέων φυσιολογικών διαταραχών και χρόνιων προβλημάτων υγείας.

   Το σύστημα αυτό έχει επικυρωθεί ως μέσο ακριβούς εκτίμησης των βαρέως πασχόντων ασθενών και ως εκ τούτου έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προβλεφθεί η κλινική τους έκβαση.

* Ο μέσος όρος του APACHEIIscoreστη ΜΕΘ για το 2013 θεωρείται υψηλός.

 


Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 8-4-2014, ημέρα Tρίτη   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Σύριγγες έγχυσης σκιαγραφικών για τον εγχυτή του Αξονικού Τομ.(Medrad-Vistron-CT-Injectionsystem) 200mlCTP-200Fls

1000

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 9-4-2014, ημέρα Tετάρτη   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Κερί οστών

48

2.

Ενισχυμένος ενδοτραχ. Σωλήνας παρακολούθησης λαρυγγικών νεύρων

5

3.

Σάκκος περισυλλογής παρασκευασμάτων 10mm για λαπ/κές επεμβάσεις

80

4.

Κεφαλόδεσμοι χειρ/κοί από P.V.A απορροφ. με δακτύλιο σταθεροποίησης

60

5.

Χαρτί υπερήχων UPP-100HD 110mmX20mm

300

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>
Page 21 of 56

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"