Friday, 17 May 2013 11:24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 83/’13 ΔΗΜΟΣΙΟY ΑΝΟΙΚΤΟY ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΑΕ 1611) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   ΙΩΑΝΝΙΝΑ   17/05/2013
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8696
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: ΚΑΡΡΑ ΑΜΑΛΙΑ – ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 26510 80624 & 80625
FAX:  26510 29470
Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ.: 45 445
E-mail: promithies@gni-hatzikosta.gr
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘ.    83/’13  
ΔΗΜΟΣΙΟY  ΑΝΟΙΚΤΟY ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΑΕ 1611)
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Διεθνής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  EIΔΟΥΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

09100000-0   ΚΑΥΣΙΜΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

H χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18 -07 2013 ώρα 11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λεωφ. Μακρυγιάννη 50 Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

# 1.350.000,00# ευρώ με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠI ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

17-05-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

17-05-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

 

17-05-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

17-05-2013

Έχοντας υπόψη:
 1. 1.Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».
 2. 2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16-3-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 3. 3.Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ  Α’ 150 /10-7-2007).
 4. 4.To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995)
 5. 5.Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά.
 6. 6.Το Ν. 3329/«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
 7. 7.Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007).
 8. 8.Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
 9. 9.Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974).
 10. 10.Την υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 /16-11-2005).
 11. 11.Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199 /28-9-1999), άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
 12. 12.Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007).
 13. 13.Την υπ’ αρ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).
 14. 14.Το Ν. 3886/10 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων Συμβάσεων.
 15. 15.Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
 16. 16.Tην αριθμ. ΔΥ6α/ΓΠ/οικ. 36932/17-3-09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-΄09) (κράτηση 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας).
 17. 17.Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
 18. 18.Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003).
19.Το Ν. 2328/1995 « Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 159 /3-8-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005.
20.Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30 /14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005)(τίθεται για διαγ/σμούς άνω του 1.000.000 €).
21.Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και τη τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005 (τίθεται για διαγ/σμούς άνω του 1.000.000 €).
22. Την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 /23-8-2007).
23. Το  Ν.3438/2006 (ΦΕΚ33/14-2-2006) άρθρο 13.
24. Ν. 3861/10 ΦΕΚ 112/Α/13-7-10 Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
25. Την αριθμ. 21/21-11-12 (Θ.12) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
26. Την αριθμ. 3567/09-05-’12 K.Υ.Α.  (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) έγκρισης του ΠΠΥΥ 2012.
27. Την αριθμ. 5805/08-08-’12 Υ.Α (ΦΕΚ 2309/Β/08-08-2012) έγκρισης φορέα για τη διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012.
28. Τον αριθμ. πρωτ. 6881/03-10-’12 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (οδηγίες εκτέλεσης εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012, πιστώσεις 2012 και 2013).
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
 
 1. 1.Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει την προμήθεια 880,00 περίπου λίτρων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, προοριζόμενου για θέρμανση και άλλες χρήσεις και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού  #1.350.000,00# ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό), σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 
 2. 2.Ο Διαγωνισμός θα γίνει  ύστερα από ΚΑΝΟΝΙΚΗ προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών  από τηvoμηvία δημoσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο τεύχος Δ/ξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης.
 3. 3.Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 18 –07 - 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και  ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του Νοσοκομείου.            
 4. 4.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Νοσοκομείου με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη (εργάσιμη ημέρα και μέχρι ώρα 14.00) της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού  (άρθρο 11 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
 5. 5.Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 6. 6.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 7. 7.Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι.«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 2651080624 -80625.
 8. 8.Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
9.         Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '

4.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
 
« ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ »
 
ΑΡΘΡΟ 1
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
                        1.1 Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ προοριζόμενου για θέρμανση και άλλες χρήσεις & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) για την κάλυψη των αναγκών  του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β).
                1.2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
                1.3 Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την απαιτούμενη προμήθεια ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β της παρούσης διακήρυξης.
                1.4    Γίνονται δεκτές προσφορές, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, ως εξής:
                1.4.1 Για το σύνολο των ζητουμένων ποσοτήτων των ΚΑΥΣΙΜΩΝ - [ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) του Νοσοκομείου και για τις Μονάδες Υγείας εντός της πόλης Ιωαννίνων.
                1.4.2 Για το σύνολο των ζητουμένων ποσοτήτων των ΚΑΥΣΙΜΩΝ - [ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ] για τα ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ του Νοσοκομείου εκτός της πόλης Ιωαννίνων.
                1.4.3 Και για τις δύο (2) παραπάνω κατηγορίες ζητουμένων ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
 
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
 
2.1 Αναθέτουσα Αρχή - Φορέας Διενέργειας – Διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».
Διεύθυνση έδρας : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50 – Τ.Κ. 45 445 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
Τηλέφωνο  : +326510 80624 –625.
fax : +326510 29470
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Αρμόδιος υπάλληλος : κ.κ. ΚΑΡΡΑ ΑΜΑΛΙΑ & ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
2.2. Στοιχεία της σύμβασης.
 1. 1.Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προμήθεια.
 2. 2.Αναθέτουσα Αρχή : Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», που θα υπογράψει με τον  Προμηθευτή τη σύμβαση  για την εκτέλεση της προμήθειας.
 3. 3.Προμηθευτής : Ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει  τη   σύμβαση  και να εκτελέσει την προμήθεια.
 4. 4.Συμβατικά τεύχη : Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) με τον Προμηθευτή και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη με τα επισυναπτόμενα σ αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ γ. την Οικονομική Προσφορά του  Προμηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του Προμηθευτή.
 5. 5.Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή  και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
 6. 6.Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών.
 7. 7.Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον  Προμηθευτή / Προμηθευτές .
 
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
 
Περίληψη της παρούσας απεστάλη για δημοσίευση και γνωστοποίηση :
3.1   Για δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε. στις : 17-05-2013
3.2  Στον Eλληνικό τύπο στις : 17 -05 - 2013 για δημοσίευση στις παρακάτω εφημερίδες:
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ - ΑΘΗΝΑ
2. ΕΞΠΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
Β) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Γ) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3. ΕΚΔΟΣΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
3.3  . Για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις :17-05-2013.
3.4  . Για γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»), καθώς και στα Επιμελητήρια και Επαγγελματικές Οργανώσεις της χώρας :
3.4.1 Βιoμηχαvικoύ & Εμπορικού Επιμελητηρίoυ Αθηvώv
3.4.2 Βιoτεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Αθηvώv
3.4.3 Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Ελλάδoς‑Αθήvα
3.4.4 Συvδέσμoυ Ελληvικώv Βιoμηχαvιώv‑Αθήvα
3.4.5 Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη
3.4.6 ΕΟΜΜΕΧ‑Αθήvα
3.4.7 Ομοσπονδία  Ε.Β.Ε. Ν. Ιωαννίνων ‑Iωάvvιvα.
3.5 Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Τοπικό Τύπο βαρύνουν τον αναδειχθέντα προμηθευτή.
3.6. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου από την 17-05-2013.
 
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 
4.1 Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου URL: www.gni-hatzikosta.grαπό τις 17-05-2013 από όπου μπορούν να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 
4.2.Προαιρετικά η διακήρυξη στην έντυπή της μορφή διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου με κόστος παραλαβής 20,00 € με αντικαταβολή έναντι απόδειξης κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση.
4.3. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07.
• Σε περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού οι ως άνω προθεσμίες μειώνονται στο ήμισυ.
• Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
• Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους (μέσω fax) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (Fax, e-mail). Η αποστολή της έγγραφης απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι  (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών.
• Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο), θα κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
• Οι διευκρινίσεις θα εκδίδονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, μετά σχετικό πρακτικό – εισήγηση επί των διευκρινίσεων της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.  Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις.
• Κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις για ζητούμενες διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου).
• Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της διακήρυξης.
• Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
(α)              Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
(β)              Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
(γ)              Κοινοπραξίες προμηθευτών.
• Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.
Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007).
2.Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες.
3. Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
6.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:
1. Έλληνες Πολίτες

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 1. 1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ (άρθρο 16 της παρούσης) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007.

 1. 2.

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).

 1. 3.

Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών από την αρμόδια υπηρεσία.

4.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:

Ι.   Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 

ΙΙ.  Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:

- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

- ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

- ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού.

-  ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

 
2. Αλλοδαποί

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 1. 1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ (άρθρο 16 της παρούσης) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007.

 1. 2.

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).

 1. 3.

Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών από την αρμόδια υπηρεσία.

 1. 4.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:

Ι.   Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 

ΙΙ.  Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:

- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

- ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις,

- ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού.

-  ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

3. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 

Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων 1. Έλληνες πολίτες και 2. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

 

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα:

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων.
 • ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
 • Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
 • Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.

Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

4. Συνεταιρισμοί

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 1. 1.
 • Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 1,2 & 3.
 • Διευκρινίζεται ότι :
 • Øτο προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και
 • Øοι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
5. Ενώσεις/Κοινοπραξία προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 1. 1.
 • Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.
 • Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
 1. 2.
 • Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει, καθώς και ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και την διοίκηση της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας , ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τις προϋποθέσεις του ΠΔ 261/1997 και του ΠΔ 310/1996.
  
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
ΣΤ.             Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
 Z.              Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών
α. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως τροποποιημένος ισχύει, οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με οικονομικό αντικείμενο ανώτερο του 1.000.000,00€, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωσησυμμετοχής στο διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.
β. Ως προς ό,τι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη εταιρία (ή η τυχόν άλλης νομικής μορφής οντότητα, στην οποία συμμετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή με την προσφορά της:
i) Πιστοποιητικό τα αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
γ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχεία α΄ υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής:
i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.
ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:
i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρίας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα, από τον ανακηρυχθέντα Προμηθευτή, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της προμηθεύτριας εταιρίας, η οποία να έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους:
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω περ. γ΄.
ii) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ΄.
ιιι) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ΄, σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
στ. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένο ισχύει.
ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
θ. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητας στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισμό.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων.
9. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από τον διαγωνισμό.
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
                  Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
 
                  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:
Α. Οι Έλληνες Πολίτες.

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 1. 1.

Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :

 1. 1)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).
 2. 2)δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 3. 3)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 4. 4)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
 5. 5)υπεξαίρεση
 6. 6)εκβίαση
 7. 7)πλαστογραφία
 8. 8)ψευδορκία
 9. 9)δωροδοκία
 10. 10)δόλια χρεοκοπία
 11. 11)Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

ü  Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.

 1. 2.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

2.1.          

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος  προμηθευτής :

ü     δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης

ü     δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

2.2.          

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 • Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους  με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  στην επιχείρησή του  (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται 
 1. i)κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και 
 2. ii)υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεω­ρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.

2.3.          

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

2.4.          

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

 
Β. Οι Αλλοδαποί.

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 

Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :

 1. 1)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).
 2. 2)δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 3. 3)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 4. 4)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
 5. 5)υπεξαίρεση
 6. 6)εκβίαση
 7. 7)πλαστογραφία
 8. 8)ψευδορκία
 9. 9)δωροδοκία
 10. 10)δόλια χρεοκοπία
 11. 11)Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

ü  Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

2.1.          

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος  προμηθευτής :

ü     δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης

ü     δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

2.2.          

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 • Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται 
 • α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και
 • β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.

2.3.          

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους,  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

2.4.          

Πιστοποιητικό, της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

 
 Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

α.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 1. 1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :

 1. 1.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).
 2. 2.δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 3. 3.απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 4. 4.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
 5. 5.υπεξαίρεση
 6. 6.εκβίαση
 7. 7.πλαστογραφία
 8. 8.ψευδορκία
 9. 9.δωροδοκία
 10. 10.δόλια χρεοκοπία
 11. 11.Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

Ö φυσικά πρόσωπα

Ö ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

Ö διαχειριστές Ε.Π.Ε.

Ö Πρόεδρος και  Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

 1. 2.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

2.1. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής  :

ü     δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης

ü     δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

2.2. 

 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).
 • Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Σημειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1190 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007)
 • Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.  
 • Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

2.3. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 • Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι  ασφαλισμένοι  οι με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  απασχολούμενοι  στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής:
 • i)    Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:
 • α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και
 • β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.
 • ii)   Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
 • α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και
 • β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 
 • Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.

2.4. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

2.5. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

 
 Δ. Οι Συνεταιρισμοί

α.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 1. 1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

 1. 1)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).
 2. 2)δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 3. 3)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 4. 4)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
 5. 5)υπεξαίρεση
 6. 6)εκβίαση
 7. 7)πλαστογραφία
 8. 8)ψευδορκία
 9. 9)δωροδοκία
 10. 10)δόλια χρεοκοπία
 11. 11)Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.

 1. 2.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

2.1

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής :

ü     δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης

ü     δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 2. vΓια τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.

2.2

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν έγγραφη ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς)

2.3

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 2. vΓια τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση.

2.4

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 1. vΣε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 2. vΓια τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση

2.5

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 
Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

 • Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).

2

Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.

3

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

4

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

 
ΑΡΘΡΟ 9
Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων.
 
 1. 1.Τα αναφερόμενα ανωτέρω επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
 2. 2.Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
 • Εφόσον πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στη οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
 • Εφόσον πρόκειται για μη διεθνή διαγωνισμό, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
 • Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 1. 3.Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
 
 1. 1.Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
 2. 2.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
 3. 3.Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.
 4. 1.Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υπoβάλoυv εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).
 5. 2.Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο και μπορεί να αποστέλλονται  με οποιοδήποτε τρόπο στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
 6. 3.Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη:
ΑΡΘΡΟ 11 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  αρ. διακ.   83/’13»
 
 1. 4.Επίσης στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 • Ο αριθμός της διακήρυξης.
 • Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Τα στοιχεία του αποστολέα.
 1. 5.Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας)
 2. 6.Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α           με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει α) δικαιολογητικά, β) εγγύηση συμμετοχής
ΦΑΚΕΛΟΣ Β           με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ            με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς, αριθμητικώς και ολογράφως.
 1. 7.Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
 2. 8.Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων:
Δικαιολογητικά συμμετοχής                      Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο
Τεχνική Προσφορά                                    Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 
Οικονομική Προσφορά                              Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο
και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο.
 1. 9.Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
 2. 10.Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη.
 3. 11.Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
 4. 12.Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
 5. 13.Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
 6. 14.Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
 7. 15.Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
 8. 16.Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του διαγωνιζομένου.
 9. 17.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.
 10. 18.Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.
 11. 19.Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.
 12. 20.Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ.περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
 13. 21.Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της απαιτούμενης προμήθειας.
 14. 22.Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του Νοσοκομείου, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
 15. 23.Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
 16. 24.Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 17. 25.Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το Νοσοκομείο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών και μάλιστα στοιχεία που σχετίζονται με τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων δεν μπορούν να ανήκουν στην κατηγορία αυτή των εμπιστευτικών πληροφοριών.
 
ΑΡΘΡΟ 12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 
             12.1.   Η μεταφορά του πετρελαίου κίνησης για θέρμανση στο Νοσοκομείο ή τις άλλες Μονάδες και τα Κ.Υ., θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.         
             12.2.  Το πετρέλαιο θα παραδίδεται στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ , δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την παράδοση του καυσίμου. 
            12.3.  Πριν από κάθε παραλαβή η επιτροπή θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το πετρέλαιο.
          12.4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορίζεται κάθε φορά από το Νοσοκομείο.
         Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι :
          12.4.1 O έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή.
12.4.2      Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π.
12.4.3           Η παραλαβή θα γίνεται με σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα  αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση άρνησης θα γίνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο.
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
 
      13.1. Ο έλεγχος διακρίνεται σε :
     13.1.1. Ποιοτικό και
     13.1.2. Ποσοτικό
     13.2. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :
     13.2.1 Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδος καυσίμου χρώματος ( π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό).
     13.2.2 Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην αρμόδια χημική υπηρεσία. Η δειγματοληψία διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα. Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, οι επιτροπές παραλαβής λαμβάνουν απ ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια χημική υπηρεσία ή καλούν την αρμόδια Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του Βυτιοφορέα, ο οποίος υπογράφει στο Πρακτικό δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας «Ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε να υπογράψει» και η δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά. Ο Βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητας ενός λίτρου, το οποίο θα λαμβάνεται ανεξάρτητα από την δειγματοληψία παραπάνω, από τον σωλήνα εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 431 της 14/89 Αγορανομικής διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής. Στο δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο (π.χ. είδος καυσίμου, ποσότητα, αριθμ. δελτίου αποστολής κ.λ.π). Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από το Νοσοκομείο μέχρι εξαντλήσεως των καυσίμων από τη δεξαμενή. Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
      13.3. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογιστεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση. Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο πώλησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 387 της 14/89 Αγορανομικής διάταξης για την διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
      13.4. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη δειγματίζουσα υπηρεσία (Νοσοκομείο ή Δ/νση  Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου)
 13.5. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κανονικό – νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.                                              
ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
 
      14.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό, το οποίο θα αφορά παράδοση του πετρελαίου στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή τις άλλες Μονάδες και τα Κ.Υ., αντίστοιχα, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
      14.2. Θα αναγράφεται απαραίτητα στην οικονομική πρoσφoρά αριθμητικά και oλoγράφως.
      14.3.Στο ποσοστό που θα δοθεί περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυvση (έξοδα μεταφοράς, κ.λ.π.).
      Η τιμή που θα δοθεί για το πετρέλαιο κίνησης, προοριζόμενο για θέρμανση, θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.            
    Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).
    Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην τιμή, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης.
    14.4 Η έκπτωση θα ισχύει για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης καθώς και σε τυχόν παράτασή της.
ΑΡΘΡΟ 15
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
15.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
15.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.3 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
15.4 Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο), κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή, απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
 
ΑΡΘΡΟ 16
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
1.  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Σύμφωνα με το Υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ της παρούσης ), της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. για κάθε προσφερόμενη κατηγορία ζητουμένων ειδών της διακήρυξης.
2.  Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ της παρούσας.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
 
ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
 1. 1.Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. 
 2. 2.Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
 3. 3.Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, δεν κωλύει το άνοιγμα  της αντίστοιχης Προσφοράς. 
 4. 4.Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
 
Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού,  με την εξής διαδικασία:
Ö Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.
Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς.
ÖΟι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση.
ÖΚατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης.
ÖΗ Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.
ÖΗ Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης.
ÖΗ Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.
ÖΜετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
ÖΜετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του διαγωνισμού ελέγχει τις τεχνικές προσφορές και εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης.
ÖΗ Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.
ÖΜετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Τεχνικών Προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς.
ÖΜετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνει σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) - τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου - τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. 
ÖΗ αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 
ÖΓια να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
ÖΣτο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Δ.Σ. Νοσοκομείου) θα κοινοποιηθεί  στους συμμετέχοντες.
Γ’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών – Κατακύρωση.
ÖΜετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσης, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση.
ÖΗ αποσφράγιση και ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού,  γίνεται μετά από σχετική πρόσκληση το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου, σε όλους όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών.
ÖΜετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων,  κατά το προηγούμενο στάδιο, κοινοποιείται η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Δ.Σ. Νοσοκομείου) επί των τυχόν προσφυγών ή ενστάσεων  στους συμμετέχοντες, για την οριστική ανάδειξη προμηθευτή, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
ÖΑνακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή και πρόσκλησή του εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
 1. 1.είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,
 2. 2.αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
 3. 3.δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας,
 4. 4.δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,
 5. 5.δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς,
 6. 6.ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
 7. 7.παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,
 8. 8.δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.
 
ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
 
Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα ένδικης προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4055/12 & Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ.173/Α/30-9-2010). Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλονται, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
 
ΑΡΘΡΟ 20
ΚΡΙΣΕΙΣ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ö  Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
ÖΗ Αναθέτουσα Αρχή (Δ.Σ. Νοσοκομείου) δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς τις προσφορές.
Ö  Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει ολόκληρο το διαγωνισμό ή να τον αναβάλλει είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:
Η τιμή
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα
ÖΗ Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της στο αρμόδιο για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.
ÖΕπίσης, η Αναθέτουσα Αρχή (Δ.Σ. Νοσοκομείου) διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
α)         για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
β)         εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ)         εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την προμήθεια,
δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.
ÖΗ επιλογή του προμηθευτή θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής προσφοράς (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό), όπως ορίζεται στο άρθρο 20 (παρ.2,α) του ΠΔ 118/2007.
ÖΣε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).
ÖΣτην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.
ÖΣε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά (Άρθρο 21 παρ. η Π.Δ.118/2007).
ÖΣτον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
ÖΣτους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την  αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
ÖΣτις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 , καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 
 1. 1.Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  προμήθειας από την προκηρυχθείσα μέχρι  ποσοστού  15%  και  μικρότερης από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
 2. 2.Για   κατακύρωση  μέρους της προκηρυχθείσας προμήθειας  κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.
 3. 3.Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας προμήθειας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
 4. 4.Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή (Δ.Σ. Νοσοκομείου), μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή και στους συμμετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Δ (Σχέδιο Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.
 5. 5.Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η προμήθεια, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
 6. 6.Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
 7. 7.Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
 8. 8.Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. 
 9. 9.Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή.
 10. 10.Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.
 1. 11.Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση, ο δε υποψήφιος προμηθευτής καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκομίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 2. 12.Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.
 3. 13.Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
 4. 14.Ο προμηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί  ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος δύο (2) επιπλέον μήνες από τον χρόνο ισχύος της σύμβασης.
 5. 15.Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
 6. 16.Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
 7. 17.Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ της παρούσας.
 8. 18.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007 τα ακόλουθα:
α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την εν λόγω προς ανάθεση προμήθεια και
β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης
 1. 19.Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
 2. 20.Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον  προμηθευτή.
 3. 21.Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή.
 4. 22.Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι για δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης μονομερώς από το Νοσοκομείο.
23. Η παράδoση θα γίνεται τμηματικά εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου,  με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
23. Ως τόπος παράδοσης του πετρελαίου ορίζονται οι δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου, με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής .
23.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (Άρθρο 26 του Κ.Π.Δ.).
23.2. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
 23.4. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου.
24. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.
 
ΑΡΘΡΟ 22
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
 
Ö  Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει τη σύμβαση που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της απόφασης κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 118/07 κυρώσεις.
Ö  Ο προμηθευτής ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.
ÖΟ εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του προμηθευτή είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε  και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου).
ΑΡΘΡΟ 23
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
23.1 Η πληρωμή των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής, το αργότερο σε 30 ημέρες από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.
Τα τιμολόγια πωλήσεως για την πληρωμή θα φέρουν τη θεώρηση για το κανονικό της τιμής από τη Δ/νση Εμπορίου & Απασχόλησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
    23.2 Toν προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυvoι  ακόλουθες κρατήσεις :
1)  Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981):  1,50%.
2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).
3) Υπέρ του ΕΑΑΔΣΥ : 0,10 %.
4) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).
5) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.
 
ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
 
 1. 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
 2. 2.Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
 3. 3.Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
- Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
- Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
- Πλημμύρα.
- Σεισμός.
- Πόλεμος.
- Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
- Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
 1. 4.Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) με έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Δ.Σ του Νοσοκομείου αποφασίζει, μετά από γνωμοδότηση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.
ΑΡΘΡO 25ο
ΓΕΝΙΚΑ
 
   Για ότι δεv πρoβλέπεται απo τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύoυvoι περί πρoμηθειώv διατάξεις τoυ Δημoσίoυ, όπως ισχύoυv κάθε φoρά.
 
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
 
ΑΡΘΡΟ  1ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 
 1. 1.Προμήθεια 730.000 περίπου λίτρων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ και άλλες χρήσεις για το Γεν. Νοσοκ. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» και 20.000 περίπου λίτρων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την Μέση Νοσηλευτική Σχολή και Ξενώνες εντός της πόλεως στα Ιωάννινα, προϋπ. 1.150.000,00 €.
 2. 2.Προμήθεια 130.000 περίπου λίτρων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για τα ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ του Νομού: Κ.Υ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (23.000 lit), Κ.Υ. ΒΟΥΤΣΑΡΑ (8.000 lit), Κ.Υ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ (15.000 lit), Κ.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ (62.000 lit), Κ.Υ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (4.000 lit), Κ.Υ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ (18.000 lit), προϋπ. 200.000,00 €.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
 
Εκδότης:                                                                                                            Ημερομηνία Έκδοσης:    
Προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας,
Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου,   οδός……… αρ.     , Τ.Κ. …………., Πόλη…….
Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν                     για ευρώ                    
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των                    ευρώ υπέρ της Εταιρείας              , οδός               , αριθμός                          (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)                          ,(2)                  , κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της                       δια την παροχή προμήθειας ειδών για την κάλυψη των αναγκών του  …………………. με την υπ’ αριθμ.                       Διακήρυξη. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την                                 (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:                                                                                                                       
Ημερομηνία Έκδοσης:                                                                                        
Προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας,
Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου,   οδός……… αρ.     6, Τ.Κ. …………., Πόλη…….
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν                                  για ευρώ                   
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών                                 , οδός               , αριθμός                       , σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ’  αρ. …………..σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση                                    , συνολικής αξίας             , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας ειδών………. του ………………... Ποσού                              
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα                              παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)                 , 2)                               ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την                                
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
 
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  ΑΡΙΘΜ. ../13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
    Γιάννινα σήμερα στις     -    - 2013 και στo γραφείο του Διοικητή του Γ.Ν.Ι, «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  oι υπoγράφovτες αφ’ ενός μεν :
   α) Ο κ. ……………………Διοικητής του Νοσοκομείου που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» και αφ΄ ετέρου η εταιρεία:
   β) «                    »   Δ/νση:  …Τηλέφ.: …..FAX : ….ΔΟΥ…..
      Έxovτας υπόψη :
      α) Την αριθμ. 00/00-00-201.. (Θ.00)  απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
      β) Την  από 00-00-201… προσφορά της παραπάνω εταιρείας,
      γ) Την αριθμ.      /201.. διακήρυξη του διαγωνισμού.
 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαvαv ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω :
 
   Ο πρώτος από τoυς συμβαλλόμεvoυς με αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αvαθέτει στov δεύτερo, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται « ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ » την προμήθεια καυσίμων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα της παρούσης, καθώς και στην (α) σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, η oπoία σε συvδυασμό με τηv (β) σχετική πρoσφoρά της εταιρείας και την (γ) σχετική διακήρυξη, απoτελoύv αvαπόσπαστo τμήμα της παρoύσης σύμβασης και με τους εξής όρους:
 
Άρθρο 1ο – Ποσότητα
      Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο κατά το διάστημα από …….έως ………………με ………………….lit  Πετρελαίου κίνησης για θέρμανση………..
 
Άρθρο 2ο – Ποιότητα
Η ποιότητα των καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ποιοτικές προδιαγραφές των Κρατικών διυλιστηρίων και του Γ.Χ. του Κράτους.
Άρθρο 3ο - Τόπος και τρόπος παραδόσεως
Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά κατά το διάστημα από …………………..έως ……………….στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
 Άρθρο 4ο – Τιμή
Η τιμή πώλησης θα υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, κατά την ημερομηνία παράδοσης των καυσίμων, μέση τιμή χονδρικής πωλήσεως της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με ποσοστό έκπτωσης …….% τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης χονδρικής τιμής).
     Στην περίπτωση που, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκεται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά {ακραίες περιπτώσεις}, αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή {ανώτερη ή κατώτερη}.
Στην περίπτωση που θα ισχύσει αγορανομική τιμή χονδρικής πωλήσεως, η ανωτέρω έκπτωση θα υπολογίζεται επί της τιμής αυτής.
Άρθρο 5o Πληρωμή – Κρατήσεις
5.1 Η  πληρωμή των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων καυσίμων, θα γίνεται, με χρηματικά εντάλματα πληρωμής, το αργότερο σε 30 ημέρες από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.
Τα τιμολόγια πωλήσεως, για την πληρωμή, θα φέρουν τη θεώρηση, για το κανονικό της τιμής από τη Δ/νση Εμπορίου & Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
    5.2 Toν προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυvoι  ακόλουθες κρατήσεις :
1)  Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981):  1,50%.
2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).
3) Υπέρ του ΕΑΑΔΣΥ : 0,10 %.
4) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).
5) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.
Ο φόρος εισοδήματος (1%), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94, θα παρακρατείται από το Νοσοκομείο, το οποίο θα τον αποδίδει, κατά νόμο, στο Δημόσιο, εμπρόθεσμα και θα παραδίδει σχετική βεβαίωση στην……………………., μέχρι την 15/02 του επόμενου έτους.
Άρθρο 6ο - Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
6.1 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορίζεται κάθε φορά από το Νοσοκομείο.
Η όλη διαδικασία παραλαβής θα γίνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 της διακ. αριθμ.      / 2011 του διαγωνισμού. 
     6.2 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί, ανελλιπώς και κανονικά, τις παραγγελμένες , από το Νοσοκομείο, ποσότητες καυσίμων.
Περιορισμός των ζητούμενων, για παράδοση, ποσοτήτων καυσίμων μπορεί να εφαρμοστεί μόνον σε αδυναμία, που οφείλεται σε ανάλογο περιορισμό των παραδιδόμενων, από τα διυλιστήρια, ποσοτήτων καυσίμων, προς τον προμηθευτή, καθώς και στις περιπτώσεις « Ανωτέρας Βίας», που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 24 της διακ. αριθμ.      /2013 του διαγωνισμού.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποχρεώνεται ο προμηθευτής στην κανονική παράδοση των ζητούμενων, κάθε φορά, ποσοτήτων καυσίμων.
     6.3 Σε περίπτωση αναστολής ή περιορισμού των χορηγούμενων ποσοτήτων καυσίμων, από τον προμηθευτή, που δεν δικαιολογείται,  το Νοσοκομείο μπορεί να εφοδιαστεί τις ποσότητες που έχει ανάγκη, στις νόμιμες τιμές, από άλλους προμηθευτές και ο προμηθευτής θα βαρύνεται με την έκπτωση που έχει δώσει.
       Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, κατά την ανάλυση των δειγμάτων καυσίμων, που θα παρθούν και η οποία θα γίνεται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, κατά τα ισχύοντα, θα εφαρμόζονται τα νόμιμα.
Άρθρο 7ο - Κυρώσεις
Σε περίπτωση κατά την οποία, ο προμηθευτής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της συμβάσεως αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 118/07 κυρώσεις.
Άρθρο 8ο - Διάρκεια της συμβάσεως
Η διάρκεια της συμβάσεως αυτής, ορίζεται για το χρονικό διάστημα (12) μηνών, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης μονομερώς από το Νοσοκομείο.
Άρθρο 9ο – Εγγυητική επιστολή Καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την αριθμ…………………………….……………………..…………….εγγυητική επιστολής της Τράπεζας …………………..……………………ποσού (……….) €, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.
Για επιβεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία, αφού αναγνώστηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δύο όμοια πρωτότυπα.
Οι συμβαλλόμενοι
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Για τον Προμηθευτή

 

Ο εκπρόσωπος

 

 

                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
                                                                                           ΒΑΒΒΑΣ ΦΩΤΗΣ

Latest from Administrator

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"